Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Etiketa - pravidla společenské korespondence

Etiketa - pravidla společenské korespondence


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce velmi stručně seznamuje s pravidly psaní společenské korespondence. Zabývá se způsoby psaní, kdy můžeme psát rukou, kdy na počítači. Uvádí druhy korespondence, hovoří o vztahu k adresátu, úpravě písemností, a řeší také oslovení.

Obsah

1.
Způsoby psaní korespondence
2.
Druhy
3.
Psaní dopisu
4.
Adresát
5.
Úprava písemností
6.
Oslovení a forma

Úryvek

"Jak dojemné je číst v muzeích milostné dopisy slavných osobností! Jsou psány rukou, ohromují nás květnatými formulacemi, oplývají bohatým jazykem. Ještě dnes platí, že velmi soukromou korespondenci píšeme rukou, nicméně veškerou ostatní (a vlastně většinou i tu soukromou) píšeme na počítači, starší generace ještě na psacím stroji.
Rozlišujeme korespondenci úřední (sem patří dopisy, podání adresovaná úřadům, obchodní korespondence mezi firmami, ale i osobní dopisy firem jednotlivcům) a soukromou.
Dopis by měl být především přehledný, mělo by z něho být po prvním přečtení patrné, o co pisateli jde. Doporučuje se někdy napsat si koncept dopisu a teprve druhý den ho upravit do definitivní podoby. Zvláště u dopisů různých institucí je jazyk znehodnocen úředním stylem do té míry, že sdělení je nesrozumitelné, a dopis tudíž neplní svůj účel.
Vždy musíme mít na zřeteli, kdo je adresátem dopisu, jaká je jeho znalost odborných termínů, jaká je schopnost porozumět složitému souvětí o šesti větách. Asi by pomohlo, kdyby úředník dal svůj dopis, než ho odešle, přečíst doma své manželce a podle její reakce ho upravil do srozumitelné podoby.
Úpravu písemností stanoví ČSN 01 6910. Ta zavádí tzv. blokovou úpravu dopisů, to znamená, že text je zarovnán k levé svislici. U osobních dopisů připouští ještě při členění na odstavce odsazení pěti úhozů. Text rozdělíme podle tematických celků do odstavců a ty oddělíme volným řádkem. Napomůžeme tím adresátovi k porozumění. Adresu odesílatele píšeme vždy nahoru, často je vytištěna jako hlavička. Pod ní píšeme adresu adresáta. Mezi místem a datem dopisu nepíšeme čárku a v osobních dopisech vždy vypisujeme měsíc slovem (V Praze dne 22. června 2005). Za osamoceně stojícími větami nepíšeme tečku. Píše-li firma osobní dopis svému zaměstnanci, píšeme jeho adresu dolů.
Oslovení vážíme podle vztahu k adresátovi; chceme-li zmírnit chladnost úředního oslovení, připíšeme za něj rukou ještě osobní oslovení jménem (Vážený pane řediteli, milý Karle). Textové editory dnes umožňují dodržovat standardizovanou úpravu bez velkého přemýšlení a jazykové korektory umějí opravit překlepy a hláskové pravopisné chyby, ale nespoléhejme na ně příliš: neopraví nám pravopisné dublety (shlédl-zhlédl) ani interpunkci (čárky ve větě a souvětí). Trendem, který ovládá korespondenci, je snaha po věcnosti a úspornosti. Proto stále více písemných kontaktů se odehrává prostřednictvím e-mailu. Jakkoli je e-mail praktičtější, rychlejší a levnější, klasický úřední nebo obchodní dopis, ale ani intimní dopis na růžovém papíře ještě zcela nenahradil. "

Poznámka

Částečně čerpáno z: http://www.serialzone.cz/serial/etiketa/epizody/korespondence/.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x48fb7fa039b23.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Etikeka_pravidla_spolec_korespondence.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse