Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Formalismus - Viktor Borisovič Šklovskij

Formalismus - Viktor Borisovič Šklovskij


Kategorie: Literatura

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Viktor Borisovič Šklovskij byl jedním z nejvýznamnějších představitelů ruského formalismu a zakladatelem petrohradského Sdružení pro studium básnického jazyka. Práce se věnuje rozboru souboru jeho studií Teorie prózy.

Obsah

1.
Stručné informace o Viktoru Borisovičovi Šklovském
2.
Zasazené jeho Teorie prózy do ruského formalismu
3.
Redakce Teorie prózy
4.
Stručný popis Teorie prózy

Úryvek

"Teorii prózy je hned od samého počátku polemicky namířena proti ruskému symbolismu opírajícím se o tradiční Potebňovu koncepci umění jako myšlení v obrazech. Hlavní výtka je vedena proti tomu, že Potebňa nerozlišoval praktický přesněji prozaický jazyk, v němž platí zákon ekonomie tvůrčích sil, dosáhnout záměru co nejmenším počtem slov, od jazyka básnického. Ten charakterizuje především způsob vidět věci novým pohledem, vyvedené z jejich kontextu, což Šklovskij dokládá na příkladu Tolstého próz. K cíli nám sice může pomoci obraz, ale neměl by se přibližovat významu našeho chápáni, ale vytvořit zvláštní vnímání předmětu. Cílem tedy není poznání, ale vidění. Prozaická řeč je řečí obyčejnou, pravidelnou a lehkou a určuje ji faktor automatizující, oproti tomu poetická řeč je označena za řeč stavební, která je pokřivena a brzděna, z toho plyne, že její rytmus spočí v porušování rytmu prozaického. Básnickým postupem, který je originální je tedy nutně zpomalení, zabrzdění a retardace, nejrůznější formy pokřivení praktického jazyka a jeho rytmu. Jsou to na příklad paralelismy, tautologie, pleonasmy, vkládání novel, digrese, časové inverze, kdy si vlastně forma tvoří pro sebe obsah."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x45cc72989eb25.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Teorie_prozy.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse