České školství


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je přípravou na SZZ z pedagogické psychologie základu. Popsán proces změn ve školství na úrovni všech součástí vzdělávacího systému - změny na školách základních, středních i vysokých. Druhá část se zaměřuje na problémy ve školství z pohledu státu, ale i pedagogů a v poslední kapitole je stručně popsán systém školství v ČR spolu s výstavbovou strukturou.
Obsah:
1. Charakteristika změn v českém školství po roce 1989
2. Současné problémy českého školství
a) Nejčastější předmět kritiky
b) Výsledky sebereflexe učitelů
c) Základní pozitiva
3. Školský systém v ČR
4. Státní správa a samospráva ve školství (charakteristika, problémy).
Úryvek z práce:
"1) CHARAKTERISTIKA ZMĚN V ČESKÉM ŠKOLSTVÍ PO ROCE 1989
- politické a ekonomické změny ve společnosti po roce 1989 se bezprostředně promítly do koncepce školství a do systému vzdělání
- byla započata etapa postupných změn, tzv. transformace školství
- za hlavní tendence v rozvoji čes. vzdělávacího systému v 90. letech lze považovat posun k decentralizaci řízení, projevující se v posílení administrativní, ekonomické a ped. autonomie škol
 dochází k posílení samostatnosti škol zavedením tzv. právní subjektivity státních škol
účast různých zřizovatelů na rozvoj systému
- institucionální diverzifikace (rozrůzňování) a restrukturalizace (změna nevyhovující struktury) školství
- rozmanitost v nabídce vzdělávacích možností prostřednictvím zakládání nových typů škol, tj. soukromých a církevních škol na všech úrovní vzdělávání vyjma VŠ
- vznikla víceletá gymnázia, integrovaná střední odborná škola
 VŠ na tento trend reagovalo zavedením víceletých stupňů - bakalář, magisterské
- diverzifikace financování školství
- rozmanité získávání finančních prostředků
- kurikulární změny na základních a středních školách uvolněna striktní, normativní zavislost kurikula
ředitelé (státní) škol mohou:
- upravit učební plán v rozsahu 10% hodinové dotace
- upravit obsah jednotlivých učebních předmětů do 30% dotace
- vytvořit vlastní vzdělávací program (musí být schválen MŠMT)
- volit učebnice..."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43ec634f41669.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Ceske_skolstvi.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse