Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Evropské křesťanství v raném a na počátku vrcholného středověku

Evropské křesťanství v raném a na počátku vrcholného středověku


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Ne příliš přehledné a útržkovité poznámky z hodin představují evropské křesťanství a události s ním spjaté během raného a počátku vrcholného středověku.

Obsah

1.
Kláštery
2.
Hierarchie římskokatolické církve
3.
Mniši
4.
Boj o investituru
5.
Křížové výpravy a jejich důsledky

Úryvek

"Byly rozdíly mezi vých a záp. Kláštery. Na západě pracovali a na východě se jen asketicky modlili. Ora et Labora( modli se a pracuj)
Kláštery byly centrem vzdělání. 850. až 1054. velké církevní schizma (rozkol) východní začali věřit, že byli pravoslavní( lepší ) a 1054. vých. Řečtina, Cařihrad, Caesaropapismus, carský patriarcha a záp. Latina, Řím, papež. Řeckokatolická a římskokatolická. 1453 se řekové stěhujou do Moskvy, tam je ruský metropolita. A u záp. Křesťanů se dostává do popředí římský biskup-pappas-papež. První byl svatý Petr. 266.tý byl Jan Pavel 2. Petros je skála, a pův.jm. je Šimon. Roku 58 ukřižován hlavou dolu.ICHTYS je řecky ryba- jesus christos(spasitel pomazaný) Theu() Y() Soter() boží syn spasitel
Křesťanství pokračování:
-Asi do r. 100 byli křesťané pronásledováni, nevěřili v římské bohy a tudíž ani ne v císaře.
Klérus je šéf, a laik normální věřící- obec. A z toho křesťanská církrev. 313 edikt milánský-rovnocennost a 380 jediné římské náboženství. (graciánus a theodocius) hierarchie římskokatolické církve:

římskokatolická Řeckokatolické
Papež(šéf) a pommocníci kardinálové
V provincích(státech) je primas
Arcitézie(arcibiskupství) arcibiskup, u nás první 1344.
Dicézie(biskupství)973 u nás
Farnosti- farář, a nižší kaplani.
Mimo je papežský velvyslanec Nuncius

Mniši stojí mimo. (monachos poustevník) od 4.stol nl. Modlili se v poušti. Nejdřív sami, pak řády 6.st.nl svatý benedikt (za druhé sv. rozbitej) monte casino- první klášter. R.973 u nás první benediktýnky, 993. břevnovský klášter. Klaustrum- uzavřené místo. Pravidla- regulum-řehole- řeholníci. Chudoba, střídmost, bezženství. Opat je šéf, abatyše je šéfka, matka představená. Aba je sirsky otec.

Boj o investituru.
Uvádění do funkce. Církev byla největší vlastník půdy. A nejvzdělanější. Ale brzy toho začali zneužívat. Vykašlali se na bezženství atd. Jihobourboundský klášter CLUNY- tam je nové hnutí. Jejich přívrženec byl svatý Vojtěch. Povznesení kázně v mnišstvu, Celibát I pro kněží(od 12st) chtěli, aby se duchovenstvo vzdělávalo, odmítali svatokupectví(simónii) prodej církevních úřadů. (od Šimona mága, který chtěl uplatit apoštoly.) A hlavně odmítali zásahy světské moci do církevních záležitosti. 962. svatá říše římská. Oni si osvojili právo dosazovat papeže německého původu. 1059. Mikuláš I in nomine domini (listina ve jménu páně) Podle něj bude dosazován kardinály. (12ti) V té době Jindřich4 1056-1106 1073 první papež řehoř 7. 1076-1077 císař vyzval papeže, aby se vzdal funkce, a papež vyhlásil klatbu. Všechna říšská knížata byla zbavena poslušnosti. A tak se Jindřich vydal na severoitalský hrad Canossa. Ve Lněnné košili čekal na tři dny na přijetí papeže- největší ponížení světské moci před církevní. Papež zrušil klatbu, ale k jiné dohodě nedošlo. Jindřich začal hledat spojence, Papež se ukryl na andělském hradě. Pomohli mu normani. Ale poničili při tom řím. 1085. Umírá Řehoř v Salermu. Miloval jsem spravedlnost, protože umírám ve vyhnanství. Vratislav 2 pomáhal, a dostal za to královský titul. Další papež byl Kalix2 a Jindřich 5(konkordát wormský)1122. Ale vlastně vyhrála církev, protože světci nesměli zasahovat do věcí církve.
CELiBÁt- célebs- neženatý. 1139. Ani kněží nesmí šukat, a mít hříšné myšlenky. Platí jen pro katolíky.
Oltářní svátosti. Bylo jich 7.

Pro křesťany láká Jeruzalém. Je tam domělý hrob ježíše krista. Palestina byla arabská. A vše ok. A přišli turci a stálo za hovno. 1076. seldžucký turci. Od byzance přijali kulturu ale ne naboženství. 1O71 u Moncicertu porazili byzantskou říši. A východni hranice byla zkurvená. Od 1076 maj Jeruzalém. Křesťanský poutníci si stěžujou, že nemůžou na svatou půdu.
Papež Urban2 na koncilu v Clermontu vyhlásil křížovým výpravám na osvobození svaté země. Rytířství je tehdá In. Měl tehdá dobrej přednes a překecal rytíře. Měli pokřižovaný šat. Davy chudiny bojovali cestou s židy. A už na balkáně byli rozprášeny. 1096 léto. Rytíři ze západní Evropy 400 000 V 99. Byl dobyt jeruzalém a 4 křižácké státy. Jeruzalemske Kralovstvi,
Existovaly 100 let. A pak byli vyhnáni.
1147-1148. Byl tam I Vladislav2. potom byli poraženi sultánem Saladinem. Totálně. Třetí.. 1189-1192 byla velká. Frydrych1 Barbarossa. Zahynul v řece roku 1190. Taky Anglický král Richard Lví srdce. Dobyl Akkon. Ta dopadla jakš takš. (robin hood) č4 1202-1204 Na vízvu papeže. Ale hlavně kvůli Benátskému Dóžeti. Ten v tom viděl byznys a chtěl zjebat konkurenci. Cařihrad. 1204. latinské císařství. A důsledkem toho 1261. osamostatněná, ale oslabená. 1212. dětská k. výprava. Z Francie stovky dětí, a byly prodány do otroctví už v Marseilles.

Důsledky křížových výprav. Poslední křižáci 1291 byli vyhnáni z Aconu. Vznik rytířských řádů. První z nich byl při chrámu svatého Johana 1113. Název Johanité. Pak se přesídlili na maltu.- pak maltéžští rytíři. Něco jako vojenští rytíři. O pět let později vzniká templáři 1118(od šalamouna templu) byli moc bohatý. 1312 byl řád zrušen a padesát z nich jich bylo upáleno. 1197 řád neměckých rytířů. Pokřestovali balkán- prusko. Polskolitevská válka proti německým rytířům-Grunwald-žižka tam přišel o oko. Umřelo tenkrát asi 7000000 a po nich bohatla církev. Do 15.stol byla Evropa jednotná. Zbohatla taky Italská města benátky a janov. Nové plodiny, řemesla kultura atd. Jan Pavel 2 se omluvil všem za chyby. Např za křížové výpravy. Vatikán. Městske stát. 1871 byla osvobozena Italie 1871=1929 byli papeži zajati ve Vatikáně. A 1929. byly podepsány mezi státem a papežstvím lateánské dohody. Pius11 a Mussolini- městský stát Vatikán. 0,44 km2 a je tam 900 obyv. Vatikánu. Má svou měnu, poštu, noviny, rádio, espézetku, železnice, přistávání pro helikoptéry a vlajku, a armádu.- švýcarskou gardu. 1503. michellangelo jim dal uniformu. A jsou to švýcaři z kantonu, 100 mezi 18 do 22. min 178cm."

Poznámka

Součástí práce je tabulka.
Práce obsahuje množství pravopisných chyb.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x509aaee509ae0.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Evr_krestanstvi_stredovek.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse