Difúzní operace


Kategorie: Chemie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, Opava

Charakteristika: Tato práce obsahuje všeobecnou charakteristiku difůzních operací, jejich rozdělení podle přechodů fází. Dále obsahuje stručnou charakteristiku destilace, extrakce a dalších difůzních operací

Obsah

1.
Charakteristika difuzních operací
2.
Rozdělení
3.
Destilace
4.
Absorpce
5.
Sublimace
6.
Krystalizace
7.
Extrakce

Úryvek

"Difuzní operace
- Jsou operace při kterých dochází k převodu hmoty mezi dvěma fázemi prostřednictvím difúze, jsou často doprovázeny výměnou tepla
- Difúze –je proces při kterém částice samovolně přecházejí z místa o vyšší koncentraci látky do místa s nižší koncentrací látky , proces probíhá do té doby než se obě koncentrace vyrovnají, rychlost kterou probíhá difúze je ovlivněna koncentračním gradientem – tedy rozdílem koncentrací ( čím větší rozdíl tím vyšší rychlost difúze)
Dělení difúzních operací
1. Přechod pevná↔ plynná –sublimace, desublimace, adsorpce , desorpce
2. Přechod pevná↔kapalná – krystalizace , rozpouštění, extrakce
3. Přechod kapalná ↔ kapalná – extrakce
4. Přechod kapalná↔ plynná – destilace , rektifikace, sušení, absorpce,exsorpce

Destilace
- Je metoda která se používá k oddělení kapalin na základě rozdílných bodů varu (např. voda-100 ̊C a ethanol 78 ̊C)
- Směs kapalin se zahřívá – vzniká pára, která obsahuje těkavější složku (složka která má nižší teplotu varu),páry se odděleně odvádí do chladiče a zkondenzují
- Destilát- zkondenzované páry
- Destilační zbytek- neodpařená část kapaliny která je bohatší na ménětěkavější látku
- Jednoduchá destilace –jednorázové částečné odpaření kapaliny , spojené s kondenzací získaných par- neumožňuje účinné oddělení jednotlivých složek
- Rektifikace- opakovaná jednoduchá destilace se zpětným tokem (reflux), rektifikace se provádí na destilačních kolonách

Absorpce
- Je oddělování složky plynu rozpouštěním v kapalině
- Absorbent- rozpouštědlo
- Absorbendum- plynná složka která se rozpouští v rozpouštědle
- Absorbát – plynná látka pohlcena v rozpouštědle
- Inert- část plynu která se v rozpouštědle nerozpouští
- Opakem je exsorpce

Adsorpce
- Operace při níž dochází k zachycování plynné nebo kapalné látky na povrch pevné látky využívá se např. při chromatografii"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53f5ea236659a.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Difuzni_operace.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse