Daně


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Praha 1 - Staré Město

Charakteristika: Práce obsahuje informace na téma daně. Jedná se o výpočty sazby daně.

Obsah

1.
Zápis na téma daně

Úryvek

"R – byt
Základ daně – výměra podlahové plochy bytu v m2 k 1. lednu zdaňovacího období krát koeficient 1,20 (jsou tak zohledněny společné prostory pro více bytů.)
Sazba daně
- Základní sazba daně 2 Kč/m2 upravené podlahové plochy
- Krát koeficient podle počtu obyvatel dle zákona, případně upravený obcí 1,0 až 4,5
Daň – základ daně x sazba daně

Společná ustanovení
- Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Daňové přiznání je povinné poplatník podat místně příslušnému správci daně do 31. ledna zdaňovacího období, např. za rok 2013 do 31. 1. 2013. DP se nepodává, pokud již bylo podáno. Daň se vyměří podle poslední daňové povinnosti. Jestliže však dojde ve srovnání s předchozím rokem ke změně, např. výstavba garáže, koupě pozemku apod. je nutné podat nové DP.

- Poplatník je povinen si dán z nemovitostí sám vypočítat. Pokud roční dan nepřesáhne částku 5000 Kč, je splatná najednou do 31. 5. každého roku. Pokud je u jednoho poplatníka daňová povinnost menší než 30 Kč, DP se podává, dán se vyměří, ale nepředepíše = neplatí. Pokud činí dan z pozemků u poplatníka, který podává DP za spoluvlastnický podíl na dani z pozemku méně než 50 Kč je jeho DP u této daně 50 Kč.

- Daň z příjmů právnických osob

- Poplatníci daně: obchodní korporace: osobní společnosti, kapitálové společnosti, dále podílové fondy, penzijní společnosti, státní podniky = osoby založené za účelem podnikání

Předmět daně: veškeré příjmy a činnosti z nakládání se svým majetkem
Předmětem daně nejsou: Příjmy získané nabytím akcií, příjmy zdravotních pojišťoven, příjmy společenství vlastníků jednotek ( dotace, příspěvky vlastníků do fondu…)
- Schéma na výpočet daně
Odečítají se výnosy od nákladů, účetní výsledek hospodaření + položky zvyšující základ daně ( dary, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy, když jsou účetní větší než danové)
- Položky snižující základ daně – bezúpůatné plnění = dar minimálně 2000 kč, maximálně 10 % ze ZD sníženého dle par. 34
Dan z příjmu fyzických osob
- Zákon číslo 586/1992 Sb. O dani z příjmu
- Poplatníkem jsou všechny osoby, pokud měli příjem podlehající dani, např. zaměstnanci, živnostníci, zemědělci
- Od dani z příjmů fyzických osob je osvobozeno dedictví, půjčky, úvěry, dary"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x540356e81cafc.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
HI.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 3746x
2. Vypravování 2626x
3. Reportáž 2075x
4. Lakomec-Moliere 908x
5. Slohové práce 646x
6. Bylo nás pět 542x
7. Stížnost 435x
8. Odpověď na poptávku 416x
9. Pythagoras 388x
10. Odpověď na objednávku 347x