Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Ekologie

Ekologie


Kategorie: Biologie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Tato zpracovaná maturitní otázka se zabývá problematikou ekologie, uvádí přehled nejdůležitějších pojmů a objasňuje vztahy mezi biotickými a abiotickými faktory.

Obsah

1.
Dělení
2.
Základní pojmy
3.
Abiotické podmínky (= neživá příroda)
3.1.
SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ
3.2.
TEPLO
3.3.
VZDUCH
3.4.
VODA
3.5.
PŮDA
4.
Biotické podmínky (=živá příroda)
4.1.
POPULACE
4.2.
SPOLEČENSTVO
5.
Ekosystém
5.1.
Potravní řetězec
5.2.
Dělení ekosystémů
5.3.
Vývoj ekosystému = sukcese

Úryvek

"Základní pojmy stanoviště = lokalita = konkrétní místo výskytu organismu biomasa = hmotnost jedince v daném okamžiku areál = území, kde daný druh vyskytuje kosmopolit = široký areál endemit = malý areál relikt = zbytek druhu na určitém území po jeho původně větším rozšíření glaciální relikt = pozůstatek po době ledové autochtonní druh = původní druh allochtonní druh = cizí druh synantropní druh = druh, který doprovází člověka a jeho sídla introdukce = zavlečení nebo úmyslné vysazení reintrodukce = opětné vysazení druhu do míst, kde byl vyhuben populace = soubor jedinců téhož druhu žijící na určitém místě v určitém čase společenstvo = biocenóza = soubor jedinců různých druhů na určitém biotopu - fytocenóza; zoocenóza biotop = místo, které poskytuje organismům místo (podmínky) pro život ekosystém = soubor organismů a jejich prostředí: cenóza + biotop ekologická nika = místo a funkční zařazení organismu v ekosystému biom = soubor podobných ekosystémů biosféra = soubor všech ekosystémů na zemi ekologická valence = rozmezí podmínek, v nichž je organismus schopný žít stenoekní = stenovalentní = malé rozmezí podmínek pro život euryekní = euryvalentní = velké rozmezí podmínek pro život ekotyp = odlišné formy druhu vytvořené adaptací na různé podmínky"

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca půl stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x550c1b373ddaf.zip (765 kB)
Nezabalený formát:
Ekologie.pdf (796 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse