Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Efektivnost probační a mediační služby ČR se zaměřením na trest obecně prospěšných prací

Efektivnost probační a mediační služby ČR se zaměřením na trest obecně prospěšných pracíKategorie: Sociální práce, Právo

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o., Znojmo

Charakteristika: Bakalářská práce se zabývá zhodnocením efektivnosti Probační a mediační služby ČR se zaměřením na trest obecně prospěšných prací. Teoretická část popisuje pojmy, které jsou důležité z hlediska představení a charakteristiky služby. Dalším vysvětlovaným pojmem je alternativní trest obecně prospěšných prací. Praktická část bakalářské práce je zaměřena nejprve na systémový rozhovor s poskytovateli míst pro výkon trestu obecně prospěšných prací a dále na analýzu ručního sběru dat z vlastní evidence a porovnání výkonu alternativního trestu a nákladů spojených s výkonem trestu odnětí svobody.

Obsah

1
Úvod
2
Cíl práce a metodika
3
Teoretická část
3.1
Probační a mediační služba České republiky
3.1.1
Zřízení Probační a mediační služby ČR a její současnost
3.1.2
Související legislativa
3.1.3
Poslání Probační a mediační služby ČR
3.1.4
Cíle působení Probační a mediační služby ČR
3.1.5
Zásady činnosti pracovníků Probační a mediační služby ČR
3.1.6
Principy činnosti Probační a mediační služby ČR
3.1.7
Součinnost Probační a mediační služby ČR se státními orgány a dalšími institucemi
3.1.8
Řízení a organizační struktura Probační a mediační služby ČR
3.2
Činnosti Probační mediační služby ČR
3.3
Trest obecně prospěšných prací
3.3.1
Právní úprava trestu obecně prospěšných prací v České republice do 31.12. 2009
3.3.2
Projednání podmínek výkonu trestu obecně prospěšných prací s klientem
3.3.3
Zahájení výkonu trestu obecně prospěšných prací v určené instituci
3.3.4
Kontrola a evidence výkonu trestu obecně prospěšných prací
3.3.5
Postup při nevykonání trestu obecně prospěšných prací
3.3.6
Změna místa výkonu trestu obecně prospěšných prací
3.3.7
Rozhodování soudu o odložení, přerušení a upuštění od trestu obecně prospěšných prací
3.3.8
Kontrola vedení řádného života
3.3.9
Zajištění místa pro výkon trestu obecně prospěšných prací
3.3.10
Druhy prací při výkonu trestu obecně prospěšných prací
4
Praktická část
4.1
Financování Probační a mediační služby ČR
4.2
Trest obecně prospěšných prací a ekonomické aspekty jeho zabezpečení
4.2.1
Výzkumná metoda a výzkumný vzorek
4.2.2
Analýza a interpretace dat
4.3
Výhody a nevýhody trestu obecně prospěšných prací oproti trestu odnětí svobody
4.3.1
Náklady výkonu trestu odnětí svobody
5
Závěr

Úryvek

"1 ÚVOD

Probační a mediační služba České republiky (PMS ČR) je poměrně
mladá instituce, jejíž
hlavním úkolem je přispívat k naplňování trestní spravedlnosti a řešení trestních konfliktů.
Její činnosti bychom mohli profesně
zařadit do oblasti sociální práce a práva. Povědomí

o této službě
je mezi širokou veřejností ještě
stále poměrně
malé a mnoho z nás si ještě
dnes neumí dost dobřepředstavit, co je vlastně
Probační a mediační služba (PMS)
za instituci a kterými činnostmi se zabývá. Jedním z cílů
této bakalářské práce bude
seznámit čtenáře se vznikem a zřízením této organizace, s posláním a cíli této služby,
s organizační strukturou a právními předpisy, kterými se její činnost řídí.
U PMS ČR pracuji od roku 2003 s klienty jako probační asistent v oblasti probace
apředevším v rámci institutu trestu obecně
prospěšných prací. Proto dalším tématem, které
se budu snažit více představit, je trest obecně
prospěšných prací (OPP). Tento trest se stal
jednou z nejvíce využívanou alternativou nejen k trestu odnětí svobody. Uložení tohoto
druhu alternativního trestu by mělo být vzhledem k povaze spáchaného trestného činu
a možnosti nápravy pachatele dostatečné k dosažení účelu trestu. Měl by také působit
dostatečně
preventivně
před pácháním další trestné činnosti.


2 CÍL PRÁCE A METODIKA

Cílem této bakalářské práce je v daném rozsahu podat ucelený pohled na Probační
a mediační službu ČR, osvětlit základní pojmy a principy, z něhož institut PMS ČR
vychází a celkově
zhodnotit efektivnost Probační a mediační služby ČRpři výkonu
alternativního trestu obecně
prospěšných prací. Práci jsem rozdělila na dvěčásti, a to část
teoretickou a část praktickou.

V teoretické části charakterizuji Probační a mediační službu ČR, alternativní trest obecně
prospěšných prací a další pojmy, které se k této problematice vážou. Při zpracování
teoretické části vycházím zejména z odborné literatury a to především od autorů
Doubravová, D. a kol. Příručka pro probaci a mediaci.

V praktické části se věnuji nejprve systémovému rozhovoru s poskytovateli výkonu trestu
obecně
prospěšných prací, dále pak analýze ručního sběru dat z vlastní praxe a evidence
a porovnání výkonu alternativního trestu OPP s náklady spojenými s výkonem trestu
odnětí svobody.


3 TEORETICKÁ ČÁST

3.1 Probační a mediační služba České republiky
Probační a mediační služba je sociální služba působící v rámci Ministerstva spravedlnosti
ČR. Její činnost je zaměřena na práci jak s pachateli, tak i oběťmi trestných činů. PMS ČR
přispívá k naplňování trestní spravedlnosti, v rámci trestního řízení je pověřena výkonem
probace a poskytováním mediace. Cílovou skupinou PMS ČR jsou osoby, které se dostaly
do konfliktu se zákonem, ale také osoby, jež byly trestným činem nějakým způsobem
poškozeny. PMS ČR používá pro obviněné, obžalované a odsouzené jednotný termín
klienti PMS. Stejně
tak může použít termín klienti pro poškozené. PMS ČR pracuje jak
s dospělými pachateli trestných činů, tak i s mladistvými pachateli (věková hranice mezi
15 až 18 rokem) a s dětmi mladšími 15 let, též označovány jako tzv. nezletilí.

3.1.1 Zřízení Probační a mediační služby ČR a její současnost
Probační služba byla v České republice budována od roku 1996, kdy úkoly probačních
úředníků
a asistentů
plnili pověření pracovníci odborného aparátu soudů
a vyšší soudní
úředníci. Probační a mediační služba České republiky byla zřízena zákonem
č. 257/2000 Sb., který vešel v účinnost od 1. ledna 2001. Ještě
před tímto datem bylo
potřeba vyškolit pro nově
vznikající službu kvalifikované úředníky a asistenty. „Proto byl
v průběhu roku 1999 Sdružením pro rozvoj sociální práce a Institutem pro další vzdělávání
soudců
a státních zástupců
společně
zpracován projekt Kvalifikačního vzdělávacího
programu pro úředníky a asistenty Probační a mediační služby. Tento projekt by schválen
ministrem spravedlnosti a za finanční podpory Nadace Open Society Fund Praha
a Ministerstva spravedlnosti ČR byl v letech 1999–2000 realizován první ročník
odborného kvalifikačního vzdělávání této profesní skupiny. V projektu byly zúročeny
téměř
pětileté zkušenosti s prováděním probačních a mediačních činností a další poznatky
z odborných diskuzí a informací ze zahraničí.“ (DOUBRAVOVÁ, 2001, odd. A2, s. 4)

PMS ČR od svého vzniku usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného
řešení konfliktů
spojených s trestnou činností. Vedle těchto činností organizuje a zajišťuje


efektivní a důstojný výkon trestů
a opatření vykonávaných na svobodě
sdůrazem na zájmy
poškozených, potřeby pachatelů
a ochranu společnosti při opakování trestných činů.
V současné době
působí v rámci České republiky celkem 74 středisek v sídlech okresních
soudů
a 4 externí střediska v Mohelnici, Karviné, Krnově
a Rumburku. Probační činnost je
tedy rovnoměrně
zabezpečena v obvodech jednotlivých okresních (obvodních
aměstských), krajských soudů
a státních zastupitelství. Jedná se o zřízení samostatné
soustavy orgánů, které stojí mimo orgány činné v trestním řízení, a do jejichž kompetence
spadá probace a mediace. Prvky probace zůstaly zakotveny v trestním právu,
a to v trestním zákoně
a trestním řádu."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5188f2f5107f2.zip (31 kB)
Nezabalený formát:
Efektivnost_probacni_a_mediacni_sluzby_CR.txt (91 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse