Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Geografie zemědělství

Geografie zemědělství


Kategorie: Zemědělství

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Ostravská univerzita Přírodovědecká fakulta, Ostrava

Charakteristika: Podrobné zápisky z přednášek geografie zemědělství, které zahrnují od úvodu ke studiu až po jednotlivé kapitoly geografie zemědělství. Vychází především z učebnice - Ekonomická a sociální geografie.

Obsah

1.
Vývoj Geografie zemědělství
2.
Zásadní diverzity zemědělství
3.
Charakteristiky a specifika zemědělství
4.
Funkce zemědělství
5.
Rozdělení zemědělství
6.
Globální pohled na zemědělství
7.
Vznik a historie zemědělství
8.
Domestikace a gencentra
9.
Biologická podstata zemědělství
10.
Výnosnost plodin
11.
Agroekologické faktory
12.
Ekologické optimum

Úryvek

"Doporučená literatura ke studiu a zdroje informací:
Ekonomická a sociální geografie (kolektiv autorů) – Masarykova UNI (zelená učebnice)
FAO – agentura pro potravinářství a výživu (www.fao.org), zejména pak ->Faostat
EUROSTAT (v případě záležitostí Evropské Unie)

Geografie zemědělství je součástí sociálně-ekonomické geografie. Obor jako takový se osamostatnil někdy kolem roku 1870.
Objektem studia geografie zemědělství je krajinná sféra a její dílčí složky.
Předmětem studia je zachycení a hlavně vysvětlení prostorových rozdílů ve vztahu k zemědělským aktivitám, a to v různém měřítku.
GZ má za úkol rovněž rozlišení existujících agrárních struktur a na ně vázáných procesů -> studium vzájemných vztahů přírodních a sociálních jevů.

Vývoj Geografie zemědělství
1. Klasické období geografie – věnovalo se popisům reality (např. Marco Polo)
Významný byl vědec Alexander Humbold – prostorové zachycení pěstování plodin na zemi.
2. 19. století. – formování vědní disciplíny v rámci komplexněji pojaté „commerical geography“
Jednalo se spíše o zbožíznalecký směr výzkumu (historické aspekty – formování koloniálních velmocí, světového trhu a rozdělování světa). Byl zaměřený na porovnávání agrárních aktivit v prostoru – pouze částečné vysvětlování.
3. Přelom 19. a 20. století – interdisciplinární charakter výzkumu, zaměřeného na studium domestikace a šíření systémů zemědělské výroby.
Vavilov Sauer
4. 1. pol. 20. století – Francouzská škola humánní geografie – stále se věnuje popisu reality, ovšem detailnějším pohledem – obrátili pozornost od kolonií. Studium činnosti člověka v krajině. Zvláště zaměřeno na studium vztahu člověka ke krajině.
5. Etapa evidenční a typologická – třídění poznatků, hledání shodných a odlišných znaků agrárních struktur.
6. Meziválečné a poválečné období - typologizace světového zemědělství. Vymezují se typy krajiny (např. vzhledem ke klimatu apod.). Generalizace znaků výrazně rozdílných struktur.
Whittlesey, Kostrowicky, Grigg
Výzkum zaměřený na využití země (Land use) -> zejména pracovní skupina IGU.
WAOA – vznik celosvětového atlasu zemědělství.
7. Současnost – inklinace ke komplexnějšímu pojetí rurální geografie (posledních 20. – 30. let)
 Zemědělství je záležitostí venkova.
Pokrok díky družicím, satelitům…
Pacione, Ilbery"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54b505cdb866f.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
Geografie_zemedelstvi.doc (61 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse