Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Česká a světová literatura

Česká a světová literaturaKategorie: Literatura

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázky probírají znaky, historický kontext, významné autory a díla světové, ale především české literatury od starověkého písemnictví po 20. století. Pro podrobný přehled zahrnutých období a směrů viz desetinný obsah.

Obsah

1.
Starověká a antická literatura
1.1.
Orientální literatura
1.2.
Antická literatura
1.2.1.
Řecká literatura
1.2.1.1.
Období archaické
1.2.1.2.
Období attické
1.2.1.3.
Období helénistické
1.2.2.
Římská literatura
1.2.2.1.
Období staré
1.2.2.2.
Období vrcholné
1.2.2.3.
Stříbrný věk
1.2.2.4.
Období úpadku
2.
Počátky písemnictví na našem území
2.1.
První písemné památky
2.2.
Desáté až jedenácté století
2.3.
Převaha latiny a pronikání češtiny
2.4.
Vznik česky psané literatury
2.5.
Druhá polovina 14. století
2.6.
Literatura předhusitská a husitská
2.7.
Husitské války v literatuře
2.8.
Období polipanské
2.9.
Literatura v době Jiřího z Poděbrad
3.
Renesance
3.1.
Znaky
3.2.
Italská renesance
3.3.
Francouzská renesance
3.4.
Španělská renesance
3.5.
Anglická renesance
4.
Klasicismus
4.1.
Znaky
4.2.
Francie
4.3.
Itálie
5.
Osvícenství
5.1.
Znaky
5.2.
Francie
5.3.
Anglie
6.
Český humanismus a baroko
6.1.
Naučná literatura
6.2.
Literatura doby pobělohorské
6.3.
Literatura českého baroka
7.
Národní obrození
7.1.
Historický kontext
7.2.
První fáze
7.2.1.
Vzdělávací a pololidová tvorba
7.2.2.
Divadlo
7.2.3.
Poezie
7.3.
Druhá fáze
7.3.1.
Josef Jungmann
7.3.2.
Rukopisy
7.3.3.
Palacký, Šafařík, Kollár, Čelakovský
7.3.4.
Divadlo 20. let
8.
Světový romantismus
8.1.
Základní charakteristika
8.2.
Anglický romantismus
8.3.
Francouzský romantismus
8.4.
Italský romantismus
8.5.
Romantismus v USA
8.6.
Ruský romantismus
8.7.
Polský romantismus
8.8.
Maďarský romantismus
9.
Česká literatura ve 30. až 50. letech 1 století
9.1.
Obecné charakteristika doby
9.2.
Drama a próza vzniklá pod vlivem národního obrození
9.3.
Počátky realismu v naší literatuře
10.
Generace májovců a její přínos české literatuře
10.1.
Obecná charakteristika doby
10.2.
Májovci
11.
Česká literatura 70. a 80. let 19. století
11.1.
Charakteristika doby
11.2.
Ruchovci
11.3.
Lumírovci
12.
Realismus ve světové literatuře
12.1.
Znaky, naturalismus
12.2.
Francie
12.3.
Polský realismus
12.4.
Americký realismus
12.5.
Severská literatura
12.6.
Anglický realismus
12.7.
Ruský realismus
13.
Venkov v české realistické próze a dramatu
14.
Umělecké směry na konci 19. století, česká literární moderna
14.1.
Prokletí básníci
14.2.
Česká moderna
15.
Anarchističtí básníci a další autoři počátku 20. století
15.1.
Znaky, vlivy
15.2.
Anarchističtí buřiči
16.
Světová meziválečná próza – obraz 1. světové války
16.1.
Francie
16.2.
Německo
16.3.
Rakousko
16.4.
Rusko
17.
Vývoj české poezie mezi světovými válkami
17.1.
Charakteristika doby
17.2.
Jiří Wolker
17.3.
Josef Hora
17.4.
Jaroslav Seifert
17.5.
Vítězslav Nezval
17.6.
Richard Weiner
18.
Básnictví 30. let, mnichovská okupace
18.1.
Josef Hora, Jaroslav Seifert
18.2.
Vítězslav Nezval
18.3.
Konstantin Biebl, František Halas
18.4.
Vilém Závada, Vladimír Holan
18.5.
František Hrubín, Bohuslav Reynek
19.
Meziválečná česká próza
19.1.
Jaromír John, Jaroslav Hašek
19.2.
Legionářská literatura
19.3.
Imaginativní próza
19.4.
Společenská próza
20.
Další směry a žánry české meziválečné prózy
20.1.
Demokratický proud literatury
20.2.
Katolický orientovaná linie prózy
20.3.
Ruralisté
20.4.
Psychologická próza
21.
Hledání nových forem českého divadla v meziválečné době
21.1.
Oficiální divadlo
21.2.
Neoficiální lidové divadlo
21.3.
Avantgardní scény
21.4.
Protifašistická divadelní fronta
22.
Hlavní rysy vývoje české poezie po roce 1945
22.1.
Vývoj poezie od války po současnost
22.2.
Poezie v letech 1945 až 1968
22.3.
Poezie v 70. a 80. letech
22.3.1.
Oficiální
22.3.2.
Samizdatová a exilová
22.4.
Poezie po roce 1989
23.
Téma války a okupace v české poválečné próze
23.1.
První vlna
23.1.1.
Téma koncentračních táborů a vězení
23.1.2.
Židovská tematika
23.2.
Druhá vlna
23.3.
Třetí vlna
24.
Oficiální česká próza v 50. až 80. letech 20. století
24.1.
Tzv. budovatelský román
24.2.
Historický román
24.3.
Psychologická próza
24.4.
Próza 70. a 80. let
25.
Nezvýraznější osobnosti exilové a samizdatové literatury
25.1.
Milan Kundera
25.2.
Josef Škvorecký
25.3.
Pavel Kohout
25.4.
Další autoři
26.
Poválečná dramatická tvorba
26.1.
Drama v letech 1945 až 1968
26.2.
Drama v 70. a 80. letech

Úryvek

"Starověká a antická literatura

Orientální literatura
1) Literatura předního východu
- sumerská, akkadská literatura (Mezopotámie)
- tato literatura vzniká ve 4. tis. př. n. l.
- v této oblasti se vyvinulo tzv. klínové písmo a psalo se na hliněné destičky
- nejznámějším dílem je Epos o Gilgamešovi (hlavním hrdinou je král, který hledá tajemství věčného života a řeší nejzákladnější problémy života)

- staroegyptská literatura
- tato literatura má své počátky ve 4. tis. př. n. l.
- v této oblasti se vyvinulo písmo hieroglyfické, které se nanášelo na papyrus
- mezi nejvýznačnější díla patří milostné písně (oslava života faraónů) a Achmatův hymnus na slunce

- hebrejská literatura
- vzniká v 1. tis. př. n. l.
- hebrejská literatura tvoří spojovník mezi evropskou a orientální literaturou
- nejvýznamnějším dílem hebrejské literatury je Starý zákon - bible

2) indická literatura
- vzniká ve 2. tis. př. n. l.
- píšou se posvátné knihy - Védy, dále zde vznikají indické eposy jako např. Ramájáma

3) perská literatura
- vzniká v 7. století př. n. l.
- v této oblasti je sepsána sbírka náboženských textů - Avesta

4) čínská literatura
- čínské písmo se stalo základem pro písma východo asijských národů
- vzniknul zde soubor čínských básní - Kniha písní - autorem je Konfucius

Antická literatura
- do této oblasti literatury spadá literatura starověkého Řecka a Říma

1) Řecká literatura
- řecká literatura se dělí do tří základních období
- archaické, atické a helénistické

a) Období archaické (do 6. st. př. n. l.)
- nejstarší literární díla vznikala na území Malé Asie
- nejvíce se tvořila epická díla
- nejvýznačnějším autorem této doby byl Homér a lidé okolo něho
- napsal eposy Ilias a Odyssea - vznikla v 8. století př. n. l.
- tématem těchto eposů byla trojská válka - hlavními postavami jsou Odysseus, Achilleus a Hektor

- dále se tvořila díla lyrická
- elegie - je to píseň s doprovodem píšťaly - autorem byl Archiloschos
- milostná píseň - autorem byl Anakreon
- monodická lyrika - pro sólový zpěv s doprovodem lyry - autorkou byla Sapfó
- sborová lyrika - ódy a oslava osob - autorem byl Pinandros
- epigram - původně oslavný verš, např. nápis na pomníku, pak satiricky útočná báseň - autory byli Simónidés a Ión
- bajka - vyjadřuje lidovou moudrost - autorem byl Aisópos (Ezop)

b) Období attické (od 5. do 4. st. př. n. l.)
- je to vrchol řecké demokracie a období největšího rozmachu Athén
- v této době vzniklo řecké drama - vyvinulo s z obřadních her na oslavu boha Dionýsa - nejprve jeden herec doprovázený sborem, později 2 až 3 herci"

Poznámka

Jména autorů jsou značena tučně, názvy děl tučně a kurzívou.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x509cc12a1f080.zip (113 kB)
Nezabalený formát:
Literatura_MO.doc (401 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse