Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Epidemiologie infekčních a neinfekčních onemocnění - otázky ke SZZk

Epidemiologie infekčních a neinfekčních onemocnění - otázky ke SZZk

Kategorie: Medicína

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: Ostravská univerzita Lékařská fakulta, Ostrava - Vítkovice

Charakteristika: Otázky ke státním závěrečným zkouškám se zabývají epidemiologií infekčních a neinfekčních onemocnění. Uvádějí význam oboru epidemiologie, věnují se jejím metodám i procesům. Dále charakterizují epidemiologii vybraných onemocnění, všímají si jejich průvodců, výskytů, zdrojů, inkubačních dob či přenosů. Rovněž seznamují s českým očkovacím kalendářem, popisují metody dezinfekce a deratizace a seznamují se specifiky fyzikální i chemické sterilizace.

Obsah

1.
Úkoly, náplň a význam oboru epidemiologie
1.1.
Dělení
1.2.
Metody
1.3.
Definice oboru
1.4.
Předmět činnosti
1.5.
Cíl oboru
1.6.
Metody práce
1.7.
Vymezení klientely, činností
1.8.
Standardy činností
2.
Epidemiologie HIV/AIDS
2.1.
Průvodce
2.2.
Klinický obraz a diagnostika infekce
2.3.
Laboratorní technika a používané metody
2.4.
Výskyt
2.5.
Zdroj
2.6.
Cesta přenosu
2.7.
Inkubační doba
2.8.
Období nakažlivost
2.9.
Vnímavost, principy terapie
2.10.
Epidemiologická opatření
3.
Rozdělení prevence
4.
Epidemiologie legionelózy
4.1.
Průvodce
4.2.
Klinický obraz a diagnostika infekce
4.3.
Výskyt
4.4.
Zdroj
4.5.
Cesta přenosu, inkubační doba
4.6.
Období nakažlivosti, vnímavost
4.7.
Principy terapie, epidemiologická opatření
5.
Epidemiologické metody
5.1.
Deskriptivní
5.2.
Analytické
5.3.
BIAS
5.4.
Experimentální studie
5.5.
Surveillance
6.
Epidemiologie chřipky
6.1.
Úvod
6.2.
Etiologie
6.3.
Epidemiologie
6.4.
Klinický obraz
6.5.
Léčba
6.6.
prevence
7.
Epidemiologie intersticiálních nákaz
7.1.
Projevy
7.2.
Prevence
8.
Epidemiologie pneumokokovým infekcí
8.1.
Jaká onemocnění způsobují pneumokoky?
8.2.
Jaká je strategie léčby pneumokokových infekcí?
9.
Epidemiologie respiračních nákaz
9.1.
Rozdělení
9.2.
Prevence
9.3.
Přehled epidemiologicky nejvýznamnějších původců nákaz
9.4.
Ostatní akutní respirační onemocnění
9.5.
Streptokoková angína a spála
9.6.
Hemofilové infekce
9.7.
Infekční mononukleóza
9.8.
Lepra
10.
Epidemiologie virové hepatitidy typu B a C
10.1.
Virová hepatitida B
10.2.
Virová hepatitida C
11.
Epidemiologie nákaz přenášených vektory
11.1.
Nemoci přenášené hmyzem a členovci
12.
Epidemiologie tetanu a vztekliny
12.1.
Tetanus
12.2.
Vzteklina
13.
Epidemiologie infekcí kůže a povrchových sliznic
13.1.
Příklady infekcí
14.
Epidemiologie poliomyelitidy
15.
Epidemický proces
15.1.
Zdroj nákazy
16.
Epidemiologie spalniček
16.1.
Úvod
16.2.
Epidemiologie a klinický obraz
16.3.
Diagnostika a léčba
16.4.
Preventivní epidemická opatření
16.5.
Preventivní represivní opatření
17.
Aktivní imunizace, druhy očkování
17.1.
Aktivní imunizace
17.2.
Druhy očkování
17.2.1.
Pravidelné
17.2.2.
Zvláštní
17.2.3.
Při úrazech, poraněních, nehojících se ranách
18.
Epidemiologie zarděnek
18.1.
Zarděnky
18.2.
Získané zarděnky
18.3.
Vrozené zarděnky
19.
Pasivní imunizace
19.1.
Pasivní imunizace imunoglobulinem
20.
Epidemiologie příušnic
21.
Praktické aspekty vakcinace, druhy očkovacích látek
21.1.
Specifická profylaxe
21.2.
Pasivní imunizace
21.3.
Heterologní protilátky, globuliny
21.4.
Aplikace
21.5.
Homologní imunoglobuliny
21.6.
Druhy očkování
21.7.
Rizikové skupiny
21.8.
Druhy vakcín
21.9.
Kontraindikace očkování
22.
Epidemiologie planých neštovic
22.1.
Původce
22.2.
Klinický obraz, diagnostika infekce
22.3.
Výskyt, zdroj, cesta přenosu
22.4.
Inkubační doba, období nakažlivosti
22.5.
Vnímavost, principy terapie
22.6.
Epidemiologická opatření
23.
Kontraindikace očkování a komplikace po očkování
24.
Epidemiologie tuberkulózy
24.1.
Úvod
24.2.
Přenos onemocnění
24.3.
Stanovení diagnózy
24.4.
Léčba
24.5.
Prevence
24.6.
Dispenzarizace
25.
Očkovací kalendář v ČR
26.
Očkování cestovatelů před odjezdem do zahraničí
26.1.
Malárie, antimalarika a prevence
26.2.
Žlutá zimnice
26.3.
Hepatitida typu A
26.4.
Hepatitida typu B
26.5.
Břišní tyfus
26.6.
Vzteklina
26.7.
Japonská encefalitida
26.8.
Meningokoková meningitida
26.9.
Ostatní očkování
27.
Pertussis
28.
Nozokominální nákazy (NN)
29.
Meningokokové infekce
30.
Výskyt, zdroj a přenos nemocničních infekcí
31.
Experimentální studie
32.
Nejčastější hygienicko-epidemické chyby ve zdravotnických zařízeních
33.
Epidemiologie zoonóz
34.
Prevence nemocničních infekcí
34.1.
Zásady prevence
34.2.
Dekontaminace, dezinfekce, asepse
34.3.
Dezinfekce, spalování
34.4.
Horkovzdušná sterilizace, autokláv
34.5.
Chemická dezinfekce
34.6.
Oddělení centrální sterilizace, přijetí pacienta
34.7.
Sterilizace zdravotního materiálu
34.8.
Specifická opatření u vybraných skupin nákaz
34.9.
Úklid, dezinfekce, odpady
34.10.
Hygienický režim zdravotnických pracovníků
34.11.
Zásady zvláštních režimů
35.
Epidemiologie salmonelóz a kampylobykterióz
35.1.
Salmonelóza
35.2.
Kampylobakterióza
36.
Sterilizace fyzikální a chemická
36.1.
Sterilizace – definice, rozdělení
37.
Epidemiologie klíšťové encefalitidy a lymské boreliózy
38.
Kontrola sterility materiálů a kontrola sterilizace
39.
Epidemiologie kardiovaskulárních nemocí
39.1.
Ischemická choroba srdeční
39.2.
Choroby tepen a žil dolních končetin
39.3.
Záněty srdce
39.4.
Hypertenze
39.5.
Arteroskleróza
40.
Profesionální infekce u zdravotníků a jejich prevence
40.1.
Svrab
40.2.
Preventivní opatření u profesionálních infekcí
40.3.
Závěr
41.
Epidemiologie diabetes mellitus
42.
Dezinfekce fyzikální a chemická
43.
Epidemiologie nádorových onemocnění
43.1.
Maligní nádory
43.2.
Epidemiologie
43.3.
Četnost maligních chorob
43.4.
Patologie nádorů
43.5.
Etiologie nádorů
43.6.
Zevní vlivy podmiňující vznik nádorů
43.7.
Genetické vlivy podmiňující vznik nádorů
43.8.
Prevence vzniku nádorů
44.
Metody dezinsekce a deratizace
44.1.
Boj proti škůdcům
44.2.
Dezinsekce
44.3.
Deratizace
45.
Epidemiologie BSE (Bovinní spongiformní encefalopatie) a CJD (Creutzfeldtova-Jakobova nemoc)
45.1.
Historie onemocnění
45.2.
Původce – agens
45.3.
Klinický obraz, diagnostika infekce
45.4.
Výskyt
45.5.
Zdroj, cesta přenosu
45.6.
Terapie, epidemiologická opatření
45.7.
Opatření Evropské unie

Úryvek

"2. Epidemiologie HIV/AIDS
Původce (agens):
HIV (Human Immunodeficiency Virus) – virus lidského imunodeficitu
Patří do čeledi Retroviridae, rodu Lentivirus.
Obsahuje enzym reverzní transkriptázu, která umožňuje replikaci viru v napadené hostitelské buňce. Mezi další schopnosti viru patří schopnost zabudovat svou genetickou informaci do genomu hostitelské buňky a vyvolat její chronickou celoživotně perzistující infekci.
V současné době nemáme prostředky, které by dokázaly z infikované buňky virový genetický signál elimi¬novat. HIV napadá především buňky imunitního systému, hlavně buňky T-lymfocyty nesoucí receptor CD4.
HIV se vyskytuje ve dvou typech značených jako HIV-1 a HIV-2, které se liší složením povrchových struktur. ¬Oba typy se také odlišují geografickým výskytem, patogenitou, klinickým obrazem a některými epidemiologickými charakteristikami. V Evropě a na americkém a asijském kontinentu se vyskytuje převážně HIV-1, HIV-2 zůstává lokalizován zejména v oblastech západního pobřeží Afriky.
HIV-1 se dělí na řadu subtypů značených alfabeticky. ¬Je velmi plastický, snadno podléhá mutacím zejména ve složení povrchových glykoproteinů. Tato vlastnost je jed¬nou z příčin dosavadních neúspěchů při konstrukci účin¬ných vakcín.
Klinický obraz a diagnostika infekce:
Tato infekce se projevuje pestrým klinickým obrazem. Od získání nákazy po vzniku plně rozvinutého onemocnění AIDS obvykle uplyne řada let (asi 10, 5 let) a s tím jak dochází k postupnému zhoršování imunitních funkcí, se mění hlavní klinické příznaky. Krátce po expozici – za 3-8 týdnů - asi u 50 % infikovaných dochází k příznakům primoinfekce - akutní HIV infekce. Ta obvykle probíhá podobně jako chřipkovité onemocnění. Tato akutní fáze většinou spontánně odchází.
Pak pacient vstupuje do různě dlouhého období latence, nevnímá jakékoliv obtíže. Dochází k postupným změnám imunitního systému, hlavní je pokles CD4 lymfocytů. K prvním příznakům, které signalizují oslabenost imunitního systému, dochází pravidelně při poklesu počtu CD4 lymfocytů pod hodnotu 500/mm3, kdy pacient přechází z klinické kategorie A (asymptomatické HIV infekce) do kategorie B (symptomatické fáze HIV infekce).
Symptomatická fáze HIV infekce – vyskytují se recidivující orofaryngeální kandidózy nebo kandidové vulvovaginitidy, výsev herpes zoster, recidivující adnexitidy, postupné zmenšování předtím zduřelých uzlin a často celkové příznaky (únava, horečky, průjmy, hubnutí). Nastupuje zde taky výskyt velkých oportunních infekcí ¨OI¨, jejichž výskyt indikuje zařazení pacienta do klinické kategorie C (stadium AIDS onemocnění), charakterizované výskytem nádorů, HIV encefalopatie, kachexie. Mezi OI patří: pneumocystová pneumonie, toxoplazmová encelfalitida, tuberkulóza, Kaposiho sarkom, maligní lymfomy (Burkittův, imunoblastický), invazivní karcinom děložního hrdla, hlavně virové infekce,...
Laboratorní technika a používané metody:
• Průkaz specifických HIV protilátek
• Přímý průkaz viru
• Průkaz virového genomu
Výskyt:
Je celosvětový, je to pandemické onemocnění. Největší výskyt je v současné době v Africe a nověji na Asijském kontinentu (tam především výskyt jiných subtypů HIV-1 než na americkém a evropském kontinentě). Infekce HIV-2 zůstává lokalizována na západním pobřeží Afriky, v Evropě. V České republice bylo k 31. 8. 1996 hlášeno celkem 281 HIV pozitivních a 78 případů AIDS, ze kterých 54 zemřelo.
Zdroj:
Zdrojem HIV infekce je pouze infikovaný člověk. Žádný ze známých zvířecích retrovirů není přenosný na člověka.
Cesta přenosu:"

Poznámka

Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta zdravotnických studií, Ochrana veřejného zdraví, Státní závěrečná zkouška z Pracovního lékařství.
Práce obsahuje několik tabulek, rozsah čistého textu je cca 116 stran. Otázky 12 a 26 jsou zkopírované z internetu. Rozsah jednotlivých otázek je 0,5 - 7 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22140
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse