Seminarky.cz > Životopisy > > > Edvard Beneš

Edvard Beneš


Kategorie: Humanitní a ekonomické obory

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Životopis českého politika a prezidenta. Rozebírá jeho domácí i zahraniční politiku. Hlavně se však věnuje otázce jak velkou roli hrál Beneš ve vzniku Československa, a rozebírá jeho postoj k Mnichovu a poválečnou orientaci na SSSR.

Obsah

1.
Vznik Československa
2.
Společnost národů
3.
Domácí a zahraniční politika
4.
Mnichov
5.
Poválečná orientace

Úryvek

“Československo se tehdy rodilo jako státní útvar nikdy předtím neexistující, a to na základě Wilsonova požadavku práva národů na sebeurčení, jež však bylo v novém státě přiznáno pouze účelově definovanému národu československému. Tento koncept, dodnes přijímaný většinou Čechů jako přirozený a spravedlivý, Beneš obhájil v mírových smlouvách z roku 1919 a 1920 a jako tvůrce československé zahraniční politiky se jej snažil zabezpečit mezinárodními úmluvami.
Stál u zrodu Společnosti národů a jako její předseda (1920), člen Rady (1923-27) a bezpečnostního výboru prosazoval politiku kolektivní bezpečnosti. S poválečnou evropskou velmocí Francií uzavřel spojeneckou smlouvu (1924) a již předtím, v letech 1920-22, smlouvami s Jugoslávií a Rumunskem vytvářel obranný systém Malé dohody. Byl uznávaným účastníkem významných mezinárodních konferencí (například Janov 1922, Locarno 1925, Haag 1930, Lausanne 1932) a měl rozsáhlé mezinárodně politické znalosti a styky.
Jeho doménou byla sice zahraniční politika, hrál však i významnou vnitropolitickou roli. V letech 1921-22 byl jeden rok ministerským předsedou a jako místopředseda Čs. strany národně socialistické (členem byl v letech 1923-35) výrazně ovlivňoval její politiku. Marxismus odmítl, ale k socialistickým myšlenkám se hlásil a za jeden z důležitých výsledků 1. světové války pokládal všeobecný vývoj... k demokratismu rolnickému a dělnickému a také přirozené a nevyhnutelné oslabení vlivu městské buržoasie.
Jeho názory mu znemožňovaly plně pochopit totalitární podstatu bolševismu, i když s ním nesouhlasil, a ve svém úsilí zabezpečit stát se snažil odstranit mezinárodní izolaci SSSR a začlenit jej do Společnosti národů. Když se to podařilo, uzavřel s ním spojeneckou smlouvu (1935).
Od vzniku státu byl ministrem zahraničí a v letech 1919-26 a 1929-35 poslancem Národního shromáždění. Po abdikaci T. G. Masaryka byl na jeho návrh zvolen 14. 12. 1935 presidentem. Brzy poté přišel Mnichov 1938. Zůstane věčným tématem českých dějin, zda byl tehdy lepší boj v mezinárodní izolaci než morální marasmus po kapitulaci. Jisté je, že Slováci toužili po autonomii, Maďaři a Němci po spojení se svým národem a Češi si na politické reprezentaci včetně Beneše válku nevynutili. Beneš 5. 10. 1938 abdikoval a odešel do exilu. Po okupaci zbytku státu v březnu 1939 prohlásil Mnichov za neplatný a zastával teorii právní kontinuity Československa. V průběhu války dosáhl uznání státu, vlády i presidenta u všech spojeneckých států."

Poznámka

Částečně čerpáno z: http://old.hrad.cz/president/Benes/cvp.html.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: zivx0016.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Edvard_Benes.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse