Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Han van der Horst: Dějiny Nizozemska

Han van der Horst: Dějiny Nizozemska


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce podrobně popisuje, jak je členěna kniha Dějiny Nizozemska, jejímž autorem je Han van der Horst, a jaké informace a doprovodné materiály je možné v ní najít.

Obsah

1.
Han van der Horst: Dějiny Nizozemska

Úryvek

"Dějiny Nizozemska

Autor: Han van der Horst

Nakladatelství: Lidové noviny, 1. vydání, 667 stran, 2005, ISBN 80-7106-487-4

Autor se snaží srozumitelným způsobem předložit laickému čtenáři dějiny Nizozemska. Nesnaží se zacházet do zbytečných extrémů, ale snaží se o plastický a pochopitelný obraz nizozemské společnosti. Autor se v knize pokouší o přehledný a objektivní popis dějin Nizozemska od nejstarších dob po současnost.

Kniha je rozdělena na 27 kapitol, každá kapitola zabírá zhruba stejnou část knihy. Kapitoly jsou rozděleny do většího nebo menšího počtu různě dlouhých podkapitol. Například se může jednat o kapitoly: 4. Dědictví krále Zwentiboeda (900 - 1100). Tato kapitola se rozkládá na stranách 42 až 55. Na rozdíl od zbývajících 26 kapitol tato nemá žádné podkapitoly. Kapitola 15. Vzhůru Oranžští! Holandsko je svobodné (1812 - 1815) je napsána na stranách 265 až 274. Tato část knihy patří mezi kapitoly, které mají nejmenší počet podkapitol, a to pouhé dvě: Návrat Oranžských (strana 271) a Nový král (strana 273). Kapitola 23. Za procházku pod palmami se draze platí je zapsána na stranách 427 až 469. Jedná se o kapitolu s asi nejvyšším počtem podkapitol. Jedná se například o Rány koloniálnímu systému (strana 436), Vyostřování situace (strana 445) nebo Politický život - Antily a Surinam (strana 461).

Mezi stranami 570 a 576 jsou uvedeny Poznámky. Tyto dále upřesňují a rozvádějí určité části kapitol.

Do „Dodatků“ jsou zařazeny podkapitoly Chronologický přehled (strana 579), Vládnoucí národy, místodržitelé, vládní kabinety (strana 594), Česko (slovensko) - nizozemské vztahy, Seznam dvoustranných mezinárodních smluv Československa (resp. Česka) s Nizozemskem (strana 602), Ediční poznámka aneb Průvodce knihou (strana 604), Krátké uvedení do nizozemské výslovnosti (strana 606), Výběrový seznam literatury (strana 608), Seznam map (strana 614), Seznam zkratek (strana 615) a Rejstřík (618)

Chronologický přehled je zapsaný na stranách 579 až 593. Jsou zde chronologicky seřazená data a s nimi spojené události, které mají spojení s nizozemským územím. Prvním záznamem je údaj 250 000 př. n. l. - První stopy osídlení v dnešním Nizozemsku a posledním záznamem je 2004 - Zavražděn režisér Theo van Gogh, autor kontroverzního filmového dokumentu o Pimu Fortuynovi.

Panovnické rody, místodržitelé, vládní kabinety začínají na straně 594 a končí na straně 601. Na začátku je tato část knihy rozdělena na několik hlavních bloků. Tyto jsou uvedeny několika základními historickými daty, poté jsou chronologicky uvedeni vládci, kteří na tom kterém území vládli od historicky nejstaršího. Lze uvést například „blok“ Holland, Henegavsko nebo Burgundské vévodství. Část Nizozemské kabinety od roku 1848 uvádí „vládnoucí“ kabinety od roku 1848 až po současnost.

Na stranách 602 až 603 je uvedeno 22 smluv, dvoustranný úmluv platných mezi ČR a Nizozemskem. Jedná se o podkapitolu s názvem Česko (slovensko) - nizozemské vztahy, Seznam dvoustranných mezinárodních smluv Československa (resp. Česka) s Nizozemskem.

Ediční poznámka aneb průvodce knihou uvádí na stranách 604 a 605 důvody a pohnutky pro napsání (respektive překladu) knihy. Překladatel uvádí klady a zápory spojené s překladem knihy snaží se zde „navnadit“ čtenáře k přečtení knihy napsané velmi moderním, svěžím a čtivým jazykem.

V podkapitole Krátké uvedení do nizozemské výslovnosti se snaží autor (respektive překladatel) na stranách 606 a 607 usnadnit čtení a vyslovování nizozemsky psaných slov.

Mezi stranami 608 a 613 je zaznamenán Výběrový seznam literatury. Jsou zde uvedeny abecedně seřazené zdrojové knihy, ze kterých autor čerpal při zpracovávání knihy.

V knize se objevuje 11 map (například 2. Stěhování národů, 6. Města v Nizozemí na konci 15. století nebo 11. Dnešní rozdělení Nizozemska a Belgie do provincií a správních celků). Jejich seznam je uvedený na straně 614.

V Seznamu zkratek jsou abecedně uvedené všechny zkratky použité v celé knize. Téměř ve všech případech se jedná o zkratky nizozemských slov, proto jsou v závorkách uvedené plné nizozemské názvy a vedle nich české překlady.

Na stranách 618 až 663 je zapsán Rejstřík. V něm jsou abecedně seřazena speciálně vybraná hesla. Tato mají usnadnit laickým i odborným čtenářům orientaci v celé knize. U každého hesla jsou uvedeny stránky, které uvádějí jejich nejčastější umístění.

Celou knihu doprovází fotografická dokumentace. Jedná se především o fotografie historických osob, předmětů, událostí apod., které mají spojitost s určitou probíranou látkou, obsahem. U každé fotografie jsou doprovodné popisky, které upřesňují a vysvětlují situaci na fotografii."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51c97298753f1.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Han_van_der_Horst_Dejiny_Nizozemska.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse