Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Biologie - přednášky 1/2

Biologie - přednášky 1/2Kategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z přednášek biologie se věnují nejprve chemickému složení buňky, vlastnostem živých soustav a stavbě rostlinné a živočišné buňky. Dále se zabývají biomembránami, buněčným transportem a druhá část zápisků se pak soustředí na buněčný cyklus a dělení buněk. Druhou část přednášek naleznete zde Biologie - přednášky 2/2.

Obsah

1.
Významná data v mikroskopii buněk
2.
Chemické složení buňky
3.
Obecné vlastnosti živých soustav
4.
Stavba prokaryotické buňky
5.
Eukaryotická buňka
6.
Biomembrány
7.
Exocytóza
8.
Endocytotické dráhy
9.
Buněčný cyklus
10.
Mitóza
11.
Cytokineze
12.
Meióza

Úryvek

"Biologie

-mikrobiologie - bakteriologie, virologie
-botanika - algologie (řasy), lichenologie (liš.), bryologie (mechorosty), dendrologie (dřeviny), pomologie
-mykologie
-zoologie - ichtyologie,entomologie, protozoologie, herpetologie
-antropologie
-hydrobiologie
-pedologie

-morfologie - vnější stavba
-anatomie - vnitřní
- cytologie,histologie (tkáně), organologie
-fyziologie – o procesech, funkcích
-genetika - o dědičnosti a proměnlivosti
-obecná biologie - nauka o obecných spol. vlastnostech

-hraniční obory – biochemie - chemické vlastnosti živých organismů
- molekulární biologie - život na úrovni molekulární
-aplik. vědy- medicína, veterinární lékařství, genetické inženýrství - manipulace s geny, biotechnologie - využití organismů ve výrobě, bionika - uplatňování poznatků ze studia živých organismů a jejich struktur při vývoji nových technologií

Významná data v mikroskopii buněk
1590-Zacharia Janssen a jeho syn Hans sestrojili první složený mikroskop
1665-Robert Hook poprvé publikoval podrobný popis a vyobrazení různých mikrostruktur, patřil mezi první, kteří pozorovali buňku, 1. Mikrobiolog (krev, spermie, sval.bunky)
1676-Antony van Leeuwenhoek poprvé uviděl pod mikroskopem bakterie, stal se také objevitelem krevních buněk, spermií, svalových vláken a dalších mikroskopických útvarů
1833-Brown zveřejnil svá mikroskopická pozorování orchidejí a jasně popsal buněčné jádro
1838-Schleiden, Schwan a Purkyně navrhli buněčnou teorii tím, že buňka s jádrem je univerzálním stavebním kamenem rostlinných a živočišných tkání
1857-Kölliker popsal mitochondrie ve sval.b.
1879-Flemming velmi jasně popsal chování chromozomů v živých buňkách během mitózy
1881-Cajal a další histologové vyvinuli barvící techniky, které odkryly strukturu nervových buněk a organizaci nervové tkáně
1898-Golgi při barvení b. dusičnanem sříbrným jako první uviděl a popsal Golgiho aparát
1902-Boveri pozoroval chování chromozomů během pohl. rozmnožování a určil jejich vztah dědičnosti, redukční dělení - MEIOZA
1952-Palade,Pouter a Sjöstrand vyvinuli techniky elektronové mikroskopie, které umožnily poprvé spatřit řadu struktur uvnitř buňky
1954-Huxley ukázal, že svaly obsahují svazky proteinových vláken-1.existence cytoskeletu
1957-Robertson popsal dvojnou vrstvu buněčné membrány
1965-Hadravský,Petráň (CZ) patentovali konfokální mikroskop

Buněčná teorie
-základní kámen bio
- bunka je zkladní struktura v fčí jednotka
- vznik buněčným dělením
- stejné chemické složení buněk, stejné chem. Procesy
- nesou genetický materiál > dělením > dceřinné bunkyCHEMICKÉ SLOŽENÍ BUŇKY
-biogenní prvky
-voda
-anorganické látky
-nízkomolekulární organické látky
-vysokomolekulární organické látky – polysacharidy; proteiny; nukleové kyseliny


Biogenní prvky
-makrobiogenní prvky → C, H, N, O, P, S, Ca >0,005%
-0,1 – 50% sušiny
-98% celkové hmotnosti organismu, fce stavební
-makromol.-> proteiny, NK, cukry, lipidy
-mikrobiogenní prvky → Zn, Mn, Co, Mo, Cu, B

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny. Součástí práce jsou obrázky o rozsahu cca 6 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x515da0b920e45.zip (2813 kB)
Nezabalený formát:
Biologie_slozeni_stavba_deleni_bunky.doc (3032 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse