Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Československo v období po druhé světové válce

Československo v období po druhé světové válce


Kategorie: Historie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Stručná práce se zabývá problematikou československých dějin po II. světové válce. Autor sleduje poválečné změny a změny po vypuknutí takzvané Studené války. Z dalších historických mezníků vybírá komunistický státní převrat a politické procesy. Jako příklad uvádí proces s Heliodorem Píkou. Závěr patří popisu komunistické perzekuce církevních hodnostářů.

Obsah

1.
Charakteristika Československa v období po druhé světové válce
2.
Poválečné změny v politice
3.
Studená válka
4.
Státní převrat
5.
Procesy
5.1
Proces s Heliodorem Píkou
6.
Komunistická represe proti církvi

Úryvek

"Československo v období po druhé světové válce
Československo utrpělo po útoku fašistické strany velké lidské, hospodářské, kulturní majetkové ztráty. Začala obnova hospodářství a lidé se snažili aklimatizovat v situaci, která nastala. K velkým změnám došlo v národnostním složení obyvatelstva. Po válce značně ubyl počet židovského obyvatelstva. Po roce 1945 bylo v Česku zhruba 24000 židů. Nejzávažnější demografickou změnou byl odsun Němců.
Obyvatelstvo Československa německého původu bylo zbaveno československé národnosti a majetek byl zkonfiskován. Pohraničí Čech, bývalé Sudety začali osidlovat Češi a Slováci.

Poválečné změny v politice
Ihned po skončení války se začala vláda zabývat situací v Zemi. Vláda proklamovala vytvoření národního státu plně rovnoprávných Čechů a Slováků. Zamýšlené politické a sociálně-ekonomické reformy měly směřovat k odstranění značných sociálních rozdílů mezi lidmi. Hovořilo se o vytváření nového systému, pro který se užívalo ideologického označení lidově demokratický režim. Šlo o výrazné zúžení demokracie.
První poválečná vláda působila do konce října roku 1945. Zabývala se na politickou a hospodářskou obnovu státu. Při neexistenci parlamentu plnily funkci zákonů dekrety prezidenta republiky Edvarda Beneše, podepisované tímto státníkem po jejich schválení vládou. Průběžně se vyvíjelo státoprávní uspořádání republiky. Slovensko pořád vykonávala zákonodárnou a výkonnou moc Slovenská národní rada.
Zásadní změny zaznamenal také politický systém. Prezident a další vedoucí činitelé zdůrazňovali kontinuitu České republiky. Převládalo přesvědčení, že politická roztříštěnost a nesvornost patřily k hlavním příčinám zániku ČSR. Dohodli se proto na vytvoření Národní fronty Čechů a Slováků. Na její půdě se měla určovat státní politika a závazně řešit případné problémy. Po osvobození ji vytvářely Československá strana sociálně demokratická, Československá strana národně socialistická, Československá strana lidová, Komunistická strana Československa, Komunistická strana Slovenska a na Slovensku nově vzniklá strana Demokratická strana. ČSL a DS vystupovaly jako strany sociálně reformní. Ostatní se hlásily k socialismu.

Studená válka
Na konci 40. a v první polovině 50 let se politické a společenské klima už proměnilo zásadním způsobem. Vzájemné obviňování obou supervelmocí z touhy ovládnout svět se dotýkalo života téměř všech občanů. Po roce 1945 byl v sovětském svazu budován ještě ostřejší režim. Zasloužil se o to hlavně J. V. Stalin.
Sovětské vedení po roce 1945 pozorně sledovalo dění v komunistickém hnutí i vývoj v satelitních zemích. Ostře odsuzovalo zejména názory, jež by mohly vést k oslabení mezinárodního vlivu SSSR. Proto odmítlo myšlenku na vytvoření federace či konfederace evropských lidově demokratických zemí."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d32fae119ed6.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Ceskoslovensko_po_druhe_sv_valce.doc (45 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse