Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Cestovní ruch - otázky k SZZk

Cestovní ruch - otázky k SZZk

Kategorie: Cestovní ruch - teorie

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o souhrn 16 vypracovaných otázek ke státním závěrečným otázkám z cestovního ruchu. Každé téma je podrobně rozebráno a obsahuje podstatné informace. Přesný obsah vypracovaných otázek je uveden níže.

Obsah

1.
Charakteristika a vymezení turismu
1.1
Definice cestovního ruchu dle UNWTO
1.2
Incoming a outgoing
1.3
Základní pojmy vztahující se k vymezení účastníků cestovního ruchu
2.
Vývoj cestovního ruchu
2.1
Vývoj cestovního ruchu ve světě
2.2
Vývoj cestovního ruchu v České republice do roku 1989
2.3
Změny po roce 1989
2.4
Analýza současného stavu cestovního ruchu v ČR
2.4.1
Národní turismus ČR
2.4.2
Zahraniční návštěvnost ČR
3.
Orgány a organizace cestovního ruchu v České republice a ve světě
3.1
Řízení a organizace cestovního ruchu v ČR
4.
Rozvoj cestovního ruchu
4.1
Předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu
4.2
Potenciál cestovního ruchu
4.3
Předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu v České republice
4.4
Hlavní segmenty nabídky cestovního ruchu ČR
5.
Postavení cestovního ruchu v národním hospodářství
5.1
Jeho funkce a význam
5.2
Trh cestovního ruchu a jeho grafické znázornění
5.3
Ekonomické a mimoekonomické dopady cestovního ruchu na ekonomiku státu
5.4
Vliv cestovního ruchu na společnost
6.
Typologie cestovního ruchu
6.1
Druhy a formy cestovního ruchu
6.2
Typologie účastníků cestovního ruchu - význam pro praxi
7.
Rozvojové programy v cestovním ruchu
7.1
Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR
7.2
Česká centrála cestovního ruchu a její činnost
8.
Podnikání v cestovním ruchu
8.1
Právní úprava cestovního ruchu v ČR
8.2
Normy EU pro oblast cestovního ruchu
8.3
Etický kodex podnikání v cestovním ruchu
9.
Zákon o živnostenském podnikání a cestovní ruch
9.1
Definice pojmu „živnost“
9.2
Živnosti v cestovním ruchu
10.
Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti ČR
10.1
Jeho vliv na cestovní ruch ČR
11.
Cestovní ruch a zákoníky
11.1
Obchodní zákoník - vybrané paragrafy vztahující se k turismu
11.2
Občanský zákoník – vybrané paragrafy vztahující se k turismu
11.3
Smluvní typy v cestovním ruchu
11.4
Odpovědnost za škodu
11.5
Věc vnesená, věc odložená
12.
Pojištění v cestovním ruchu
12.1
Pojištění podnikatelských subjektů v cestovním ruchu
12.2
Druhy cestovního pojištění
13.
Zákon o ochraně spotřebitele
13.1
Vysvětlení pojmu „spotřebitel“
13.2
Reklamační řád
13.3
Reklamace v EU
14.
Služby pasových a celních orgánů ČR
14.1
Schengenský prostor
14.2
Bezcelní limity pro země EU a mimo EU
15.
Služby cestovního ruchu
15.1
Podstata a zvláštnosti služeb cestovního ruchu
15.2
Charakteristika a klasifikace služeb cestovního ruchu
16.
Dopravní služby v cestovním ruchu
16.1
Charakteristika
16.2
Členění
16.3
Materiálně – technická základna
16.4
Srovnání jednotlivých druhů dopravy
16.4.1
Jejich výhody a nevýhody

Úryvek

"4. Předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. Potenciál cestovního ruchu. Předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu v České republice. Hlavní segmenty nabídky cestovního ruchu ČR.

předpoklady pro rozvoj CR
Cestovní ruch patří mezi sociálně-ekonomické kategorie a jako takový je závislý ve svém vzniku, existenci i celkovém vývoji na stupni vývoje lidské společnosti a stupni její kulturní, hospodářské a sociální vyspělosti. Jako prvek globálního sociálně-ekonomického systému, potřebuje cestovní ruch ke svému vzniku, existenci a vývoji splnění obecně platných rozvojových předpokladů.
Cestovní ruch má ale své zvláštnosti, které tvoří jeho podstatu a charakteristické rysy, jimiž se odlišuje od ostatních součástí globálního sociálně-ekonomického systému.
Podle uvedených skutečností můžeme dělit předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu na obecné a specifické.

1. METODA SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÉHO SYSTÉMU
a)Obecné předpoklady rozvoje cestovního ruchu
Ekonomická vyspělost státu, geografického makroregionu, světa, technický a technologický pokrok na určité m stupni vývoje vytvářejí předpoklady pro naplnění dvou základních charakteristik cestovního ruchu a to pohybu a pobytu v místě mimo běžné životní prostředí.
Technický a hospodářský pokrok a vzrůstající ekonomika umožnila vyrobit a umožňuje vyvíjet stále lepší dopravní prostředky a dopravní cesty, kterými se dopravuje stále rychleji a bezpečněji zvyšující se množství lidí.
Zvyšuje se počet, kvalita a různorodost ubytovacích a stravovacích kapacit na místech pro cestovní ruch atraktivních. Mění se společenské uspořádání světa, zlepšuje se sociální a ekonomická situace obyvatel a na scénu vstupuje nová kategorie „volný čas“, který je nezbytný pro účast na cestovním ruchu.
Sociální a ekonomická situace aktivizuje nové skupiny potřeb, k jejichž naplnění je nezbytná účast na cestovním ruchu (jsou to motivační potřeby, jako jsou nová poznání, navazování kontaktů, výměna informací, různé formy péče o svůj zdravotní stav atp.).
Pohyb lidí mimo místo běžného životního prostředí předpokládá příznivou politickou i hospodářskou situaci (destinaci bez válek, bez zbytečných legislativních a hospodářských překážek, bezpečné prostředí evokující pocit jistoty apod.).
Významným fenoménem ovlivňujícím cestovní ruch je terorismus, který se z původně lokálního jevu stává celosvětovým problémem.
Nezbytným předpokladem ovlivňujícím existenci a rozvoj nejen cestovního ruchu, ale jakéhokoliv sociálně-ekonomického jevu je ekologická situace. Pouze udržitelný rozvoj cestovního ruchu, jeho vzájemně ohleduplné a šetrné působení na životní prostředí, vytváří předpoklady pro jeho zachování a rozvoj.

b)Specifické předpoklady cestovního ruchu
Specifické předpoklady cestovního ruchu souvisí s členěním systému cestovní ruch na subjekt (tj. účastník cestovního ruchu, který žádá a konzumuje služby cestovního ruchu) a objekt (tj. území pobytu subjektu, všechno co se může stát motivací k návštěvě tohoto místa, služby související s tímto pobytem a jejich organizační struktury, vztahy mezi subjektem a objektem umožňující konzumaci služeb CR).

Objektové specifické předpoklady představují:
-existenci atraktivit cestovního ruchu:
a)přírodních (reliéf a jeho tvářnost, charakter kulturní krajiny, přírodní jevy a zvláštnosti, flora a fauna, zoologické a botanické zahrady, hydrologické podmínky, léčivé zdroje, klima apod.) "

Poznámka

Část práce je psaná v odrážkách. Rozsah jednotlivých otázek je 3 až 13 stran. Obsahuje několik tabulek a grafů, jejichž celkový rozsah je cca 2 strany.
Některé části otázek 3, 5 a 7 nepřiznaně citují z internetové stránky mmr.cz.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20106
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse