Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý finanční majetek


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Praha 1 - Staré Město

Charakteristika: Práce obsahuje zápis z hodiny ekonomiky na téma dlouhodobý finanční majetek.

Obsah

1.
Dlouhodobý finanční majetek
2.
Pořízení materiálu ze zahraničí
3.
Prodej materiálu
4.
Inventarizace zásob

Úryvek

"Členění DFM:
a) cenné papíry a podíly – jsou to tzv. majetkové účasti, kdy účetní jednotka získá vliv v jiné účetní jednotce
Patří sem účty:
061 – podíly v ovládaných a řízených osobách: jestliže má účetní jednotka více jak 40 % ní podíl na základním kapitálu jiné účetní jednotky
062 – podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem: jestliže má účetní jednotka podíl na základní kapitál jiné společnosti mezi 20 – 40 %
063 – ostatní cenné papíry a podíly: jestliže má účetní jednotka podíl na základní kapitál jiné účetní jednotky do 20 %
065 dluhové cenné papíry držené do splatnosti: mají splatnosti nad 1 rok a účetní jednotka je bude držet do splatnosti. U těchto cenných papíruů má dlužník povinnost splatit zapůjčenou částku i úrok

b) dlouhodobě poskytnuté půjčky
- patří sem poskytunuté půjčky se splatností nad jeden rok a také vklad chého společníka do společnosti ( podílí se na zisku i ztrátě)
c) ostatní DFM – vklady na účtech s výpovědní dobou delší než jeden rok
Oceňování DFM:
- Cenné papíry se oceňují pořizovací cenou = cena pořízení + související náklady = poplatky burze, odměny makléřů a právníků…
- Nepatří sem úroky z úvěru na nákup CP a náklady na uložení cenných papírů
Pořízení DFM:
- Účtuje se buď přes účet 043 nebo přímo na účty skupiny 06
Pořízení dlouhodobých cených papírů: 061,062,063/211,221,
379
Prodej DFM:
- Účtují se dvě operace:
- A) tržba v prodejní ceně
- B) úbytek prodaného majetku
Výnosy z držby DFM
- Z dlouhodobých cenných papírů lze získat:
- Dividendy
- Úroky
Zúčtovací vztahy
- Pro jejich účtování je vyhrazena třetí účtová třída a jsou zde účty, které zachycují vztah účetní jednotky v okolí:
a) účtová skupina 32
b) účtová skupina 32

Pořízení materiálu ze zahraničí
1. pořízení z jiného členského státu
- firma z čleského státu unie, která dodává české firmě materiál nepřipočítává DPH
- česká firma jí ale musí sdělit svoje DIČ
- česká firma musí z fakturované částky vypočítat DPH
- zároveň má česká firma nárok na odočet DPH na základě dodané faktury
- pro účtování DPH se používá spojovací účet 349"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5411da8001038.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Dlouhodoby_financni_majetek.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 3640x
2. Vypravování 2592x
3. Reportáž 2019x
4. Lakomec-Moliere 897x
5. Slohové práce 640x
6. Bylo nás pět 528x
7. Stížnost 431x
8. Odpověď na poptávku 410x
9. Pythagoras 379x
10. Odpověď na objednávku 343x