Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Český stát v období posledních Přemyslovců - encyklopedie českých dějin 5/30

Český stát v období posledních Přemyslovců - encyklopedie českých dějin 5/30


Kategorie: Dějepis, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Profesionálně zpracovaná práce přináší podrobný výklad středoškolské látky z oblasti českých dějin. Postihuje politickou situaci a počiny panovníků od vlády Přemysla Otakara I. po zavraždění Václava III. v českých zemích. Součástí práce je rovněž krátký medailonek Přemysla Otakara I. a informace o dobovém stavu církve. Předchozí část série naleznete zde Románský styl života a umění v Čechách - encyklopedie českých dějin 4/30 a následující zde Český stát za vlády Lucemburků - encyklopedie českých dějin 6/30.

Obsah

1.
Přemysl Otakar I.
2.
Václav I.
2.1.
Vláda
2.2.
Mongolský vpád
3.
Přemysl Otakar II.
3.1.
Územní expanze
3.2.
Spor s Rudolfem Habsburským
3.3.
Domácí vzpoura
4.
Václav II.
5.
Václav III.
6.
Doplňující informace
6.1.
Přemysl Otakar I.
6.2.
Církev

Úryvek

"Český stát v období posledních Přemyslovců

Mezi evropská království se Čechy zařadily definitivně na přelomu 12. a 13. století. Dotvořila se pokročilejší feudální společenská struktura, která posilovala stabilní vrchní moc panovníků (včetně nástupnictví prvorozených synů – zásada primogenitury) a nedávala již mnoho prostoru pro uplatnění bojovnických družin.

Přemysl Otakar I.

Přemysl Otakar I. (1197-1230) nastupuje po pětadvacetileté krizi. Šlechta sice zvolila za panovníka Přemyslova mladšího bratra Vladislava Jindřicha (doživotně markrabě moravský, zemřel roku 1222), ovšem již roku 1197 mu Vladislav Jindřich trůn dobrovolně odstoupil, a tím bylo ukončeno období dynastických rozbrojů. Přemysl nastupuje jako kníže do příznivé mezinárodní konstelace, dané bojem mezi Štaufy a Welfy o římský trůn po smrti císaře Jindřicha VI. Pro Přemysla I. nebylo nakonec příliš obtížné zajistit si obratnou politikou vůči Štaufům a Welfům obnovení královské hodnosti pro Čechy. Důležité však bylo, že českou královskou hodnost uznal r. 1204 také papež. V situaci, kdy císař musel respektovat vůli knížat, se nyní mohly Čechy oddělit od říše, podobně jako dříve Uhry nebo Polsko. K tomu však nedošlo.
Díky obratné politice získal Přemysl Otakar I. roku 1212 v Basileji Zlatou bulu sicilskou. Nový římský panovník a král sicilský Friedrich II. z rodu Štaufů v ní potvrzoval výsady českých králů, zdůrazňoval čestný, nikoli poddanský poměr Čech k říši, a lenní vztah českého vládce k císaři byl interpretován přesně v duchu „božího soudu“ z roku 1126 (císař pouze formálně potvrzuje v Čechách přijatého krále). Zlatá bula sicilská upravovala postavení přemyslovského státu: dědičně potvrzuje královskou hodnost, římským císařem a králem smí být potvrzen pouze ten český panovník, který je přijat a zvolen i doma v Čechách, potvrzuje územní celistvost státní moci, českému králi přiznána hodnost arcičíšníka a kurfiřta, právo investitury českých biskupů, říše bude jen formálně nadřazena českému státu.
Pod vlivem IV. lateránského koncilu zahájil boj za emancipaci a reformu české církve biskup Ondřej (působil od r. 1216 převážně v Římě). Roku 1222 dosáhl uznání základních požadavků pro samostatné postavení české církve (netýkalo se Moravy) – právo kanonické volby a respektování právních a hospodářských imunit (duchovní vyjmutí z pravomoce světských soudů – zřízeny zvláštní soudy církevní)."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.
Součástí práce jsou ilustrace o rozsahu cca 1 strany.
Hesla rozšířená v doplňujících informacích jsou v textu zvýrazněna barevně a podtržením.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f8f9ae47b2c8.zip (43 kB)
Nezabalený formát:
Posled_Premyslovci_enc_ces_dejiny.doc (85 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse