Etologie


Kategorie: Ekologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Ostravská univerzita Přírodovědecká fakulta, Ostrava

Charakteristika: Stručné zápisky přednášek studia Etologie. Zápisky jsou zaměřeny především na úvodní a obecný obsah přednášek.

Obsah

1.
Srovnávací psychologie
2.
Etické problémy výzkumu chování
3.
Historie výzkumu
4.
Metody studia (v přirozeném prostředí)
5.
Chování podmíněné látkovou výměnou (potravní chování)

Úryvek

"Etologie je zoologickou disciplínou, definována jako věda o biologických základech chování.
Zabývá se srovnáváním chování živočichů (včetně člověka) z pozic biologie a to biologickými metodami.
Cílem je pochopení mechanismů a zákonitostí chování zvířat, zejména těch vzorců chování, jež mají vrozený základ.
Je to interdisciplinární obor (zasahuje do neurofyziologie, genetiky či psychologie).
Srovnávací psychologie
Jedna z psychologických disciplín, studující projevy chování různých živočišných druhů. Jejím cílem je pochopení obecných zákonitostí chování a specifických projevů v průběhu evoluce a zároveň přispět k pochopení psychiky člověka.
Hlavním úkolem je vysvětlit chování jako jednu z hlavních forem adaptace živých systémů na měnícím-se prostředí zevního i vnitřního, a jako nástroj interakce jedince s vnějším světem.
Chování záleží na schopnostech zvířat a uplatňuje se v různých integračních rovinách.
Jeden ze zakladatelů etologie – Niko Tinbergen formuloval čtyři základní požadavky na zkoumání zvířat:
- Zkoumat chování v průběhu ontogeneze.
- Sledovat evoluční historii (fylogenezi) každého projevu.
- Zjistit příčinu a funkci chování.
- Postupně dospět ke kauzalitě mechanismu chování.

Etické problémy výzkumu chování
Klasická etologie – pozorování v přirozeném prostředí.
Experimentální etologie – prováděno v laboratorních podmínkách.
Existuje zde, celá škála názorů, výsledkem pak mže být např. zákon na ochranu zvířat proti týrání.

Historie výzkumu
V Československu – r. 1972 založena sekce pro výzkum chování zvířat. Průkopníkem oboru byli V. Teyrovský a prof. Veselovský (zakladatel etologie v čs.).


Výzkum etologie se formoval v několika směrech:
1. Zoopsychologie – Srovnávací psychologie – výzkum inteligence zvířat v laboratorních podmínkách
1890 – začátek experimentálního období - Konrád Lorenz (1903 – 1989), v r. 1973 získal Nobelovu cenu.
2. Fyziologický směr – fyziologie vyšší nervové činnosti, Neurofyziologie -> zejména Pavlov.
3. Linie zoologických výzkumů – současné poznatky, patří sem však i Darwin."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54b504954e4aa.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Etologie.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse