Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Důvody zvolení tématu diplomové práce

Důvody zvolení tématu diplomové práce


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje důvody, proč si autor zvolil diplomovou práci na téma - Úmluva o právech dítěte, východiska a jejich význam. Autor uvádí strukturu své budoucí závěrečné práce a odpovídá na otázky ohledně dalšího uplatňování Úmluvy v pedagogické praxi.

Obsah

1.
Důvody výběru tématu
2.
Cíl diplomové práce
3.
Struktura práce
4.
Práva dítěte uplatňovaná na jednotlivých typech škol
4.1.
Základní školy
4.2.
Středoškolské vzdělávání
4.3.
Terciární vzdělávání
5.
Doporučené změny pro školy

Úryvek

"Cílem mé práce je zhodnocení významu Úmluvy o právech dítěte (dále jen Úmluva) z hlediska jejího naplňování v pedagogické praxi. Úmluva, jako jedna z nejuniverzálnějších mezinárodních smluv o lidských právech, vznikla a vstoupila v platnost poměrně nedávno, na přelomu 80. a 90. let minulého století. Díky jejímu zhruba sedmnáctiletému působení je možné s jistým odstupem hodnotit, jak se tato mezinárodní smlouva prosadila na mezinárodním poli i v právním prostředí jednotlivých smluvních států. Je proto příhodné zaměřit se dnes, v novém tisíciletí, na její přínos pro současné právní vztahy, a to zejména v podmínkách České republiky.
Práce je rozdělena do několika kapitol, které jsou dále členěny do menších tématicky spojených celků (podkapitol a oddílů), jejichž snahou je celou práci zpřehlednit i objasnit vzájemné souvislosti a místo v systému práce.
Po nastínění historického vývoje, jenž předcházel přijetí Úmluvy, následuje jedna kapitola o postavení Úmluvy českém právním řádu a přehled článků Úmluvy. Dále je zde popsána struktura a obsah tohoto dokumentu. Velká část je věnována základním obecným ustanovením Úmluvy a jejím základním výkladovým principům.
Následuje definice subjektu práv – dítěte, rozbor jednotlivých článků a nastínění možných problémů z toho vyplývajících.
Následující kapitoly jsou věnovány problematice zajištění realizace závazků vyplývajících z Úmluvy a odpovědnosti za porušení jejích ustanovení v případě ČR, dále slabými stránkami Úmluvy a monitoringem práv dětí u nás.
Závěrečné kapitoly se snaží nastínit, jaké vyhlídky Úmluva má a jaké jsou navrhovaná opatření do budoucna, včetně návrhu na vytvoření instituce dětského ombudsmana a nových školských programů
Na rozdíl od kapitol předešlých, více teoretických, jsou poslední dvě kapitoly spíše praktické, snaží se ukázat, jak je Úmluva aplikována v českém právním prostředí. Určitý prostor je věnován i názorům expertů v oblasti dětských práv a jejich zhodnocení významu Úmluvy pro ČR.."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x486e919925185.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Tema_diplomove_prace.doc (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse