Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Finanční analýza podniku Vápenka Čertovy schody, a. s.

Finanční analýza podniku Vápenka Čertovy schody, a. s.


Kategorie: Finanční analýzy

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Semestrální práce provádí rozbor finanční situace podniku Vápenka Čertovy schody, a. s., který vyrábí a prodává výrobky z vápence, vápna a dolomitů. Po charakteristice podniku je shrnuta podstata finanční analýzy a představeny výsledky analýzy za pomoci vybraných poměrových ukazatelů pro danou firmu. Práci doplňuje SWOT analýza a závěrečné zhodnocení finanční situace firmy.

Obsah

1
Úvod
2
Charakteristika podniku
3
Finanční analýza
4
Výsledky finanční analýzy
4.1
Ukazatele rentability (Profitability Ratios)
4.2
Ukazatele likvidity (Liquidity Ratios)
4.3
Ukazatele aktivity (Asset Utilization Ratios)
4.4
Ukazatele zadluženosti (Dept Ratios)
5
Strategická analýza jako součást finanční analýzy
5.1
SWOT analýza
5.2
Aplikace SWOT analýzy na podnik
6
Závěr

Úryvek

"3 Finanční analýza
Existuje celá řada způsobů, kterými můžeme definovat pojem finanční analýza. Finanční analýza však v zásadě představuje systematický rozbor získaných dat, která jsou součástí účetních výkazů. Hlavním smyslem finanční analýzy je příprava podkladů pro ekonomické rozhodování a posouzení úrovně hospodaření podniku jako celku[1]. Tedy především z hlediska konkurenceschopnosti a udržení majetkově finanční stability.
„Podstatou finanční analýzy je splnění dvou základních funkcí: Prověřit finanční zdraví podniku (ex-post analýza) a vytvořit základ pro finanční plán (ex-ante analýza). U první funkce hledáme odpověď na otázku, jaká je finanční situace podniku k určitému datu – jde o historický vývoj a odhad toho, co lze očekávat v nejbližší budoucnosti. Druhá funkce se opírá o poznatky finanční analýzy, které jsou základem pro plánování hlavních finančních veličin[1].“
Základním zdrojem informací pro finanční analýzu je účetnictví, které tvoří podklad pro výpočet jednotlivých ukazatelů. Na základě vyhodnocení těchto ukazatelů získáváme ucelený přehled o ekonomickém stavu podniku. Správnost a úplnost vstupních údajů v účetních výkazech a souvisejících dokumentech je odrazem žádoucích výstupních ukazatelů finanční analýzy. Proto by použité vstupní údaje měly být nejen kvalitní, ale zároveň komplexní. Ekonomická situace podniku se odvíjí od působení určitých faktorů, jejichž vlivy je třeba zohledňovat při interpretaci jejich výsledků[2], [4].
Finanční analýza zaujímá klíčovou úlohu nejen při hodnocení minulého a současného stavu podniku, ale zároveň umožňuje srovnání v rámci odvětví, ve kterém podnik působí, a jeho současného postavení na trhu, ale i okamžitou vládní hospodářskou politikou vykonávanou na straně nabídky, politikou vůči monopolům a oligopolům, politikou na trzích práce a kapitálu, apod. [2]. Finanční analýza je odrazem firemní minulosti, současnosti a podává informaci o budoucí finanční situaci podniku.

4 Výsledky finanční analýzy
V této kapitole vyhodnotím vybrané finanční poměrové ukazatele, které jsou považovány za základní nástroje finanční analýzy, jelikož přinášejí odpovědi na otázky související s finančním zdravím podniku. Ke grafickému vyjádření časového průběhu jednotlivých poměrových ukazatelů provedu vyhodnocení prostřednictvím komentářů.
Ukazatele kapitálového trhu se vyhodnocují převážně z informací získaných na kapitálovém trhu, tudíž hodnoty v účetních výkazech nejsou pro hodnocení těchto ukazatelů dostatečné. Nicméně společnost Vápenka Čertovy schody, a. s. neobchoduje s CP, jakožto položkami nezbytnými při výpočtech ukazatelů kapitálového trhu, tudíž hodnoty těchto ukazatelů by byly nulové. Proto se jimi ve své semestrální práci nebudu dále zabývat."

Poznámka

Součástí práce je množství tabulek, grafů a fotografie, rozsah čistého textu činí cca 10 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50588d35bd9d6.zip (446 kB)
Nezabalený formát:
Vapenka_Certovy_schody_financni_analyza.doc (665 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse