Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Fyzika: Elektromagnetické záření - sbírka příkladů 27/31

Fyzika: Elektromagnetické záření - sbírka příkladů 27/31


Kategorie: Fyzika, Profi práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je profesionálně vypracovaným a přehledně strukturovaným souborem 3 podrobně řešených příkladů zaměřených na problematiku elektromagnetického záření. U každé úlohy je nejprve uvedeno zadání a proveden zápis veličin, převedení jednotek a rozbor úlohy. Následuje samotné řešení v podobě komentovaných vzorců, rovnic a výpočtů a na závěr je formulována odpověď. Vhodné nejen k procvičení, ale i k pochopení látky. Předchozí část série naleznete zde Fyzika: Vlnová optika - sbírka příkladů 26/31 a následující zde Fyzika: Speciální teorie relativity - sbírka příkladů 28/31.

Obsah

1.
Sbírka řešených příkladů

Úryvek

"Optika: Elektromagnetické záření

Příklad 1
Určete energii fotonů o vlnové délce 400 nm.

Zápis veličin a převedení jednotek
l = 400 nm = 4,0•10-7 m
E = ?
Rozbor úlohy
Elektromagnetické záření, a tedy i světlo, se šíří v podobě jednotlivých kvant, tzv. fotonů. Energie fotonu je úměrná frekvenci elektromagnetického záření a konstantou úměrností je tzv. Planckova konstanta. Frekvenci záření určíme z jeho vlnové délky (předpokládáme, že dané záření se šíří vakuem, tj. rychlostí světla ve vakuu c = 3,0•108 m s-1).
Řešení
Nejprve určíme frekvenci elektromagnetického záření. Vlnová délka je vzdálenost, kterou záření urazí za jednu periodu:

(rovnice)

Energie fotonu je dána jako součin frekvence příslušného elektromagnetického záření a Planckovy konstanty h = 6,6•10-34 J s.

(výpočet)

Získanou hodnotu ještě převedeme na elektronvolty. Převodní vztah je 1 eV = 1,6•10-19 J.

(výpočet)

Odpověď
Daný foton má energii 3,1 eV."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f97de39abe1f.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
Elmg_zar_priklady_fyzika_27.doc (49 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse