Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Gender mainstreaming v bezpečnostních složkách státu - diplomová práce

Gender mainstreaming v bezpečnostních složkách státu - diplomová práce

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Diplomová práce se zabývá problematikou rovných příležitostí mužů a žen se zaměřením na bezpečnostní a záchranné složky státu. Úvodní kapitoly analyzují vývoj vztahů mezi pohlavími z hlediska kulturních tradic a genderových stereotypů. Pozornost je věnována právní úpravě zajištění rovných práv mužů a žen v České republice. Jsou zde specifikovány bezpečnostní složky státu a práva jejich příslušníků a příslušnic při výkonu služby a personální práci s nimi. Další kapitoly se zabývají aspekty praktického výkonu služby v bezpečnostních složkách s ohledem na fyziologické a psychologické hledisko vzhledem k pohlavím. Pozornost je věnována početnímu zastoupení mužů a žen v jednotlivých bezpečnostních složkách, Hasičském záchranném sboru ČR, Policii ČR, Celní správě ČR, Bezpečnostní informační službě ČR a Vězeňské službě ČR. V diplomové práci jsou uvedeny závěry aktuálního sociologického výzkumu provedeného personální sekcí Ministerstva obrany ČR v Armádě ČR pod názvem „Vojenský profesionál 2004“ se zaměřením na názory vojáků a vojákyň z povolání týkajících se rovnosti pohlaví v Armádě ČR. V další části se zabývá kvantitativním výzkumem postojů studentů Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB – Technické univerzity Ostrava (FBI), připravovaných na službu v bezpečnostních a záchranných sborech k problematice rovných příležitostí mužů a žen v uvedených složkách. Výzkum potvrdil hypotézu o genderových stereotypech, projevujících se více u mužů než u žen. Změny v dosavadním myšlení lze docílit vzděláváním. Obrat však nelze očekávat v krátkém časovém intervalu. Výsledky výzkumu mohou být podnětem pro koncepci zabezpečující realizaci reformy bezpečnostních složek. Poznatky lze využít jako podklad pro řešení dalších oblastí problematiky genderové rovnosti výkonu služby a profesních kariér.

Obsah

1
Úvod
2
Prosazování rovnosti mužů a žen
2.1
Vývoj vztahů mezi pohlavími a jejich kulturní tradice
2.2
Gender mainstreaming a genderové stereotypy
3
Právní úprava rovných práv mužů a žen v ČR
3.1
Bezpečnostní složky státu
3.2
Rovná práva příslušníků bezpečnostních složek
4
Aspekty praktického výkonu služby v bezpečnostních složkách
4.1
Psychologické hledisko služby mužů a žen v bezpečnostních složkách
4.2
Fyziologické hledisko služby v bezpečnostních složkách
5
Zastoupení mužů a žen v bezpečnostních složkách státu
5.1
Početní zastoupení mužů a žen v Armádě ČR
5.2
Zastoupení mužů a žen u Hasičského záchranného sboru ČR
5.3
Zastoupení mužů a žen u Policie ČR
5.4
Zastoupení mužů a žen u Celní správy ČR
5.5
Zastoupení mužů a žen u Bezpečnostní informační služby ČR
5.6
Zastoupení mužů a žen u Vězeňské služby ČR
6
Poznatky z výzkumu rovnosti mužů a žen v Armádě ČR
6.1
Zastoupení mužů a žen v Armádě ČR
6.2
Významnost vztahů pohlaví pro výkon služby
6.3
Pracovní a rodinné povinnosti příslušníků AČR
7
Výzkum
7.1
Charakteristika výzkumného souboru
7.2
Metoda a organizace výzkumu
7.3
Metoda zpracování dat
7.4
Charakteristika souboru podle věku a pohlaví
7.5
Charakteristika souboru z hlediska vzdělání, studijního ročníku a profesní orientace
7.6
Výsledky výzkumu gender mainstreamingu na FBI
8
Diskuse
9
Závěr
Seznam použité literatury

Úryvek

"5.5 Zastoupení mužů a žen u Bezpečnostní informační služby ČR
Oblasti působnosti zpravodajských služeb vymezuje zákon o zpravodajských službách České republiky (zákon č. 153/1994 Sb.), který ve svém úvodním ustanovení říká: „Zpravodajské služby jsou státní orgány pro získávání, shromažďování a vyhodnocování informací důležitých pro ochranu ústavního zřízení, významných ekonomických zájmů, bezpečnost a obranu České republiky. Náš stát zřizuje tři služby, které jsou standardní součástí exekutivy: Bezpečnostní informační službu ČR, Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) a Vojenské zpravodajství (VZ), tvořené dosud Vojenskou zpravodajskou službou a Vojenským obranným zpravodajstvím. ÚZSI je součástí Ministerstva vnitra ČR a VZ je součástí Ministerstva obrany ČR. Počty a genderové zastoupení jejich příslušníků jsou zahrnuty v počtu policistů a vojáků. Samostatně stojí jen BIS, která vznikla 30. 7. 1994 a řídí se zákonem č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě ČR, ve znění pozdějších doplnění a změn. Podle tohoto zákona se zabývá záměry a činnostmi namířenými proti demokratickým základům, svrchovanosti a územní celistvosti České republiky, získává, shromažďuje a vyhodnocuje informace o cizích zpravodajských službách, o činnostech ohrožujících ochranu utajovaných skutečností, o aktivitách, jejichž důsledky mohou ohrozit bezpečnost nebo významné ekonomické zájmy státu, a totéž činí v oblasti organizovaného zločinu a terorismu. Její příjmy a výdaje tvoří samostatnou kapitolu státního rozpočtu. V jejím čele stojí ředitel, kterého jmenuje Vláda ČR po projednání v bezpečnostním výboru Poslanecké sněmovny ČR. Vláda a prezident ukládá BIS úkoly v mezích její působnosti. Prezident však může úkoly ukládat jen s vědomím vlády. BIS nepatří pod žádné ministerstvo.
Údaje pro účely zpracovávané práce poskytla BIS po intervenci u ředitele služby. Na základě jeho pokynu byly pak poskytnuty ředitelem personálního odboru BIS. S ohledem ke specifikům složky jsou data uváděna v procentuálním vyjádření. Zastoupení mužů a žen vykonávajících službu u BIS je sledováno od roku 1996 a údaje před tímto obdobím jsou nedostupné. K 31. 10. 2004 bylo ve služebním poměru k BIS 64,8 % mužů a 35,2 % žen, což je vzhledem k ostatním bezpečnostním složkám velmi pozitivní signál. Rovnoměrnost genderového zastoupení se u této složky pozvolna zvyšovala. K 31. 12. 1996 zde pracovalo 27,1 % žen, ke stejnému datu roku 1997 již 28,9 % žen, o rok později 30,7 % žen. V roce 1999 pracovalo u BIS 33 % žen. V roce 2000 to bylo 35,2 % příslušnic BIS, za následující rok poměrné zastoupení žen dosáhlo vrcholu, což činilo 35,5 % žen a od uvedeného roku poměrné zastoupení žen nepatrně klesá. V roce 2002 to bylo 35,4 % žen, v roce 2003 již 35,3 % žen a v roce 2004 je uváděno 35,2 % žen.
V BIS se podle specifik přímého výkonu služby v letech 1998 až 2002 rozlišovaly složky výkonné, bezpečnostní, podpůrné a ekonomické. V roce 1998 pracovalo ve výkonných složkách 25,3 % žen, bezpečnostní složky BIS byly zastoupeny 37,7 % žen. V podpůrných složkách pracovalo 40,6 % žen a u ekonomických složek 33 % žen. V roce 2002 to bylo 32,6 % žen ve výkonných složkách, dále 44,6 % žen v bezpečnostních složkách, 33,7 % žen v podpůrných složkách a 34,4 % žen pracovalo v ekonomických složkách. Uvedené organizační členění BIS bylo pak v roce 2003 změněno.
V současné době se BIS organizačně člení na úsek ředitele, zpravodajské složky, zabezpečovací složky, bezpečnostní složky a složky analytické. V roce 2003 pracovalo na úseku ředitele BIS 52,1 % žen a v roce 2004 52 % žen. Ve zpravodajských složkách BIS pracovalo v roce 2003 28,8 % žen a v roce 2004 28,7 % žen. V zabezpečovacích složkách BIS v roce 2003 pracovalo 33,7 % a v roce 2004 34,1 % žen. Bezpečnostní složky BIS byly v roce 2003 zastoupeny 26,2 % žen a tytéž složky BIS v roce 2004 zaměstnávaly 24,8 % žen. Analytiček bylo u BIS v roce 2003 58,7 % a v roce 2004 sloužilo u této složky 61,2 % žen."

Poznámka

Součástí práce nejsou přílohy. Práce obsahuje grafy.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7346
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse