Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Daň z přidané hodnoty – intrakomuntitární plnění

Daň z přidané hodnoty – intrakomuntitární plnění


Kategorie: Účetnictví, Daňová problematika

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, Pardubice 2

Charakteristika: Práce je zaměřena na téma Daň z přidané hodnoty - intrakomuntitární plnění, plnění ve vztahu ke třetím zemím. Práce obsahuje například místo plnění, dodání a pořízení zboží, mimo toho se v této práci dozvíte i o administrativních povinnostech této daně. Práce obsahuje praktické příklady, které jsou jednoduché pro pochopení i začátečníkům.

Obsah

1.
Daň z přidané hodnoty – intrakomuntitární plnění, plnění
ve vztahu k třetím zemím
1.1.
Místo plnění
1.1.2.
Místo plnění při dodání zboží a převodu nemovitosti
1.1.3.
Místo plnění při poskytování služeb
1.2.
Dodání a pořízení zboží
1.3.
Vývoz a dovoz zboží
1.3.1
Služby ve vztahu k třetím zemím
1.4.
Administrativní povinnosti v souvislosti s DPH
1.4.1.
Daňové doklady
1.4.2.
Evidence pro daňové účely
1.4.3.
Souhrnné hlášení
1.4.4.
Daňové přiznání a daňová povinnost
1.4.5.
Intrastat

Úryvek

"8. Daň z přidané hodnoty – intrakomuntitární plnění, plnění
ve vztahu k třetím zemím
Od vstupu České republiky do Evropské unie je úprava daně z přidané hodnoty
v souladu s pravidly a právními normami platnými v Evropské unii. Tato daň je
v rámci Evropské unie natolik harmonizována, že daň vybírána v jednotlivých
státech je úzce propojena. To znamená, že v rámci států EU je daň vybrána jen
jednou.
8.1. Místo plnění
Místo plnění je z hlediska daně z přidané hodnoty velice důležité, když určuje místo
zdanění, tj. místo, kde má být daň přiznána a uhrazena, případně kde se uskutečňuje
osvobozené plnění. Z tohoto důvodu, jsou při uplatňování daně z přidané hodnoty
v § 3 ZDPH rozlišovány následující tři oblasti:
- tuzemsko, jímž se rozumí území České republiky,
- území Evropského společenství a
- třetí země (neboli země, které nejsou součástí Evropského společenství).
V návaznosti na tyto toto území členění pak hovoříme o tuzemském plnění,
intrakomunitárním plnění (tj. pořízení zboží, dodání zboží, poskytnutí či přijetí
služby z EU) a případně dovozu nebo vývozu zboží, respektive služeb z třetích zemí,
tzv. plnění vůči třetím zemím. Pouze u plnění s místem plnění v tuzemsku se
postupuje podle znění ZDPH platného pro Českou republiku. Je-li místo plnění
mimo tuzemsko, je nutno při uplatňování daně postupovat dle pravidel země místa
plnění. Stanovit místo plnění u plnění intrakomunitárních a plnění vůči třetím
zemím je komplikovanější. O intrakomunitární plnění se jedná tehdy, kdy odběratel i
dodavatel jsou plátci DPH v jiných členských státech EU a zboží či služba je
přepravováno či poskytována přes hranice členských států."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky o rozsahu cca dvou stránek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56c2c291b4af7.zip (148 kB)
Nezabalený formát:
dan_z_pridane_hodnoty_intrakomuntitarni_plneni.pdf (155 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse