Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Fotometrie - Protokol z laboratorních cvičení

Fotometrie - Protokol z laboratorních cvičení


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh

Charakteristika: Protokol z laboratorních cvičení fyzikální chemie na téma: Fotometrie, včetně výpočtů jednotlivých koeficientů.

Obsah

1.
Úkoly
2.
Pomůcky
3.
Chemikálie
4.
Princip
5.
Postup práce
Tabulka a graf závislosti A na l
Tabulka a graf závislosti A na c ( A = f(c)
Výpočet koeficientů a,b
7.
Závěr

Úryvek

"Úkol:

1. Prověřit absorpční spektrum roztoku KMnO4
2. Prověřit Lambertův-Beerův zákon pro roztoky KMnO4

Pomůcky: Fotometr SPEKOL. Odměrné baňky, kádinky, pipety (dělené i nedělené)

Chemikálie: KMnO4 ( c = 2 . 10-2)

Princip: Fotometrie je souhrn metod, jimiž se měří vnitřní transmitance, respektive absorbance roztoků.
Zářivý tok 0 se po průchodu kyvetou se zkoumaným roztokem zmenší ma hodnotu  vlivem absorpce, rozptylu a popř. odrazu záření. Poměr Æ a Æ0 se nazývá vnitřní transmitance a značí se T:


Vnitřní transmitance roztoků klesá s rostoucí koncentrací c a s délkou kyvety l .
Záporný dekadický logaritmus vnitřní transmitance je absorbance A, pro kterou platí vztah:


A = - log T =  . c . l  …molární absorpční koeficient


Rovnice je matematickým vyjádřením Lambert-Beerova zákona.

Postup práce:

1. Ze zásobního roztoku KMnO4 jsme připravili 500 ml roztoku o výsl. C = 2.10-4 mol.l-1. Připravený roztok jsme zředili do 10 odměrných baněk o V = 50 ml. na koncentrace c = 2.10-5 až 20.10-5 mol.l-1 v intervalu po 2.10-5 mol.l-1
2. Do posuvného vozíčku fotometru jsme vložili kyvetu s destilovanou vodou a kyvetu s rozotokem KMnO4 o c = 20.10-5 mol.l-1. Nastavili jsme vlnovou délku na 460 nm Na kyvetě s dest. vodou jsme nastavili 0 T pro uzavřenou štěrbinu a 100% T pro otevřenou štěrbinu. Pak jsme přehodili posuvný vozíček a odečetli T pro KMnO4.
3. Roztok jsme měřili v intervalu 460 až 700 nm v rozrstupech po 20 nm. Pokaždé jsme nastavili hodnoty pro nulovou a 100% T.
4. V závislosti A na vlnové délce jsme určili optimální vlnovou délku, při které jsme měřili zbylé roztoky KMnO4 o různých koncentracích.
5. Ze získaných hodnot jsme metodou lineární regrese vypočetli rovnici přímky a sestrojili kalibrační křivku."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a grafy o rozsahu cca 2 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54d9f3fd1717a.zip (43 kB)
Nezabalený formát:
Fotometrie.doc (113 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse