Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Bohové starověkého Egypta

Bohové starověkého EgyptaKategorie: Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce představuje v základních bodech náboženství starého Egypta a jeho božstvo. Samostatný oddíl patří bohyni Hathor a vzniku země dle egyptských bájí.

Obsah

1.
Vznik Země podle egyptských bájí
2.
Egyptské náboženství
3.
Bohové Egypta
4.
Devatero bohů
5.
Hathor

Úryvek

"Vznik Země podle egyptských bájí
Nejdříve byla tma a pravodstvo,jehož vlny se převalovaly bez účelu.V té době žil pouze bůh pravodstva Novév.Po čase se z tohoto pravodstva vynořil zářící bůh Re,podobný brouku skarabeovi.Před jeho jasem ustoupila tma,nebylo však nikoho,komu by vládl.Proto vytvořil ze svých slin boha vzduchu Šova a bohyni vlhkosti Tefnet,kterým se narodily děti-bůh Země Geb a bohyně nebe Nút.Tím se rozdělil svět na nebe a zemi a mezi ně vstoupil vzduch a oddělil je.V té době žili bohové bez lidí.Jako každý,i bůh Re měl své nepřátele.Do boje s nimi posílal své oko.Když byl jednou boj příliš dlouhý a oko se dlouho nevracelo,vyrostlo v Reově hlavě oko nové.Původní se po čase vrátilo,zarmoutilo se a dalo se do pláče.Každá slza,která dopadla na zem,se proměnila v člověka.Bůh Re však na své oko nezapomněl,proměnil je v hada brejlovce a pozvedl na své čelo. Lidé se na zemi rodili a ,žili a umírali. Proto sestoupil do Západní říše ,říše zesnulých,bůh Anúpev a začal vážit na spravedlivých vahách srdce zemřelých. Tento bůh měl tělo jako člověk,ale hlavu šakalí.Když však Re zestárl,začali se lidé proti němu bouřit.Re se obrátil o radu ke svému otci Novévovi.Ten mu však poradil,aby proti lidem vyslal své oko.Re pohlédl na zem a lidí se zmocnilo zděšení ,utíkali se skrýt před hněvem Reova oka.Re dal oku podobu bohyně Hathor a ta sestoupila k lidem. Její zakřivené rohy svítily jako blesk,vrhala se na lidi,pobíjela je a pila jejich krev.Bůh Re stárnul dál a už nechtěl dále žít lidmi.Proto zavolal Novév bohyni nebe Nút ,aby vzala Re na svá záda.Nút se proměnila v obrovitou krávu a vzala Re na svůj hřbet.Jak se zvedla na d zem,stala se z ní obloha.Nút se podívala pod sebe a zachvěla se závratí z té hloubky.Re,který ucítil její strach,požádal boha vzduchu,aby se postavil pod bohyni a podepřel ji.Od té doby nese obloha slunečního boha Re.Ráno vychází Re z východní nebeské brány do svého člunu a večer sjíždí k branám západní říše mrtvých.U brány podzemní říše Re přesedne do nočního člunu,v němž pluje temnými vodami podsvětí a vnáší alespoň na chvíli mezi zemřelé světlo a radost.

Náboženství
Egyptské náboženství lze s určitým zjednodušením charakterizovat jako historicky vzniklé národní náboženství,založené především na kultu.Představuje poměrně nesourodou směsici náboženských představ a zkušeností od nejjednodušších až po velmi složité teologické úvahy.
Tyto představy byly vnitřně v různých dobách různě interpretovány.Nikdy nebyly shrnuty do jednoho celku.Náboženství bylo vnitřně velmi různorodé.Velký počet bohů vznikl důsledkem původního pravěkého uctívání různých forem života,a tak docházelo ke zbožštění zvířat i lidí.
Základem identifikace a rozlišení jednotlivých božstev bylo jméno a atributy.Božstva mohla být v různých „formách“ zvířat i předmětů,kde se spojovaly také prvky lidské a zvířecí.Božstva byla chápana zpravidla jako neutrální síly,jejíž vztah k člověku vyplývá do značné míry ze vztahu člověka k ní.Náboženství bylo úzce spjato s panovníkem,jenž zaručoval nerušený koloběh světa a jako prostředník mezi božstvem a lidmi.To převzali později kněží.Základním projevem náboženství byl kult odehrávající se v chrámech a spojený s přinášením obětí.Velmi komplikované byly obřady např.související se smrtí.Egyptského původu je také myšlenka posmrtného soudu."

Poznámka

Součástí práce jsou ilustrace o rozsahu cca 0,5 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x508a6c1bb8cfe.zip (204 kB)
Nezabalený formát:
Bohove_starovekeho_Egypta.doc (243 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse