Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Dynamika hmotného bodu

Dynamika hmotného bodu


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z hodin na téma dynamika hmotného bodu nejprve vymezují dynamiku a poté se zaměřují na vzájemné působení těles. Většinu práce pak představuje charakteristika Newtonových pohybových zákonů.

Obsah

1.
Charakteristika dynamiky
2.
Vzájemné působení těles
3.
Newtonovy pohybové zákony
3.1.
Zákon setrvačnosti
3.2.
Zákon síly
3.3.
Zákon akce a reakce

Úryvek

"Dynamika hmotného bodu

Dynamika =obor mechaniky, studuje příčiny změn pohybového stavu těles

Vzájemné působení těles
- tělesa na sebe vzájemně působí určitými silami
- k působení dochází: → přímým stykem (náraz, tlak)
→ prostřednictvím silových polí (působí gravitace, elektrické nebo
magnetické pole)
(gravitace → při pádu těles → tělesa se Země nedotýkají, i tak jsou přitahovány)
- pokud působí síly, může dojít k: deformaci → deformační účinek síly
změně pohybového stavu tělesa → pohybový účinek síly
- síla (F ; [F] = N) =vektorová í veličina, její účinek závisí na její velikosti, poloze působiště a směru
(pokud působí na hmotný bod více si, lze je vektorově sečíst (= skládání sil),nahradit výslednicí sil)
Newtonovy pohybové zákony
- Izolované těleso = těleso, na které nepůsobí žádné síly
→ Izolované těleso, které je v dané vztažné soustavě v klidu, setrvává v klidu.
→ Izolované těleso, které je v pohybu, má stále stejnou rychlost, pohybuje se rovnoměrným
přímočarým pohybem.
(v našich podmínkách izolované těleso neexistuje, zavádí se → model izolovaného tělesa, tj. těleso,
na které působí síly → výslednice je nulová)
1. Newtonův pohybový zákon - zákon setrvačnosti
Každé těleso setrvává v klidu nebo v rovnoměrně přímočarém pohybu, pokud není nuceno vnějšími silami tento stav změnit.
- důsledky: klid a rovnoměrný přímočarý →rovnocenné pohybové stavy → nulové zrychlení
předpoklad existence inerciální vztažné soustavy
ukazuje na jednu ze základních vlastností těles = setrvačnost
2. Newtonův pohybový zákon - zákon síly

Začnou-li na těleso působit jiná tělesa silami, změní se jeho pohybový stav. Těleso se začne pohybovat se zrychlením.
→ na těleso, pohybující se stálým zrychlením, působí konstantní výsledná síla

- nejčastěji je tento zákon používán ve formě: F = m.a [F]=N = m.kg.s-2
- velikost zrychlení hmotného bodu = přímo úměrná velikosti výslednice sil působících na hmotný
bod, nepřímo úměrná hmotnosti hmotného bodu a = F/m
- směr zrychlení totožný jako směr výslednice sil, vektorově a = F/m

3. Newtonův pohybový zákon - zákon akce a reakce
Dvě tělesa na sebe navzájem působí stejně velkými silami opačného směru. Tyto síly vznikají a zanikají současně.
- první sílu nazýváme: akce
- druhou sílu nazýváme: reakce
→ navzájem se nezruší, jelikož působí na jiné těleso"

Poznámka

Zpracováno na gymnáziu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52162265c30d9.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Dynamika_hmotneho_bodu.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse