Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Buňka jako základní stavební a funkční jednotka organismu

Buňka jako základní stavební a funkční jednotka organismu


Kategorie: Biologie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Velké Meziříčí, Velké Meziříčí

Charakteristika: Přehledná maturitní otázka z biologie nejprve stručně popisuje chemické složení živých soustav. Dále se zabývá strukturou prokaryotické a eukaryotické buňky a rozdíly mezi nimi.

Obsah

1.
Chemické složení živých soustav
1.1.
Biogenní prvky
1.2.
Voda
1.3.
Anorganické látky
1.4.
Organické látky
1.4.1.
Nízkomolekulární látky
1.4.2.
Makromolekulární látky
2.
Prokaryotická buňka
2.1.
Struktura prokaryotické buňky
3.
Eukaryotická buňka
3.1.
Buněčné organely
3.1.1.
Buněčná stěna
3.1.2.
Cytoplazmatická membrána
3.1.3.
Cytoplazma
3.1.4.
Buněčné jádro
3.1.5.
Mitochondrie
3.1.6.
Endoplazmatické retikulum
3.1.7.
Golgiho aparát
3.1.8.
Plastidy
3.1.9.
Ribozomy
3.1.10.
Lizozomy
3.1.11.
Vakuoly
3.1.12.
Cytozomy
3.1.13.
Centriola

Úryvek

"A) CHEMICKÉ SLOŽENÍ BUŇKY
- Živé soustavy jsou složeny z prvků označovaných jako biogenní
- Biogenní prvky:
- 1. Makrobiogenní ( C, O, H, N, P, Ca)
- 2. Oligobiogenní ( S, Na, K, Cl, Mg, Fe)
- 3. Mikrobiogenní (Cu, Zn, Co, Mn)

Voda 65%
Anorganické látky: méně než 10%
- Nejčastěji rozpuštěné ve vodě, rozložené na ionty, v podobě buněčných inkluzí nebo tvoří oporu a ochranu ( např. v uhličitan vápenatý)

Organické látky:
1. Nízkomolekulární látky
- Cca 1% celkové hmotnosti organismu
- Relativní molekulová hmotnost do 1000
o Organické kyseliny
- Meziprodukty chemických pochodů
o Aminokyseliny
- Stavební kameny bílkovin
o Jednoduché cukry
- Nejvýznamnější pětiuhlíkaté cukry – pentózy (rybóza, deoxirybóza), šestiuhlíkaté – hexózy (glukóza, fruktóza)
- Bývají součástí makromolekulárních komplexů, vznikají polysacharidy (škrob, celulóza,…)
o Vitaminy
o Alkaloidy
- Dusíkaté látky
- Tvoří je rostliny, pro člověka jedovaté (např. nikotin)
o Nukleotidy
- Stavební kameny nukleových kyselin
- Složené ze tří částí:
- 1. Cukr pentóza
- 2. Kyselina trihydrogen fosforečná
- 3. Dusíkaté báze (adenin - A, uracil - U, cytosin - C, guanin - G, thymin - T), jsou komplementární – tvoří dvojice (C+G, A+T, A+U)

2. Makromolekulární látky
- Vznik kondenzací nízkomolekulárních látek
- Relativní molekulová hmotnost nad 1000
o Bílkoviny
- Vznik z aminokyselin – mezi aminokyselinami se tvoří peptidická vazba
- Nejdůležitější stavební látka, biokatalyzátory (významná složka enzymů), zdroj energie (po vyčerpání běžných zdrojů), transportní funkce, obranné funkce ( např. globuliny)
o Polysacharidy
- Vznik z jednoduchých cukrů
- Zdroj energie, stavební látka
o Lipidy
- Zdroj energie
- Složeniny např. fosfolipidy – nejdůležitější stavební látka cytoplazmatických membrán
o Nukleové kyseliny
- Nositelé dědičnosti
- Vystavěny z nukleotidů
a) DNA – deoxyribonukleová
- Cukr: deoxyribóza (5-ti uhlíkatý)
- Dusíkatá báze: C+G, A+T
- Prostorové uspořádání: prostorová dvoušroubovice
b) RNA – ribonukleová
- Cukr: ribóza (5-ti uhlíkatý)
- Dusíkatá báze: C+G, A+U
- Prostorové uspořádání: jemnovlákný lineární řetězec
- Druhy: tRNA – transferová (přenos aminokyselin), rRNA – ribozomální (na ribozomech), mRNA – mediátorová (v jádře)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5089a9d4a81cf.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Bunka_zakladni_stavebni_funkci_jednotka_organismu.doc (59 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse