Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Družstvo, akciová společnost

Družstvo, akciová společnost


Kategorie: Právo, Ekonomie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se týká problematiky družstev a akciových společností. V heslech i větách přehledně seznamuje se základními charakteristikami těchto typů společností.

Obsah

1.
Družstvo
1.1
Právní úprava
1.2
Založení družstva
1.3
Orgány družstva
1.3.1
Představenstvo
1.3.2
Kontrolní komise
1.3.3
Členská schůze
1.3.4
Vznik a zánik členství
1.4
Zánik družstva
2.
Akciová společnost
2.1
Podoba akcie
2.2
Forma akcie
2.3
Zatímní list
2.4
Založení
2.4.1
Zakladatelská smlouva
2.4.2
Ustanovující valná hromada
2.5
Orgány akciové společnosti
2.5.1
Valná hromada
2.5.2
Představenstvo
2.5.3
Dozorčí rada
2.6
Zánik

Úryvek

„Akciová společnost
Je typická kapitálová spol. základní kapitál je rozložen na akcie. Kromě ZK vlastní i další majetek, který získala během své činnosti a ručí jím.
Podoba akcie: listinná nebo zaknihovaná
Forma akcie: na doručitele nebo na jméno

Kmenové (běžné) a prioritní akcie (právo na přednostní výplatu dividendy).
Zlatá akcie (zvláštní práva, např. právo veta)

Zatímní list nahrazuje akcii, vydává se akcionářům po vzniku společnosti, pokud ještě nebyl splacen emisní kurz akcie.

Akciová společnost může být založena jen jednou osobou ale musí to být PO.
2 způsoby založení a.s.
1. s veřejnou nabídkou akcií
2. bez veřejné nabídky k upisování akcií

Musí být uzavřena zakladatelská smlouva a musí obsahovat:
• obchodní sídlo
• jméno
• navrhované základní jmění
• počet akcií a jejich jmenovitou hodnotu
• upisované vklady zakladatelů.

Ustanovující valná hromada
• Rozhodne o založení společnosti
• Schvaluje výší ZK

Orgány akciové společnosti
1. Valná hromada je nejvyšší orgán společnosti, její kompetence jsou dány zákonem, akcionáři se jí účastní buď osobně nebo na základě plné moci. Svolává představenstvo nejméně jednou za rok. VH je usnášení schopná, pokud jsou přítomni akcionáři, jejichž hodnota přesahuje 30% ZK. Může změnit stanovy, volit a odvolávat členy představenstva a DR.“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4b163f47eb88d.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Druzstvo_a.s.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse