FotosyntézaKategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky obsahují základní informace o produktech, průběhu, faktorech nebo podmínkách fotosyntézy.

Obsah

1.
Základní charakteristika
2.
Primární fáze
3.
Sekundární fáze
4.
Cykly fixace a redukce CO2
5.
Dělení rostlin podle prvního produktu fotosyntézy
6.
Faktory ovlivňující rychlost fotosyntézy
6.1.
Vnitřní
6.2.
Vnější

Úryvek

"Fotosyntéza je anabolický děj probíhající u autotrofních organismů.
Fotosyntézu vykonávají buňky, které obsahují asimilační pigmenty, tj. chlorofyl (vyšší rostliny obsahují modrozelený chlor. a a žlutozelený chlor. b), karotenoidy (oranžové karoteny a žluté až hnědé xantofyly), fykobiliny (červenofialový fykoerythrin a modrý fykocianin).
Fotosyntéza je přeměna CO2 a H2O pomocí světelné energie na organické látky. Procesy probíhající při fotosyntéze se dělí na primární a sekundární. Primární jsou závislé na světle, sekundární světlo ke svému průběhu v zásadě nepotřebují (prakticky však bez světla dlouho probíhat nemohou, protože jsou závislé na primárních dějích, které se za nepřítomnosti světla zastaví).
fotosyntéza bakteriálního typu: neuvolňuje se kyslík
kyslíková (oxigenní) fotosyntéza: uskutečňují ji zelené rostliny a sinice
12H2O + 6CO2 + E = C6H12O6 + 6O2 + 6H2O
Všechny atomy kyslíku v glukóze pocházejí z CO2 a veškerý kyslík uvolňovaný do ovzduší z vody.
bakterie nevyužívají při fotosyntéze jako zdroj vodíku vodu, ale látky uvolňující kyslík snadněji (např. plynný sulfan), a proto se neuvolňuje kyslík, nýbrž síra nebo jiné látky
Fotosyntéza probíhá na membráně thylakoidú. Jejím reakčním centrem je chlorofyl a Ostatní barviva slouží jako barviva doplňková, kolem reakčního centra tvoří spolu s enzymy tzv. světlosběrné antény, které slouží k příjmu světla. Světlo využívané při fotosyntéze tj. viditelná část spektra (vlnová délka 400-700 nm) se označuje jako fotosynteticky aktivní záření.

primární (světelná, fotochemická) fáze
Zahrnuje absorbci světla a využití této energie pro přenos elektronů z elektropozitivní soustavy voda - kyslík na elektronegativní soustavu koenzymu.
Procesy této fáze se uskutečňují ve dvou na sebe navazujících krocích pomocí fotosystémů. To jsou komplexy molekul bílkovin a fotosyntetických pigmentů, nejdůležitější složkou je chlorofyl (základem je atom hořčíku, který je vázán na dlouhý nepolární řetězec, je to tedy membránový lipid).
Značí se fotosystém I a fotosystém II, liší se uspořádáním a obsahem chlorofylu a, b a dalších látek, obsahují světlosběrné antény. Jsou zabudovány do membrány thylakoidů. Fotosystém I absorbuje světlo o vlnových délkách kolem 700 nm, přenáší elektron na koenzym; fotosystém II absorbuje světlo o kratších vlnových délkách, rozkládá vodu za vzniku molekulárního kyslíku.
Průběh
Chlorofyl pohltí část světelné energie - foton, tím se excituje (dostává se do energeticky bohatšího stavu) a zpět do základního stavu se dostává uvolněním excitovaného elektronu. Molekula je tedy ve formě kationtu a chybějící elektron ihned doplňuje.
Excitovaný elektron "putuje" pomocí redoxních reakcí přes redoxní systém (enzymy) a přitom se uvolňuje ATP. Na konci systému vzniká NADP- (NADP = koenzym).
Při fotolýze vody (Probíhá na fotosystému II, voda se rozkládá na atomární kyslík, proton a elektron. Kyslík se ihned váže s dalším kyslíkem na molekulu.) se na NADP- naváže proton a vzniká NADPH (nikotinamidadenindinukleotidfosfát, je redukčním činidlem v cyklech fixace a redukce CO2)."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x508a605dea3cf.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Fotosynteza.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse