Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Český romantismus

Český romantismus


Kategorie: Čeština

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2, Praha 10 - Strašnice

Charakteristika: Práce se zaměřuje na vypracované zápisky z hodin českého jazyka na téma český romantismus. Obsahuje nejen charakteristiku období, ale i představitelů té doby. Vhodná jako příprava na maturitní zkoušku.

Obsah

SPOLEČENSKO-HISTORICKÉ POZADÍ ........................................................................... 2
ROMANTISMUS V ČESKÝCH ZEMÍCH ........................................................................... 2
KAREL HYNEK MÁCHA (1810 – 1836) .......................................................................................................... 2
Máj – 1836 .............................................................................................................................................. 3
Co se dělo po vydání Máje ................................................................................................................................... 3
Umělecké prostředky Máje ................................................................................................................................. 4
V svět jsem vstoupil ................................................................................................................................ 4
Obrazy ze života mého ........................................................................................................................... 4
Marinka – 1834 ................................................................................................................................................... 4
Večer na Bezdězu - 1834 ..................................................................................................................................... 4
Cikáni – 1835 .......................................................................................................................................... 4
Pouť krkonošská - 1834.......................................................................................................................... 4
Kat ........................................................................................................................................................... 5
Křivoklad - 1834 .................................................................................................................................................. 5
KAREL JAROMÍR ERBEN (1811 – 1870) ......................................................................................................... 5
Kytice – 1853 (Kytice z pověstí národních) .......................................................................................... 5
Písně národní v Čechách (1842-1845) .................................................................................................. 7
Prostonárodní české písně a říkadla (1862-1864) ............................................................................... 7
Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních – 1865 ....................... 7
JOSEF KAJETÁN TYL ..................................................................................................................................... 7
Rozervanec ............................................................................................................................................. 8
Strakonický dudák aneb Hody divých žen........................................................................................... 8
Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka - 1834 .......................................................................... 8
Kutnohorští havíři aneb Krvavý osud – 1848 ..................................................................................... 9

Úryvek

"CO SE DĚLO PO VYDÁNÍ MÁJE
 po vydání Máje se okamţitě zvedla vlna odporu a záporné kritiky
 kniha prošla tehdejší cenzurou
 kritiku popudilo:
1. Prvořadým cílem tvorby nebylo vyjádření neopakovatelných individuálních pocitŧ, ale sledování, jaké další mimoestetické funkce text splnil.
 u Máje tomu bylo jinak: umělecké kvality díla jednoznačně přehlušovaly všechny ostatní poţadované funkce
2. Máchŧv hrdina
4 | S t r á n k a
 rozervaný, individualista, vrah a vězeň
3. měl jako první odvahu otevřeně vyslovit své city, svá zklamání i pochybnosti
UMĚLECKÉ PROSTŘEDKY MÁJE
 význam básnické skladby leţí ve dvou rovinách
1. myšlenková
 individuální vzpoura, romantický pohled, obţaloba společnosti, nesouhlas s dobou…
2. umělecká
 změna vţitých pojmenování
 epitety dosahuje jakési iluze magické světa
 spojování protikladných představ
 kupení podobně znějících slov
 pŧsobivá eufonie
 pravidelným opakováním stejných či podobných hlásek se dociluje libozvuku
 opakováním celých celkŧ dosahuje hudebnosti verše - zvukomalebnost
 uţívání barev
 originální oxymórony
 dynamická slovesa
 tzv. novočeský jamb
 na konec verše a poloverše kladl jednoslabičné slovo
 metonymie, personifikace, metafory, protiklady, gradace…
 básnické přívlastky (epitety)
 stálý (konstans)
 zdobný (ornams)
V SVĚT JSEM VSTOUPIL
 dílo napsané německy
OBRAZY ZE ŢIVOTA MÉHO
MARINKA – 1834
 lyrická povídka o krásné dívce z chudé praţské čtvrti Na Františku a vzájemně nenapleněné lásce
Marinka byla nemocná dívka (měla tuberkulózou – souchotiny), která měla ráda básně a moc si přála potkat jejich autora. Její otec tedy pozval lyrického hrdinu k nim domŧ. Později se básník chystal na cestu do Krkonoš. Odcestoval a Marinka v době jeho nepřítomnosti zemřela. Její otec se velice trápil, proto později sám spáchal sebevraţdu."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54d662fc147d3.zip (371 kB)
Nezabalený formát:
Cesky_romantismus.pdf (382 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Déšť 995x
2. Muž tisíce jmen 525x
3. Anglické slohové práce 397x
4. Krutá realita 317x
5. Český romantismus 144x
6. Národní obrození 132x
7. Slohové útvary - obecně 114x
8. Teplo a teplota 107x
9. Baroko v Čechách 102x
10. Starověká literatura 99x