Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Dramatická výchova – příprava na hodinu

Dramatická výchova – příprava na hodinu


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text obsahuje přípravu na hodinu dramatické výchovy. Nejdříve uvádí definici dramatické výchovy dle Josefa Valenty. Poté teoreticky vypisuje cíle výchovy dle Evy Machkové. Dále práce představuje konkrétní skupinu – děti na týdenním soustředění oddílu karate. Popisuje nejen cíl práce, kdy má být mapováno jednání dětí v krizové situaci, ale také informuje o rozdělení rolí. Závěr se věnuje rozboru situace, i zpětné vazbě.

Obsah

1.
Definice dramatické výchovy dle Josefa Valenty v knize Metody a techniky dramatické
2.
Stanovení cíle
2.1.
Eva Machková uvádí jako příklady cílů dramatické výchovy
3.
Skupina (skupina dětí na týdenním soustředění oddílu karate)
3.1.
Cíl (osvojení si dovednosti – jednání v krizové situaci)
3.2.
Situace
3.3.
Rozdělení rolí
3.4.
Realizace
3.5.
Popis možných reakcí
3.6.
Rozbor, reflexe, diskuse po aktivitě
3.6.1.
Formulace otázek
3.7.
Zpětná vazba
3.7.1.
Zpětná vazba dle Valenty

Úryvek

"Josef Valenta v knize Metody a techniky dramatické výchovy definuje :
„Dramatická výchova je systém řízeného, aktivního, sociálně-uměleckého učení dětí či dospělých založený na využití základních principů a postupů dramatu a divadla, limitovaných primárně výchovnými či formativními a sekundárně specificky uměleckými požadavky na straně jedné a individuálními i společnými možnostmi dalšího rozvoje zúčastněných osobností na straně druhé.“

Na počátku je vždy důležité stanovit si CÍL – tedy co mají žáci/účastníci pochopit, jakou novou dovednost se mají naučit, co je smyslem… jaké mají předchozí zkušenosti… jakým způsobem, prostřednictvím jakých činností můžeme cíle dosáhnout… jak budeme řešit případné problémy.
Při práci s konkrétní skupinou je důležité zjistit si o účastnících co nejvíce informací, poznat je. Důležité je u jednotlivců sledovat např. submisivitu-dominanci, extravert-introvert, schopnost spolupracovat, tolerance a respekt k druhým, citovost a ohleduplnost, soustředěnost, pasivitu, vyjadřovací schopnosti, motivaci, míru inteligence a tvořivost.
U skupiny sledujeme také vzájemné vztahy – sžitost skupiny, věk, rozdíly v sociálním zázemí, v postavení, schopnostech, zájmech, postojích a motivaci.

Eva Machková uvádí jako příklady cílů dramatické výchovy:
Dramatické cíle – uvést do divadelního umění, osvojit si hru v roli, rozvíjet schopnost výrazu pohybem, schopnost komunikovat verbálně/neverbálně, poznat divadelní techniku, zvládnout dramatický prostor,
Sociální rozvoj – rozvíjet sociální porozumění a spolupráci, dosáhnout vysoké úrovně tolerance, empatie, naučit se naslouchat druhým, hodnotit sebe i druhé, osvojit si práci ve skupině/kooperaci,
Osobnostní rozvoj – osvojit si pozitivní hodnoty a postoje, vyjadřování vlastních myšlenek, naučit se řešit problémy, kontrolovaně uvolnit emoce, svobodně rozvíjet a uplatňovat nápady, obrazotvornost, fantazii, tvořivost, vnímavost.

Skupina:
Práce se skupinou dětí na týdenním soustředění oddílu karate.
Skupina je různorodá, věkové rozpětí 7-14 let, děti se znají z tréninků, kterých se pravidelně účastní 2x týdně po 60 minutách.

Cíl:
Osvojení si dovednosti – jednání v krizové situaci, vedení skupiny vs. odpovědnost za druhé, empatie, pomoc, práce s panikou…

Situace:
Představte si, že jsme na výletě v horách a náhle se blíží bouřka.
Jak se zachováme …"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4ba8a1b280903.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Dramaticka_vychova_priprava.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse