Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Chemická rovnováha

Chemická rovnováha


Kategorie: Chemie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z chemie jsou zaměřeny na chemickou rovnováhu. Zabývají se rozsahem chemické reakce, zákonem akce a reakce včetně Le Chatelierova principu, vlivem změny prostředí a je zde zahrnuto i van't Hoffovo pravidlo.

Obsah

1.
Rozsah chemické reakce
2.
Zákon akce a reakce
3.
Vliv změny tlaku
4.
Vliv změny teploty
5.
Vliv katalyzátorů
6.
Vliv změny koncentrace reaktantů

Úryvek

" CHEMICKÁ ROVNOVÁHA
Rozsah chemické reakce:
- hodnota rovnovážné konstanty (K), nám umožňuje hodnocení výtěžku reakce
- stupeň přeměny (konverze) α, nám udává, v jak velkém rozsahu se reagující látky za daných
podmínek přeměnily v produkty
- výpočet→
Zákon akce a reakce:
- LeChatelierův princip→ porušení rovnováhy systému vnějším zásahem (akcí) vyvolá děj (reakci),
který se orientovat k anulování účinku daného vnějšího zásahu
- princip je takový, že hodnota rovnovážné konstanty (K) dané reakce se mění pouze změnou teploty,
při změně některé jiné reakční podmínky se změní jen rovnovážné koncentrace reagujících látek a
hodnota (K) při dané teplotě zůstává stejná
- zákon akce a reakce obecné platí pro chemické i fyzikální děje
- změnu rovnovážného stavu je možno kvalitativně předpovědět na základě principu akce a reakce
Vliv změny tlaku:
= je významný jen u těch reakcí, kde se mění látkové množství a objem reagujících plynů
- platí→ n (reaktantů) = 4 mol = asi 90 l plynu ; n (produktů) = 2 mol = asi 45 l plynu
a) zvýšení tlaku→ posunutí rovnováhy ve směru menšího počtu plynných částic
b) snížení tlaku→ posunutí rovnováhy ve směru většího počtu plynných částic
vždy se stanoví nová rovnováha o stejné hodnotě (K) za dané teploty
Vliv změny teploty:
- van´t Hoffovo pravidlo →každé zvýšení teploty o 10°C vede k tomu, že se reakční rychlost 2x až 4x
zvýší → rychlejší ustanovení chemická rovnováha dané reakce
změna teploty vede ke změně hodnoty rovnovážné konstanty reakce
a) zvýšení teploty→ napomáhá průběhu endotermické reakce
b) snížení teploty→ napomáhá průběhu exotermické reakce
se změnou teploty nastane změna hodnoty K dané reakce
Vliv katalyzátorů:
a) pozitivní katalyzátory → aktivátory →dochází ke snižování aktivační energie reakce a zrychlí se
ustanovení rovnováhy dané reakce např: krev
a) negativní katalyzátory → inhibitory → dochází ke zvyšování aktivační energie reakce a zpomalí se
ustanovení rovnováhy dané reakce např: močovina
katalyzátor nemá spojitost s velikostí rovnovážné konstanty (K)
katalyzátor má vliv stejnou hodnotu aktivační energii přímé i zpětné reakce
Vliv změny koncentrace reagujících látek:
- zvednutí koncentrace reaktantů → posun rovnováhy doprava
- pokles koncentrace produktů → posun rovnováhy doprava
- pokles koncentrace reaktantů → posun rovnováhy doleva
- zvednutí koncentrace produktů → posun rovnováhy doleva
vždy se ustanoví nová rovnováha o stejné hodnotě K za dané teploty"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x518a7e9ff063e.zip (18 kB)
Nezabalený formát:
Chemicka_rovnovaha.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse