Efektivní porada


Kategorie: Komunikace

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, příspěvková organizace, Boskovice

Charakteristika: Práce se zabývá problematikou porad, vysvětluje, jakých chyb se dopouštějí jednotlivý účastníci, jak by měla být porada vedena, jaký má přínos a v čem je naopak porada špatná. Jsou zde uvedeny jednotlivé typy předsedajících, účastníků i porad, jak má porada vypadat, jak se na ni efektivně připravit.

Obsah

1.
Porada
1.1.
Přínos porad
1.2.
Nedostatky porad
2.
Příprava efektivní porady
2.1.
Zásady sestavování programu
3.
Zásady vedení porady
3.1.
Vyhodnocení porady
3.2.
Typy předsedajících
3.3.
Typy účastníků
3.4.
Typy porad

Úryvek

"Porada
= jeden ze základních nástrojů řízení, který se nedá nahradit rozhovorem, telefonem, e-mailem, faxem, bez kterého se žádná firma neobejde
- aby se ale stala EFEKTIVNÍM nástrojem řízení je potřeba si uvědomit, co všechno nám může přinést, jakým chybám se vyhýbat, jak poradu připravit a vést
- není nic vyčerpávajícího než účast na špatně řízené zdlouhavé poradě

1) Přínos efektivní porady (klady, výhody)
- jsou nezbytné pro navázání přímé komunikace, vytvoření osobních kontaktů, vyjasnění nedorozumění a zmatků
- efektivní porada uspoří peníze i čas, proto by techniku efektivní přípravy a vedení porady měl ovládat každý manažer
Co může přinést ÚČASTNÍKOVI efektivní porada
 získání informací
- potřebné pro svou práci od nadřízeného nebo od kolegů
 odstranění překážek v práci
- se kterými si sám neví rady popř. nemá zdroje, zázemí
 zjištění očekávání interního zákazníka
- který ve firmě přebírá naši práci a předat jiným očekávání naše tj. tzv. vnitřní řetězec jakosti, jakost je plnění očekávání externího zákazníka
 podílet se na rozhodování
- možnost ovlivnit přijímaná rozhodnutí, tvorbu závěrů, podílet se na řešení problémů
 získání zpětné vazby
- od nadřízeného či kolegů a korigovat tak svou činnost, aby byla přínosnější
 výměna zkušeností
- použitelných pro náš problém (ztráta času na řešení již jednou vyřešeného) nebo nepoužitelných, ale mohou být cennou inspirací

Co může získat PŘEDSEDAJÍCÍMU na efektivní poradě
 motivaci lidí – podporují rozhodnutí, na kterých se podíleli
 předání a získání informací – shora dolů, ale i zdola nahoru
 vytváření „týmového ducha“ – sehraný tým dokáže udělat více a kvalitnější práce než stejný počet jedinců
 získání nápadů a námětů – čím více různých námětů, nápadů, názorů, tím spíše lze nalézt optimální řešení
 nástroj přesvědčování – příležitost pro vysvětlení vzájemných nedorozumění, pochopení připravovaných opatření, a tím získání pro záměry vedení, sdílení firemních cílů
 poznání schopností lidí – příležitost zapojit je do hledání správného řešení, lépe poznat jejich schopnosti, dovednosti, znalosti a pak lépe plánovat jejich další rozvoj
 autorita – lze ji získat dobře připravenou a vedenou poradou, protože se jedná o jednu ze základních manažerských dovedností, kdo nedokáže správně vést poradu, nedokáže zpravidla ani správně vést lidi

Přínos pro FIRMU
- systém na sebe navazujících porad se může stát významnou součástí prosazování firemní strategie a dosahování jejich cílů
 zaměření na nejpodstatnější – na hlavní firemní priority, ze kterýchpak vyplývá smysl a souvislosti pracovních úkolů a tím zvýšení se motivace pracovníků
 identifikace firemních problémů – možnost najít, odhalit nedostatky, které brání v dalším rozvoji, zvýšení konkurenceschopnosti
 analyzování problémů – protože často jsou příčiny problémů jinde, než kde se jeho důsledky projevují
 systematické odstraňování překážek – skrze porady působit na některé negativní jevy a efektivně je tak eliminovat
 lepší koordinace – spolupráce útvarů, organizačních jednotek zainteresovaných na určité činnosti, kterou nelze nahradit např. telefonickou domluvou, emailem
 „rozmrazení“ zafixovaných přístupů – každá změna přináší negativní reakce, které lze překonávat jen cílevědomým postupem, kterým je např. kaskádový systém porad, aby se s ní mohli seznámit všichni pracovníci
 POCIT SOUNÁLEŽITOSTI – pocit, že něco sdílíme pomáhá vytvářet skupinovou identitu, spolupodílíme se na tvorbě a zafixování firemní kultury, která často rozhoduje o existenci či neexistenci firmy

2) Nedostatky porad
Nedostatky v organizování porady – v tradičním způsobu jakým jsou porady organizovány
 nesystematičnost – pořádány nahodile nebo naopak pravidelně i když není co řešit
 chybějící program – většinou při pravidelných poradách, účastníci nemohou mít promyšlené svá stanoviska k bodů, o kterých se jedná
 nepodstatné záležitosti – měly být řešeny mezi jednotlivými pracovníky, skupinami
týkající se malého počtu účastníků – probírání všech záležitosti je ztráta času a únavné pro ostatní
 nejsou stanoveny cíle porad – není ujasněné čeho se má dosáhnout, současně prováděné porady na různých místech podniku pak mohou mít i protichůdné cíle
 chybí zápisy – chápání stejných informací pak může být rozdílné podle profesí, vzdělání, prostředí, zkušeností atd."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x548b5630d626f.zip (23 kB)
Nezabalený formát:
Efektivni_porada.doc (95 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse