Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Český jazyk a literatura - otázky k SZZk

Český jazyk a literatura - otázky k SZZk

Kategorie: Literatura, Nauky o českém jazyce

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Soubor otázek z českého jazyka a literatury zpracovává 25 témat. Každá otázka je dělena na část A a B. První část otázky je věnována českému jazyku, druhá část patří literatuře. Z českého jazyka vybírá témata z lexikologie, skladby, tvarosloví, ale také z didaktiky českého jazyka. V literárních otázkách se věnuje využití literárních děl v hodinách literární výchovy. Autor uvádí konkrétní příklady z vlastní praxe.

Obsah

1.A Cíle a pojetí vyučování českého jazyka
1.A.1 Úkoly jazykové, komunikační a slohové výchovy 1. stupně ZŠ
1.B Představitelé světové prózy pro děti a mládež
1.B.1 Využití jejich ukázek v hodinách literární výchovy (LV)
2.A Postavení českého jazyka v systému slovanských jazyků
2.A.1 Slovní zásoba češtiny - vztahy mezi slovy
2.A.2 Rozvrstvení slovní zásoby
2.A.3 Způsoby obohacování slovní zásoby
2.B Specifičnost a funkce literatury pro děti a mládež
2.B.1 Základní znaky a dělení
2.B.2 Literatura intencionální a neintencionální
3.A Komplexní pojetí vyučování českého jazyka a literární výchovy
3.A.1 Komunikační a slohová výchova
3.A.2 Jazyková výchova
3.A.3 Literární výchova
3.B Vývojová linie literatury pro děti a mládež (LPDM) - mýty báje a pověsti
3.B.1 Pověst a mýtus
4.A Uplatnění didaktických zásad na 1. stupni ZŠ a speciálních škol
4.A.1 Zásada spojení školy se životem
4.A.2 Zřetele k věkovým zvláštnostem žáků
4.A.3 Všestranné výchovnosti
4.A.4 Integrity jazykového vyučování
4.A.5 Zásada uvědomělosti a lingvistického přístupu
4.A.6 Zásada přiměřenosti
4.A.7 Struktura uspořádání učiva
4.A.8 Zásada názornosti
4.A.9 Zásada aktivnosti
4.B Vývoj linie LPDM zaměřením na prózu s dívčí hrdinkou
4.B.1 Rysy prózy
5.A Typy výuky uplatňování na 1.stupni ZŠ a speciálních škol
5.A.1 Metody
5.A.2 Vyučovací formy
5.A.3 Poznávací metody
5.B Vývojová linie LPDM v oblasti poezie pro děti
5.B.1 Využití literárního odkazu jejích významných představitelů
6.A Fáze (etapy) vyučování s přihlédnutím k vyučování českému jazyku
6.A.1 Fáze stimulačně motivační
6.A.2 Fáze expoziční
6.A.3 Fáze fixační
6.A.4 Fáze aplikační a diagnostická
6.B Čtenářství dětí a jeho vývojové etapy
6.B.1 Žánrové preference v těchto obdobích a jejich odraz v LV
6.B.2 Četba čítanková a mimočítanková jako součást literárněvýchovného procesu
7.A Vyučovací metody, jejich využívání a efektivita v hodinách ČJ
7.A.1 Fáze vyučování
7.B Estetické dovednosti, jejich vytváření a rozvoj na 1. stupni ZŠ
7.B.1 Dramaterapie
8.A Vliv masmédií a současného životního stylu na výuku ČJ a LV
8.A.1 Četba
8.A.2 Rodinné prostředí, škola, knihovna
8.B Didaktické aspekty prvopočátečního čtení a psaní
8.B.1 Etapy výuky čtení
8.B.2 Vývojové poruchy učení čtení
9.A Vyučovací hodina jako základní organizační jednotka vyučování
9.A.1 Struktura a typy vyučovacích hodin
9.A.2 Příprava učitele na vyučování v hodinách ČJ
9.B Metody vyučování prvopočátečního čtení
9.B.1 Metoda genetická
9.B.2 Metoda analyticko-syntetická
9.B.3 Metoda globální
10.A Didaktické prostředky
10.A.1 Jejich význam a užití ve vyučování ČJ
10.B Didaktické aspekty výuky čtení
10.B.1 Příprava učitele na hodinu
10.B.2 Metodické postupy
11.A Pedagogická komunikace a interakce ve vyučování ČJ
11.A.1 Interakce a její cíle, prostředky
11.A.2 Vztahy mezi učitelem a žákem
11.A.3 Postavení žáka v současné škole
11.B Moderní autorská pohádka a její význam v literární výchově
12.A Principy a možnosti hodnocení a klasifikace žáků v ČJ a LV
12.A.1 Hodnocení a zpětná vazba
12.A.2 Motivace, klasifikace
12.B Příběhy ze života dětí, dospělých
12.B.1 Detektivní zápletky
12.B.2 Výpravy do přírody a vzdálených zemí
12.B.3 Autorské ztvárnění a uplatnění v hodinách LV
13.A Význam vyučování pravopisu
13.A.1 Možnost nácviku
13.A.2 Procvičování a upevňování pravopisných jevů
13.A.3 Hodnocení pravopisných cvičení
13.B Doplňovací formy v literární výchově
13.B.1 Vztah LPDM k jiným druhům umění
14.A Významosloví a nauka o slovní zásobě a tvoření slov
14.A.1 Rozvoj slovní zásoby žáků
14.A.2 Zvyšování úrovně vyjadřování žáků
14.A.3 Péče o správnou výslovnost
14.B Současná výuka psaní
14.B.1 Didaktické otázky výuky psaní
14.B.2 Hodnocení psaní ve vyšších ročnících 1. st. ZŠ
15.A Slovní druhy
15.A.1 Poznávání slovních druhů na 1. st. ZŠ a speciálních škol
15.A.2 Určování mluvnických kategorií u slov ohebných
15.A.3 Slova neohebná
15.B Vývojová linie LPDM - zaměřením na lidové pohádky
16.A Tvarosloví
16.A.1 Skloňování podstatných jmen a jeho didaktické pojetí na 1. st. ZŠ
16.A.2 Tvaroslovný pravopis
16.B Interpretace uměleckého díla
16.B.1 Estetická a didaktická interakce
16.B.2 Zásady interakce
16.B.3 Konkrétní příklady
17.A Tvarosloví
17.A.1 Skloňování přídavných jmen a jeho didaktické pojetí
17.A.2 Tvaroslovný pravopis
17.B Cíle a pojetí literární výchovy na 1. st. ZŠ a speciálních škol
17.B.1 Úloha a funkce dětské literatury v mladším školním věku
18.A Didaktické zvládnutí učiva o slovesech
18.A.1 Slovesa, dělení
18.A.2 Kategorie sloves
18.A.3 Metodický postup při vyvozování mluvnických kategorií sloves
18.B Současná výuka čtení
18.B.1 Cíl výuky čtení
18.B.2 Hodnocení a diagnostika čtení
18.B.3 Metody a organizační formy vyučování čtení a psaní
18.B.4 Mimo třídní práce ve čtení
19.A Cíle, obsah, metody vyučování skladbě na 1. st. ZŠ
19.A.1 Věta, souvětí
19.A.2 Skladební dvojice
19.A.3 Shoda podmětu s přísudkem
19.A.4 Skladební pravopis
19.B Vývojová linie LPDM v oblasti poezie pro děti
19.B.1 Využití literární tvorby významných představitelů z období po r. 1945
20.A Všestranné jazykové rozbory a jejich uplatnění v hodinách ČJ
20.A.1 Školní jazykový rozbor
20.A.2 Zařazování do hodin
20.B Teoretická východiska LPDM v ČR z pohledu historického i současného
20.B.1 Možnosti dalšího rozvoje tvorby pro děti a mládež
20.B.2 Péče o tvorbu pro děti a mládež
20.B.3 Podněcování zájmu dětských čtenářů
21.A Užívání jazyka ve společenském kontaktu a praktickém životě
21.A.1 Problematika zvládnutí jednoduchých ústních a písemných komunikátů
21.B Vývojová linie LPDM se zaměřením na prózu s dětským hrdinou
21.B.1 Typologie prózy s dětským hrdinou
22.A Slohová a komunikační výchova
22.A.1 Cíle, obsah
22.A.2 Metodické aspekty hodnocení slohových projevů
22.A.3 Péče o jazykovou kulturu žáků
22.B Význam ilustrace v dětské knize
22.B.1 Výrazné ilustrátorské osobnosti v LPDM
23.A Hlásková a spisovná výslovnost
23.A.1 Základní zásady správné výslovnosti
23.A.2 Nedostatky v mluvených projevech žáků
23.A.3 Nejčastější vady řeči
23.B Časopisy pro děti a mládež v historii a současnosti
23.B.1 Význam, hodnocení
23.B.2 Významní představitelé českého kresleného seriálu
24.A Organizační formy vyučování
24.B Příběhy s prolínáním reality, snu a fantazie
24.B.1 Magické příběhy spjaté se zvířecími hrdiny
24.B.2 Próza s přírodní tematikou
25.A Osobnost učitele
25.A.1 Profesní kvality
25.A.2 Pedagogická zkušenost
25.A.3 Tvořivost - význam řeči v učitelské praxi
25.B Vývojová linie LPDM - dobrodružná próza
25.B.1 Překlady světových děl

Úryvek

"4. B) VÝVOJ LINIE LPDM-zaměřením na prózu s dívčí hrdinkou, využití v hodinách Lv.
Rysy prózy-autentický problém, konflikt, který stojí za to řešit, tedy i o něm číst; problém přiměřený věku, do 100 stran-sekvenčnost, segmenty musí navazovat, většinou psáno v 1. Osobě-já-přijatelnější pro děti, s hrdinou se lépe identifikuje, soustředění na mladšího čtenáře do 12 le-neprospěch ve škole, neúspěch ve sportu, nějaký problém a následné jeho řešení
Rysy prózy-od 9. Let-dramatický, poutavý děj, střídají se napínavé situace, časté-exotické prostředí, černobílí hrdinové, hlavní hrdina jde nekompromisně za svým cílem, události náhodné, kompozice promyšlené
První „opravdový“ český dívčí román vyšel v roce 1887 Svéhlavička – Eliška Krásnohorská, pokračování (Svéhlavička nevěstou 1900, Svéhlavička ženuškou 1900, Svéhlavička babičkou 1907), Celínka (1901), Celínčino štěstí (1902) a Barončina závěť (1900)
Žánr dívčího románku či dívčí četby, má bohatou historii, je hojně čten, ale nejednou klesl na úroveň brakové literatury.
Marie Majerová – Robinsonka
Marie Pujmanová – Předtucha
Helena Šmahelová – Mládí na křídlech; Velké Trápení
Marika Syrová – Maliny zrají v dešti, Panny od královny Anny
Stanislav Rudolf – Metráček aneb Nemožně tlustá holka, Metráček aneb Kosti jsou vrženy (2. díl); Nebreč, Lucie; Kopretiny pro zámeckou paní, Údolí krásných žab, V každém okně Julie, Miliónová holka, Pusinky; Nepřeletí mne ptáci; Něžně háčkovaný čas; Myš dobré naděje; Zatmění srdce; Z deníku pampelišky; Knížka pro zamilované holky; Pozor, kočky!
Hana Pražáková – Výsostné území
Jarmila Dědková – Čas pampelišek
Lenka Lanczová – Lucky Luk; Počkej na mne, Radko; Lásky a nálezy; Andělé noci – každý rok vydává průměrně 3 až 4 knihy a dosud vydala 44 knih, které vyšly vesměs v nakladatelství Víkend.
Světoví autoři
Charlotta Brontëová – Jana Eyrová

Boleslav Prusa – Andělka
Johanny Spyriová – Heidi, děvčátko z hor
Luisy May Alcottová – Malé ženy
Lucy Maud Montgomeriová – Anna ze Zeleného domu

5. A) TYPY VÝUKY-UPLATNOVÁNÍ NA 1. stupni ZŠ a speciálních škol v hodinách ČJ.

Metody-cesta, po níž jde učitel se žákem, aby dosáhl vyučovacího cíle.
1. podle myšlenkového postupu (metoda poznávací) – analýza (rozčlenění celku na části) – syntéza – komparace (podobnost, rozdílnost více slov) – abstrakce (obecné poznatky) – generalizace – zobecňování – konkretizace – klasifikace (třídění např. podle slovních druhů) – analogie (shodné znaky) – subsumpce (podřazování) – indukce (na základě příkladů dojdeme k obecnému závěru) – dedukce (od definice k příkladům)
2. podle zdroje poznatků – slovní a názorné, programové
3. podle subjektu vyučování – kolektivní, skupinové a individuální
4. podle výběru učební látky – encyklopedická, instrumentální
5. podle fáze vyučovacího procesu – motivační, výkladové, fixační, prověřování, hodnocení, kontroly a klasifikace
1. Motivační metody
a) vstupní (vyprávění, rozhovor, předvádění)
b) průběžné (didaktické hry, soutěže, slovní doplňovačky)
2. Výkladové metody
a) monologické (vyprávění, vysvětlování, výklad, přednáška, referát)
b) dialogické (rozhovor)
3. Fixační metody
a)metody opakování a procvičování vědomostí (opisování, přepisování, doplňování cvičení, diktáty cvičné a kontrolní)"

Poznámka

Klíčová slova jsou zvýrazněna tučně. Rozsah jednotlivých otázek je v rozmezí 1 - 2 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20711
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse