Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Evropská unie a Severoatlantická aliance

Evropská unie a Severoatlantická alianceKategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce charakterizuje některé orgány Evropské unie, vypisuje členské země a sleduje počátky Unie. Obdobně se zabývá Severoatlantickou aliancí, kde uvádí členské země a významné mezníky její historie.

Obsah

1.
Evropská unie
1.1.
Evropská rada
1.2.
Rada EU
1.3.
Výbor regionů
1.4.
Členské státy
1.5.
Počátky integrace
2.
Severoatlantická aliance
2.1.
Členské země
2.2.
Historie

Úryvek

"EVROPSKÁ UNIE

Evropská rada
Ustanovena v prosinci 1974 (původně mimo strukturu ES) jako fórum hlav států nebo vlád členských států a předsedy Komise, jimž jsou nápomocni ministři zahraničí a členové Komise. Schází se dvakrát ročně. Předsednictví Rady se odvozuje od předsednictví Rady EU. Do institucionálního rámce ES byla zahrnuta Jednotným evropským aktem jako orgán odpovědný za základní politická rozhodnutí, řešení závažných politických problémů a určování nových směrů evropské integrace. Evropská rada je přímo zodpovědná: za společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a za spolupráci ve věcech justice a vnitřních záležitostí. Úkolem Rady je poskytovat EU nezbytné podněty pro její rozvoj a vymezovat její obecné politické směry. Po každém svém zasedání je povinna předložit Evropskému parlamentu zprávu o jednání a každoročně písemnou zprávu o pokroku dosaženém Unií.

Rada EU
Rozhodující orgán ES se zákonodárnými a výkonnými pravomocemi, reprezentující členské státy. Skládá se z jednoho zástupce každého členského státu na ministerské úrovni. S ohledem na široký rozsah oblastí, za něž je Rada zodpovědná, neexistuje v tomto orgánu stálé členství. Konkrétní složení je odvozeno od hlavních témat jednotlivých setkání. Obecné záležitosti se projednávají na zasedáních tzv. Rady pro všeobecné záležitosti složené z ministrů zahraničí. V předsednictví Rady se po šesti měsících střídají členské země dle předem daného pořadí. Předseda Rady EU určuje její agendu a priority pro období předsednictví.
Rada zajišťuje koordinaci hlavních linií hospodářské politiky členských států EU a má pravomoc vydávat akty, které jsou sekundárními prameny práva Společenství. Zodpovídá za mezivládní spolupráci v oblastech zahraniční a bezpečnostní politiky a v oblasti vnitřních záležitostí a justice.

Výbor regionů
Výbor regionů byl vytvořen Smlouvou o EU (tzv. Maastrichtskou smlouvou) a zahájil svou činnost v březnu 1994 jako poradní fórum zástupců oblastních a místních orgánů s poradní funkcí ostatním rozhodovacím a výkonným orgánům Společenství. Účelem výboru je umožnit zástupcům lokální a regionální samosprávy vyjádřit svůj názor na ta opatření Společenství, která se jich budou bezprostředně dotýkat. Toto schéma by mělo napomáhat co nejlepšímu využívání principu subsidiarity.
Výbor má 222 členů jmenovaných jednomyslně Radou EU na 4 roky z řad volených představitelů místních a oblastních samospráv. Každé dva roky jsou z řad členů Výboru voleni předseda, první místopředseda a šestatřicetičlenné byro. Předseda reprezentuje Výbor navenek a svolává jeho zasedání. Současným předsedou je pan Albert Bore. Rada EU nebo Komise mohou s Výborem konzultovat, kdykoli to uznají za vhodné, ve stanovených případech jsou tímto postupem dokonce povinny - jedná se např. o oblasti ekonomické a sociální soudržnosti, veřejného zdravotnictví, školství a mládeže, kultury, transevropské dopravy, telekomunikací a sítí energetické infrastruktury."

Poznámka

Součástí práce je mapa.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x508a5d09d43b9.zip (40 kB)
Nezabalený formát:
EU_NATO.doc (71 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse