Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Fotbalový trénink a zdravotní potíže

Fotbalový trénink a zdravotní potíže


Kategorie: Tělesná výchova - teorie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá tím, proč ve fotbale dochází k úrazům a navrhuje cvičení, kterými by se dalo předejít nejčastějším typům zranění. Na konci práce autor upozorňuje na nezastupitelnost rozběhání a posilování horních, i dolní části těla.

Obsah

1.
Proč ke zraněním dochází
2.
Protahování
2.1
Lýtkové svalstvo
2.2
Stehenní svalstvo
2.3
Třísla
3.
Další možné úrazy
4.
Funkce rozběhání
5.
Funkce posilování

Úryvek

“ V této práci bych rád vytyčil nejpodstatnější zdravotní problémy provázející sport, jenž provozuji, a chci alespoň nastínit, jak se jim dá předcházet.
Mnoho zbytečných nepříjemností vychází z nedostatečného rozcvičení a jsou jimi především natažené či v horším případě natržené svaly dolních končetin, kterým lze pomocí dobře provedeného strečinku úspěšně předcházet. Strečink je účinné provozovat i kvůli značnému zkracování těchto svalů.

Lýtkové svalstvo (obr. 1, 2, 3) je vhodné protahovat následujícím způsobem: stoj, jedinec je opřený o stěnu a stojí čelem k ní, protahovaná noha je opřena celým chodidlem o podložku asi dvě stopy za druhou nohou, která je mírně pokrčená, obě špičky míří směrem ke stěně. V této poloze existují dva způsoby protahování lýtkových svalů, z nichž každý je protahován jedním z těchto cviků, proto je v hodné důkladně provádět oba.

1. protahovaná noha je natažená, váha je přenášena dopředu, přičemž chodidlo této nohy zůstává na podložce.
2. protahovaná noha je pokrčená a její koleno je tlačeno co nejvíce směrem dopředu a dolů, chodidlo opět zůstává na podložce.

Lýtka se dají protahovat také pomocí obrubníku nebo schodu: stoj přední částí chodidel na okraji schodu, pohupování patami nahoru a dolů, tělo (nejlépe opřít o stěnu) stále ve stejné poloze.
Stehenní svalstvo (obr. 4, 5, 6, 7) je další poměrně častou příčinou obtíží fotbalistů. Čtyřhlavý sval stehenní se protahuje opět u stěny: stoj na jedné noze, druhá noha skrčena zánožmo a pomocí ruky je pata přitahována k hýždím, stehno rovnoběžně s druhou končetinou, vychýlíme-li stehenní kost za osu těla, protahujeme též iliopsoas. Další způsob protahování čtyřhlavého stehenního svalu je v kleče, jedinec se snaží dostat se do sedu. Svalstvo zadní strany stehen je účinné protahovat následovně: sed snožný, hluboký předklon, nohy stále napnuty v kolenou, nebo podobně ve stoje, anebo: noha na zábradlí či na jiném vyvýšeném místě, předklon k protahované končetině."

Poznámka

Práce se odkazuje k obrázkům, které bohužel neobsahuje.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: tvx0002.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Fotbal_trenink_zdrav_potize.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse