Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Evropa v období vrcholného středověku - encyklopedie světových dějin 12/30

Evropa v období vrcholného středověku - encyklopedie světových dějin 12/30Kategorie: Dějepis, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Profesionálně zpracovaná práce přináší podrobný výklad středoškolské látky o Evropě v období vrcholného středověku. Vhodné především pro získávání hlubších poznatků o daném tématu. Encyklopedii lze též využít při psaní referátů a seminárních prací.

Předchozí část série naleznete zde Křesťanské náboženství a církev v raném středověku a následující zde Zámořské objevy.

Obsah

1.
Feudalismus
2.
Mocenské soupeření Anglie a Francie
3.
Anglie, Vilém Dobyvatel
4.
Stoletá válka mezi Anglií a Francií
5.
Válka dvou růží v Anglii

Úryvek

"Evropa v období vrcholného středověku

Feudalismus
Ve vrcholném středověku (12. - 15. století) dochází k všestrannému rozvoji feudálního způsobu výroby. Řemeslná výroba se odděluje od zemědělství a dovršuje se tak společenská dělba práce. Převahy nabylo peněžní hospodářství, masově vznikají města a posiluje se obchod. Rozvoj výroby a obchodu vede k překonávání hospodářské rozdrobenosti a vytvářejí se předpoklady pro politické upevnění a sjednocení feudálních států. Po období velkého hospodářského rozmachu nastala od 2. poloviny 14. století stagnace, feudálové proto zvýšili útlak a vyvolali masové hnutí odporu.
Společnost
Společnost se diferencuje, nejvyšší postavení mají feudálové (šlechta), kteří se dělí na vyšší (pány) a nižší (rytíře). Následuje duchovenstvo, měšťanstvo (obchodníci, podnikatelé, cechy, chudina) a poddaní. Zemědělská výroba nadále zůstává hlavním zdrojem obživy. Zlepšuje se technologie, přechází se na trojpolní osevní systém a používá se hnojení. Rozšiřuje se železné nářadí, mění se skladba pěstovaných plodin, dříve převládaly obiloviny, nyní se objevují i luštěniny a různé druhy zeleniny. Nejrozšířenějším byl chov ovcí, který přinášel všestranný užitek – maso, mléko, vlnu. Na vesnicích se chová především hovězí dobytek, pro maso se vykrmují prasata, kůň byl zvířetem určeným pro jízdu.
Vzestup zemědělské produkce umožňoval stále většímu počtu lidí, aby se věnovali výhradně řemeslu. Vytvořila se síť středověkých měst a směny. Rozmohlo se peněžnictví, peněžní vztahy pronikají z městského trhu na feudální vesnici, naturální hospodářství je zcela nahrazeno peněžním.
Města
S rozvojem hospodářství a vzrůstem počtu obyvatel Evropy v 11. a 12. století začínají města znovu nabývat na významu a hrát důležitou ekonomickou, ale i kulturní a politickou roli. Města vznikala třemi způsoby: návazností na město antické, z řemeslnických a obchodnických osad, založením na novém místě („na zeleném drnu“). Průměrně měla města kolem 10 000 obyvatel, většinou se stavělo ze dřeva, město obepínaly hradby. Centrem bylo náměstí s tržištěm, kde sídlila i městská samospráva. Tzv. městská správa byl soubor mimořádných práv a privilegií, která získávaly od zakladatele, vrchnosti nebo za odměnu či poplatek. Šlo např. o mílové právo, právo osobní svobody či tržní právo.
Hanza, Gilda
Hanza byla spolkem asi 150 německých měst jak v říši, tak i na baltském pobřeží. Zcela ovládla obchod v severovýchodní Evropě, vznikla 1282 sloučením kupeckých spolků a zanikla v polovině 17. století. Vedoucí postavení ve spolku si podrželo přístavní město Lübeck. Spolek měst ve Vlámsku, Flandrech a Francii se označoval jako gilda.

Mocenské soupeření Anglie a Francie

Stoletá válka – bitva u Poitiers
Dějiny celé západní Evropy ve 12. – 15. století byly velmi ovlivněny mocenským soupeřením dvou tehdy nejvýznamnějších států této oblasti – Anglie a Francie. Oba státy se vyvíjely ve velmi těsných vazbách, neboť anglický král vlastnil některé oblasti francouzského území a usiloval i o zisk francouzského trůnu. Podobné snahy měla i Francie, neboť anglický královský rod Plantagenetů byl svým původem francouzský. O tom všem se rozhodovalo ve stoleté válce (1337-1453), jejíž výsledek neukončil jen staré spory, ale předznamenal i další vývoj v obou zemích.
Dynastie Kapetovců ve Francii
Ve Francii ve 12. a 13. století vládne dynastie Kapetovců. Ludvík VI. zjednal pořádek v zemi, Ludvík VII. ztratil přístup k moři. Filip II. August (1180-1223) využil vnitřního oslabení Anglie a v letech 1202-1204 získal většinu anglických držav na kontinentě. Roku 1214 porazil v bitvě u Bouvignes Jana Bezzemka i Otu IV. Zúčastnil se třetí křížové výpravy a začal válku proti albigenským. Mnoho převratného se stalo během vlády Ludvíka IX. Svatého (1226-1270). Ten ukončil válku proti albigenským a posiloval moc ústředního státního aparátu pomocí soudních, peněžních a vojenských reforem. Rozdělil říši na kraje, posílil města a zreformoval státní správu. Vydal první sbírku zákonů a roku 1257 založil univerzitu Sorbonnu. Při účasti na sedmé křížové výpravě ho sklátil mor.
Avignonské zajetí papežů
V letech 1285-1314 vládl rázný a bezohledný Filip IV. Sličný. Považoval církev za sobě podřízenou a donutil papeže Klimenta V. k přesídlení (tzv. „avignonské zajetí papežů“). Na jeho nátlak zrušil papež templářský řád a zasahoval i proti Židům a italským kupcům. S Anglií vedl spor o panství Guyenne, Edward I. uznal, že je leníkem francouzského krále a ten mu toto panství ponechal. V roce 1302 poprvé svolal zasedání Generálních stavů, což bylo shromáždění zástupců měst, církve a šlechty. Po něm vládli Ludvík X., Filip V. a Karel IV. (strýc našeho Karla IV.). Roku 1328 vymřela hlavní větev Kapetovců a k moci se dostala vedlejší větev: dynastie z Valois, která vládla až do roku 1589. Vypukla stoletá válka.

Anglie, Vilém Dobyvatel
V Anglii vládla normanská dynastie reprezentovaná Vilémem Dobyvatelem (1066-1087). Vilém vytvářel centralizovanou monarchii, anglosaskou šlechtu zbavoval půdy, normanskou šlechtu si připoutal lenními svazky. Do čela hrabství stavěl šerify (správce), kteří se starali o administrativu a daně a byli mu odpovědní. Roku 1086 vznikla tzv. Domesday Book zaznamenávající statistické údaje. Tímto soupisem majetku získala státní správa podklad pro stanovení daní.
Dynastie Plantagenetů v Anglii
Poté nastoupila na trůn dynastie Plantagenetů, která byla původem z Francie. Jindřich II. omezil rostoucí moc šerifů a zavedl tzv. putující soudce, kteří kontrolovali šerify. Provedl také vojenské reformy. Za manželku pojal Eleonoru Aquitánskou. Državy anglického krále na francouzském území jsou větší než državy francouzského krále. Richard Lví srdce (1189-1199) se většinou nachází mimo území, a proto za něj vládne jeho bratr Jan Bezzemek. Richard se účastní třetí křížové výpravy. Bezzemek se snaží získat korunu, ale podaří se mu to až v bojích po Richardově smrti. Bezzemkova prohra v bitvě u Bouvignes roku 1214 znamená konec těsné souvislosti mezi vývojem Anglie a děním na kontinentu, začíná britská ostrovní izolace.
Magna Charta Libertatum

Jan Bezzemek podepisuje Magnu Chartu Libertatum
Na Janu Bezzemkovi si vynutila šlechta roku 1215 tzv. Magnu Chartu Libertatum. Král v ní musel potvrdit šlechtě i církvi mnohé svobody: svobodnou volbu opatů i biskupů, dodržování zvykového práva, nedotknutelnost Londýna a dalších anglických měst, respektování jednotných měr a vah, povolení přístupu cizích obchodníků. Navíc se vytvořil zárodek parlamentu – shromáždění Velká rada.
Za Jindřicha III. vypukla v letech 1263-65 občanská (baronská) válka. Část baronů využila nespokojenosti rytířů a pokusila se o oslabení královské moci, vše skončilo vzájemnými ústupky rytířů a měst. Edward I. (1272-1307) omezil moc církve a aristokracie a připojil k říši Wales (natrvalo) i Skotsko (dočasně). Edward II. (1307-1327) byl v roce 1314 nucen uznat nezávislost Skotska, 1322 byl vydán Yorský statut, který dával parlamentu právo schvalovat daně a potvrzovat zákony. Za vlády Edwarda III. (1327-77) se parlament definitivně rozděluje na dvě sněmovny. Začíná stoletá válka.

Stoletá válka mezi Anglií a Francií
Roku 1328 umírá bez mužských potomků francouzský král Karel IV. Nároky na trůn vznesl i vzdálený příbuzný, anglický král Edward III., ale francouzská šlechta je neuznala a na trůn dosadila Filipa VI. Právě jeho snaha o podmanění flanderských měst se stala rozbuškou pro rozpoutání války. Flandry byly hlavním odběratelem anglické vlny a z těchto důvodů zasahovala Anglie do flanderských politických poměrů, což se samozřejmě nelíbilo Francii. Navíc angličtí feudálové chtěli ve Francii získat další půdu a majetek.
V prvním období války (1337-1360) měla převahu Anglie. Pod vedením Edwarda III. a později jeho syna vyplenila anglická vojska mnoho severofrancouzských měst a roku 1346 také zvítězila v bitvě u Kresčaku. Na konci padesátých let to vypadalo na jasné vítězství Anglie (viz vítězství 1356 u Poitiers), ale pak se vše obrací. Roku 1360 je uzavřen mír v Brétigny, který přináší malé územní zisky pro Anglii, ta ale zase musí uznat nástup rodu z Valois na francouzský trůn.
Druhá etapa války (1360-1374) se nese ve znamení převahy Francie. Karel V. provedl daňovou reformu, získal peníze na boj a reorganizoval armádu. Francie po této inovaci dobyla zpět většinu ztraceného území. V roce 1374 byl uzavřen nový mír, který potvrdil nové hranice.

Johanka z Arku
Ve třetím období bojů (1415-1453) má zprvu převahu Anglie, od roku 1429 Francie. Jindřich V. využívá vnitřního oslabení Francie a vítězí v bitvě u Azincourtu roku 1415. Anglie postupně ovládá celé severní území Francie, dostane se i do Paříže. Jindřich se stává francouzským regentem a existují tu vlastně dva králové. Zvedá se vlna odporu proti anglické nadvládě, Johanka z Arku se staví do čela povstání a dává impuls k vítěznému tažení. Roku 1431 je Johanka upálena v Rouenu. Francie nadále vítězí a nakonec válku ukončí. Bitva u Castillonu (1453) znamená definitivní vítězství Francie. V anglickém držení zůstal už jen přístav a pevnost Calais a francouzské ostrovy v průlivu. Anglie tak ztratila přímý vliv na vývoj Francie.

Válka dvou růží v Anglii
Vítězství ve válce umožnilo Ludvíkovi XI. vyřešit problémy Francie a posílit centralizovanou moc. V Anglii způsobila prohra vnitřní krizi, která se projevila ve válce dvou růží (1455-1485).

Poznámky:

STOLETÁ VÁLKA (1337-1453)
Válečné střetnutí mezi Anglií a Francií probíhalo na francouzském území na evropské kontinentu více než sto let. Příčinou konfliktu byl nárok anglického krále na francouzskou korunu po vymření vládnoucího francouzského rodu Kapetovců v roce 1328 a spory ohledně anglických území u pobřeží kanálu La Manche v dnešní Francii. Zpočátku zvítězila Anglie v bitvách u Kresčaku v roce 1346 a u Poitiers v roce 1356 a v roce 1360 uzavřela s Francií mír v Brétigny, čímž získala nová rozsáhlá území. V letech 1370-1377 získala převahu Francie, když francouzský vojevůdce Bertrand du Guesclin vytlačil Angličany téměř z celého území Francie. Brzy však došlo k oslabení francouzské monarchie a novému anglickému útoku. Po vítězství u Azincourtu v roce 1415 a po uzavření spojenectví s Burgundskem v roce 1420 se anglický král Jindřich V. stal formálně dědicem francouzského trůnu. Definitivní obrat v průběhu stoleté války přineslo vystoupení Jany z Arky v roce 1429. Francouzi do roku 1453 dobyli na Angličanech všechna území na evropské pevnině s výjimkou Calais, které Francie získala až v roce 1558.

Vilém I. Dobyvatel (1035-1087)

anglický král. Původně normanský vévoda, který se po smrti svého bratrance Edwarda Vyznavače, anglického krále střetl v roce 1066 v bitvě u Hastingsu s anglickým šlechticem Haroldem, který se již mezitím nechal korunovat anglickým králem. Vilém Harolda porazil a v prosinci 1066 byl ve Westminsterském opatství korunován krále. Do roku 1071 si podrobil celé anglické království a dobytou zemi rozdělil mezi své normanské barony a zavedl tuhý feudální systém. V roce 1086 nechal vytvořit soupis obyvatel a majetku zvaný Domesday Book, který se stal podkladem pro rozpis daní v Anglii.

DOMESDAY BOOK (KNIHA POSLEDNÍHO SOUDU, 1086)
Jedná se o soupis půdy, obyvatel a pracovního náčiní z roku 1086, vytvořený k daňovým účelům na počátku normanské nadvlády v Anglii. Jsou zde zapsány rovněž některé právní obyčeje a zvyklosti.

MAGNA CHARTA LIBERTATUM (VELKÁ LISTINA SVOBOD, 1215)
Základní zákon anglické monarchie, který byl nucen anglický král Jan Bezzemek 15. června 1215 vydat na nátlak šlechty a duchovenstva. Magna charta libertatum stanovila, že žádný svobodný člověk nemohl být pronásledován ani zatčen bez zákonného rozsudku, ani zbaven majetku. Zajišťovala rovněž svobodu církve a měst.

Jana z Arku (1412-1431)

francouzská národní hrdinka. Venkovská dívka, která uposlechla „Boží hlas“ a postavila se do čela boje proti Angličanům za stoleté války. V roce 1429 navštívila v Chinonu dauphina Karla, který ji vyslechl a svěřil armádu, s níž osvobodila Orléans (Panna orleánská) a dovedla Karla ke korunovaci francouzským králem do Remeše v červenci 1429. Dokázala svým nadšením strhnout davy, které ji následovaly. Byla zajata Burgunďany, kteří ji vydali Angličanům. Církevní tribunál, který ji soudil, ji v Rouenu odsoudil k trestu smrti upálením jako kacířku. Církví byla již roku 1456 osvobozena a v roce 1920 svatořečena."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.
Práce obsahuje fotografie/obrázky.
Hesla rozšířená v doplňujících informacích jsou v textu zvýrazněna barevně.


PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x523d9842218db.zip (84 kB)
Nezabalený formát:
12_Evropa_v_obd_vrch_stredo.doc (124 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse