Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Dějiny Balkánského poloostrova ve středověku

Dějiny Balkánského poloostrova ve středověku


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce stručně popisuje historický vývoj Balkánu ve středověku - příchod kmenů v období stěhování národů, vznik a zánik říší a států. Končí nadvládou Osmanů ve 14. a 15. století.

Obsah

1.
Balkán
1.1.
Bulharská říše
1.2.
Ostatní státy
1.3.
Osmanští Turci

Úryvek

"BALKÁN
Území Balkánu až k Dunaji ovládala Byzantská říše (Východořímská říše). V 6. – 7. stol. ale na toto území přichází Slované (několikrát se dokonce objevili před branami Konstantinopolu) a objevují se i Avaři.

Bulharská říše
Kolem r. 680 překročily turkotatarské kmeny Dunaj, podmanily si severobulharskou nížinu a pod vedením chána Asparucha si r. 681 na Byzantské říši vybojovaly uznání samostatnosti. Po spojení těchto kmenů s J Slovany vznikl etnický základ dnešních Bulharů.
Za vlády Borise I. Velikého (852 – 889), který r. 864/5 přijal křesťanství a přičinil se
o rozšíření slovanského písma sestaveného Cyrilem a Metodějem, a za vlády Symeona I. Velikého mělo Bulharsko největší rozlohu – rozpínalo se od Černého moře až po Jadran a od Dunaje a Sávy až po Thesálii. Symeon I. dokonce vznesl nárok na císařský trůn Byzantské říše, musel se ale spokojit s titulem cara Bulharska (r. 918).
Za vlády jeho následníků se říše rozpadla. V část připadla Byzanci, zatímco Z část se stala samostatnou říší pod vládou cara Samuela. Nicméně po delších bojích byla i tato říše poražena a r. 1018 se stala součástí Byzantské říše.
Nadvláda však netrvala dlouho. Po mnohých lidových povstáních proti byzantské nadvládě vznikla r. 1186 pod vedením bratrů Petra a Asena druhá Bulharská říše.
Za vlády carů Kalojana (1197 – 1207) a Asena I. (1218 – 1271) se Bulharsko stalo vedoucí mocností na Balkáně (ovládalo od r. 1230 mj. i Makedonii) a r. 1235 dosáhlo od římského papeže uznání svého ortodoxního patriarchátu.
Druhá Bulharská říše se rozpadla poté, co sousední Srbsko zesílilo a Osmanská říše si podmanila celý Balkán."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47739ff4cd5aa.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Balkan_ve_stredoveku.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse