Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Cena a její význam v marketingu

Cena a její význam v marketinguKategorie: Marketingový mix

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o. (původně Vysoká škola hotelová a Soukromá VŠ ekonomická Znojmo) Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o. (původně Vysoká škola hotelová a Soukromá VŠ ekonomická Znojmo) Praha, Praha 8

Charakteristika: Práce je přehledně zpracována do následujících kapitol metody tvorby cen, jejich výhody a nevýhody, diskriminační tvorba cen, propagační tvorba cen.

Obsah

1.
Metody tvorby ceny
2.
Přizpůsobování cen

Úryvek

"Z výše uvedených skutečností je možno vycházet při volbě cenové strategie. Při tvorbě cen v gastronomii můžeme používat různé způsoby a metody. Mezi nejpoužívanější patří:
- Tvorba cen podle nákladů
- Tvorba cen podle poptávky
- Tvorba cen podle konkurence
1. Tvorba cen podle nákladů – cenová strategie orientovaná na náklady
Metoda tvorby cen orientovaná výhradně na náklady je administrativně jednoduchá a v gastronomii často používaná.

Podstatou nákladové cenové strategie je tvorba cen na základě úplných vlastních nákladů. Východiskem jsou náklady na výrobu a prodej nebo poskytnuté služby. Rozhodujícím podkladem tvorby cen jídel a nápojů ve veřejném stravování jsou kalkulace, které představují vyčíslení struktury a výše vlastních nákladů. Kalkulace se zpracovávají na kalkulační jednici (porce, 10 porcí, 100 porcí, kg) a přesně určují výši přímých (surovinových) nákladů.
Kromě přímých nákladů je také nutno brát v úvahu náklady nepřímé – energie, mzdy, nájemné, technologické a technické vybavení provozoven, doprava apod. Přesné stanovení výše nepřímých nákladů je velice obtížný a často se ani přesně určit nedá. Nepřímé náklady ve veřejném stravování se stanovují zpravidla za použití normativů, limitů odborných výpočtů či zdůvodněného odhadu vývoje. Dalšími kalkulovanými složkami ceny jsou průměrná míra zisku (zpravidla ve formě přirážky) a ostatní složky ceny (DPH, event., spotřební daň).

2. Tvorba cen podle poptávky
Vzhledem k tomu, že poptávka po výrobcích a službách je vedle ceny ovlivňována ještě celou řadou faktorů, které jsou z pohledu firmy často jen částečně nebo zcela neovlivnitelné, je stanovení ceny touto metodou v praxi velice obtížné.
Tento způsob cen reaguje na konkrétní spotřebitelskou poptávku a předpokládá podrobné poznání cílové skupiny hostů. Ne náklady, ale trh určuje cenu. Hledisko nákladů nehraje teoreticky žádnou roli, ale prakticky musí být cena stanovena tak, aby zajistila provozovně ziskové a efektivní hospodaření. Metoda vychází z celkové elasticity (pružnosti) poptávky. Poptávka po zboží a službách se podle zákona klesající poptávky mění v opačném směru než cena, tzn. jestliže cena vzroste, poptávka klesá a naopak. Cenová pružnost závisí však na řadě faktorů, mezi které patří např.:
o Přítomnost konkurence
o Jakou cenu jsou hosté ochotni zaplatit – struktura výdajů domácnosti
o Nezbytnost výrobků a služeb pro zákazníka
o Možnost náhrady – substituční výrobky
o Čas – sezónní slevy; veletrhy

3. Tvorba cen podle konkurence
Tato metoda je poměrně jednoduchá a zprostředkovaně odráží pohled zákazníka na konkurenční výrobky nebo služby. Při následování konkurence však nezohledňuje vlastní náklady ani velikost poptávky a nemusí podniku zajistit ani potřebnou míru zisku.
Při použití této metody se podnikatel soustřeďuje na stanovení cen svých produktů a služeb podle konkurence. Strategie vyžaduje důslednou analýzu a znalost cen konkurence, není však jistota, že chování konkurence je vždy správné. Konkurenční ceny mohou být vhodným vodítkem a na základě výsledků analýzy může firma určit své ceny na úrovni konkurence nebo ceny vyšší či nižší v závislosti na strategii a taktice svého podnikání."

Poznámka

Práce obsahuje na úvodní straně malý obrázek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x538345d29d63c.zip (29 kB)
Nezabalený formát:
Cena_a_jeji_vyznam_v_marketingu.doc (66 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse