Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Finanční účetnictví - studijní materiál

Finanční účetnictví - studijní materiál

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento studijní podklad je vhodný především pro studenty předmětů týkajících se finančního účetnictví. Materiál je zpracován v teoretické rovině. Zpracovává koncepční rámec účetní závěrky IAS/IFRS. Definuje pravidla jejího sestavování, charakterizuje cíl a komponenty účetní závěrky. Uvádí obsah součástí finančních výkazů, jako je rozvaha, výsledovka atd. Věnuje se cílům finančního účetnictví a procesu jeho harmonizace. Klasifikuje základní pojmy jako jsou zásoby, dlouhodobý hmotný majetek, či nehmotný majetek, vlastní kapitál, závazky, rezervy a podmíněné závazky, náklady, nebo výnosy. Pojednává o vykazování podle segmentů. Zmiňuje podstatu leasingů.

Obsah

1.
Koncepční rámec účetní závěrky a její sestavování
1.1
Koncepční rámec IAS/IFRS
1.1.1
Účel a obsah koncepčního rámce
1.1.2
Východiska koncepčního rámce
1.1.3
Hlavní kvalitativní charakteristiky informací v účetnictví
1.2
Cíl a komponenty účetní závěrky
1.2.1
Cíl účetní závěrky podle IAS/IFRS
1.2.2
Komponenty účetní závěrky
1.2.3
Finanční pozice účetní jednotky
1.2.4
Výkonnost účetní jednotky
1.2.5
Pojetí uchování kapitálu
1.3
Obsah součástí finančních výkazů
1.3.1
Účetní závěrka a její sestavování
1.3.1.1
Rozvaha
1.3.1.2
Výsledovka
1.3.1.3
Výkaz o změnách vlastního kapitálu
1.3.1.4
Výkaz peněžních toků
1.3.1.5
Komentář k účetním výkazům
2.
Cíle finančního účetnictví a jeho harmonizace
2.1
Finanční účetnictví a jeho cíle
2.1.1
Vymezení finančního účetnictví
2.1.2
Podstata účetnictví
2.1.3
Věrný a poctivý obraz
2.1.4
Předmět účetnictví
2.1.5
Technika podvojného účetnictví
2.1.6
Cíle finančního účetnictví
2.1.7
Uživatelé účetnictví
2.1.8
Příčiny odlišností ve výstupech FIU
2.2
Proces harmonizace účetnictví
2.2.1
Harmonizace účetnictví
2.2.2
US GAAP
2.2.3
Základní východiska US GAAP
2.2.4
10 stavebních prvků systému US GAAP
2.2.5
Směrnice EU
2.2.6
Aplikace IAS/IFRS v EU
2.2.7
Instituce EU relevantní pro oblast účetnictví
2.2.8
Cíle IASC
2.2.9
IFRS jako mezinárodní GAAP
2.2.10
Vztah mezi IAS/IFRS a US GAAP
3.
Účetní principy a jejich aplikace s akcentem na oceňování
3.1
Účetní principy podle IAS/IFRS
3.1.1
TFV a další principy
3.2
Oceňovací základny podle IAS/IFRS
3.2.1
Základní oceňovací báze
3.2.1.1
Historické ceny
3.2.1.2
Běžné ceny
3.2.1.3
Současná hodnota
3.2.2
Skryté rezervy
3.2.3
Cenové změny
3.3
Účetní pravidla, odhady a opravy chyb
3.3.1
Účetní pravidla a jejich změny
3.3.2
Účetní odhady a jejich změny
3.3.3
Chyby a jejich opravy
4.
Zásoby
4.1
Vymezení zásob
4.2
Oceňování zásob
4.2.1
Náklady na pořízení zásob
4.2.2
LCM a čistá realizovatelná hodnota zásob
4.3
Techniky oceňování zásob vč. ilustrativního příkladu
4.4
Nákladové vzorce
4.5
Dva systémy účtování zásob
4.5.1
Průběžný systém
4.5.2
Periodický systém
4.6
Zveřejnění zásob v účetní závěrce
5.
Dlouhodobý hmotný majetek
5.1
Vymezení dlouhodobého hmotného majetku
5.2
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovatelný
5.2.1
Odepisovatelná aktiva
5.2.2
Pojmy ve vazbě na odepisovatelná aktiva
5.2.3
Význam aplikace degresivních odpisů
5.3
Oceňování dlouhodobého hmotného majetku
5.3.1
Ocenění při prvotním uznání
5.4
Kvantifikace odpisů a metody odpisování
5.5
Snížení hodnoty dlouhodobého majetku
5.6
Pojmy ve vazbě na odpisovatelná aktiva
5.7
Ocenění navazující na prvotní uznání
5.8
Účtování o dlouhodobém majetku
5.9
Investice do nemovitostí
5.9.1
Ocenění investic do nemovitostí
5.9.2
Účtování investic do nemovitostí
5.10
Převody mezi kategoriemi aktiv
5.11
Zveřejnění dlouhodobého hmotného majetku v účetní závěrce
6.
Nehmotný majetek
6.1
Identifikace nehmotných aktiv
6.1.1
Identifikovatelnost a ovladatelnost
6.1.2
Nehmotné aktivum samostatně pořízené
6.2
Goodwill
6.3
Nehmotné aktivum vytvořené vlastní činností
6.4
Výzkum a vývoj
6.5
Oceňování nehmotných aktiv
6.6
Zveřejnění nehmotných aktiv v účetní závěrce
6.7
Snížení hodnoty dlouhodobého majetku
6.7.1
Postup testu na snížení hodnoty
7.
Finanční nástroje - vybrané problémy
7.1
Vymezení finančních nástrojů
7.1.1
Finanční aktiva
7.1.2
Finanční závazky
7.1.3
Kapitálové nástroje
7.1.4
Deriváty
7.2
Riziko spojené s finančními nástroji
7.3
Oceňování a účtování finančních nástrojů
7.3.1
Prvotní zachycení finančních nástrojů
7.3.2
Následné přecenění finančních aktiv a závazků
7.3.3
Odúčtování finančních aktiv a závazků
7.4
Zveřejnění informací o finančních nástrojích
8.
Vlastní kapitál - vybrané aspekty jeho zachycování
8.1
Podstata a struktura vlastního kapitálu
8.2
Základní kapitál podle právních forem
8.2.1
Akcie jako kapitálový finanční nástroj
8.2.2
Oceňování kapitálových nástrojů
8.2.3
Změny základního kapitálu akciové společnosti
8.3
Hospodářský výsledek
8.3.1
Zisk na akcii
8.3.2
Vliv dividend na kvantitu a strukturu vlastního kapitálu
8.3.3
Problematika odložené daně
8.4
Zveřejnění informací ve vztahu k vlastnímu kapitálu
9.
Závazky, rezervy a podmíněné závazky
9.1
Podstata, členění a vykazování závazků
9.1.1
Základní pojmy v oblasti závazků
9.1.2
Oceňování závazků
9.1.3
Úročené závazky a výpůjční náklady
9.1.4
Akruální závazky
9.2
Podstata a vykazování rezerv
9.2.1
Specifické případy vykázání rezerv
9.2.2
Účtování rezerv
9.3
Podstata podmíněných závazků
9.3.1
Rozpoznání závazku, rezervy a podmíněného závazku
9.4
Zveřejnění informací ve vztahu k závazkům, rezervám a podmíněným závazkům
10.
Náklady, výnosy a vykazování podle segmentů
10.1
Hospodářský výsledek běžného období
10.1.1
Vymezení běžných a mimořádných položek
10.1.2
Uznání nákladů
10.1.3
Uznání výnosů
10.1.4
Opravy zásadních chyb
10.1.5
Zveřejňování informací ve vztahu k nákladům a výnosům
10.2
Dopady změn kurzů měn
10.2.1
Prvotní vykázání a zaúčtování kurzových rozdílů
10.2.2
Vykazování k následným rozvahovým dnům
10.2.3
Zveřejnění informací o vlivu změn kurzů měn v účetní závěrce
10.3
Podstata státních dotací
10.3.1
Vykazování státních dotací – dva přístupy, dva typy
10.3.2
Zveřejnění informací o vlivu státní podpory a státních dotací
10.4
Podstata a vykazování podle segmentů
10.4.1
Povinně vykazovaný segment a vykazování v matici
10.4.2
Zveřejnění informací o vykazování podle segmentů
11.
Leasingy
11.1
Podstata leasingu
11.1.1
Základní pojmy - leasing
11.2
Finanční leasing
11.2.1
Vykázání finančního leasingu u nájemce
11.2.2
Vykázání finančního leasingu u pronajímatele
11.3
Operativní leasing
11.3.1
Vykázání operativního leasingu u nájemce
11.3.2
Vykázání operativního leasingu u pronajímatele
11.4
Zveřejnění informací o leasingu
12.
Mezitímní účetní výkaznictví
12.1
Podstata a význam mezitímní účetní závěrky
12.1.1
Přístupy k mezitímnímu výkaznictví
12.1.2
Obsah a forma mezitímní účetní závěrky
12.1.3
Zveřejnění informací ve vztahu k mezitímní účetní závěrce
13.
Konsolidovaná účetní závěrka
13.1
Podstata a význam konsolidované účetní závěrky
13.1.1
Základní pojmy - konsolidovaná účetní závěrka
13.1.2
Tři základní koncepce konsolidace
13.1.3
Konsolidační pravidla a systémy konsolidace
13.1.4
Typy vlivů mezi účetními jednotkami
13.1.5
Vymezení konsolidačního celku
13.2
Metody konsolidace
13.2.1
Plná metoda konsolidace
13.2.1.1
Problematika goodwillu při konsolidaci
13.2.2
Ekvivalenční metoda konsolidace
13.2.3
Metoda poměrné konsolidace
13.2.3.1
Základní pojmy - společný podnik
13.2.3.2
Dva formáty poměrné konsolidace
13.2.4
Zveřejňování informací ve vztahu ke konsolid. účetní závěrce
13.2.4.1
Informace o konsolid. účetní závěrce s dceřiným podnikem
13.2.4.2
Informace o konsolid. účetní závěrce s přidruženým podnikem
13.2.4.3
Informace o konsolid. účetní závěrce s přidruženým podnikem

Úryvek

"ÚČEL KONCEPČNÍHO RÁMCE
Jeho účelem je pomáhat při přípravě budoucích IFRS a při posuzování stávajících IAS, má být východiskem pro sestavování národních účetních standardů, pomáhat sestavovatelům účetní závěrky, auditorům a uživatelům při jejich práci, tj. při aplikaci IAS/IFRS, při posuzování účetní závěrky a při výkladu informací obsažených ve finančních výkazech v souladu s IAS/IFRS.

OBSAH KONCEPČNÍHO RÁMCE
Kromě cíle účetní závěrky koncepční rámec obsahuje základní předpoklady jejího zpracování (akruální princip, princip nepřetržité činnosti účetní jednotky) a pravidla (konzistenci vykazování, významnost a agregaci, kompenzaci), která úzce korespondují s kvalitativními charakteristikami účetní závěrky (srozumitelnost, relevanci, spolehlivost a srovnatelnost), obsah, způsob rozpoznání (rekognice) a oceňování základních prvků účetní závěrky (aktiva, závazky, vlastní kapitál, výnosy a náklady), pojetí kapitálu a jeho uchování, stejně jako charakteristiku uživatelů účetní závěrky.

Východiska koncepčního rámce
Koncepční rámec vymezuje dva základní předpoklady zpracování účetní závěrky – akruálnost a nepřetržitou činnost podniku. S nimi se implicitně počítá, vychází se z nich, kdyby nebyly naplněny, vypadala by účetní závěrka odlišně.
Významným prvkem koncepčního rámce je vymezení podmínek pro uznání toho, co je položkou aktiv, závazků, - potažmo i vlastního kapitálu (jako rozdílu aktiv a závazků), výnosů a nákladů (hovoří ze o rekognici položek účetních výkazů).
Pro aplikaci účetních principů, pravidel a postupů jsou v koncepčním rámci explicitně vymezené kvalitativní charakteristiky účetních informací a oceňovacích bází.

Hlavní kvalitativní charakteristiky informací v účetnictví
Mezi základní kvalitativní vlastnosti informací účetní závěrky patří:

- srozumitelnost
Informace musí být uživatelům srozumitelné, což u nich předpokládá dostatečné znalosti nejen o podnikatelských aktivitách a ekonomických procesech, ale také – a to v neposlední řadě – o účetnictví.

- relevance, která má dva aspekty.
Společné obou stránkám relevance je to, že informace pomáhá uživatelům hodnotit minulé, současné a budoucí události. To je přitom ovlivněno podstatností (určení, která položka bude vykázána samostatně, která pouze zahrnutím do vyšší agregace) a významností (vynechání nebo nesprávné uvedení informace by ovlivnilo ekonomická rozhodnutí uživatelů)."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a schémata. Čistého textu v práci je cca 85 stran

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15630
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse