Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Harmonizace českého právního řádu s EU

Harmonizace českého právního řádu s EUKategorie: Evropská unie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá harmonizací českého právního řádu s právním řádem Evropské unie jako jednou z podmínek vstupu ČR do EU. Popisuje problémy a rizika spojená s tímto procesem přibližování, a nastiňuje otázku vyjednávání o harmonizaci daní.

Obsah

1.
Harmonizace českého právního řádu s EU
1.1.
Kroky vlády České republiky
2.
Jednání s EU o harmonizaci daní

Úryvek

"Harmonizace českého právního řádu s EU

Vláda České republiky věnuje zvýšenou pozornost zlepšení stavu aproximace práva ČR s acquis communautaire. Dne 28.4. 1999 schválila vláda návrh novely Ústavy, jehož cílem je nejenom úprava českého ústavního pořádku v souvislosti s členstvím ČR v NATO, ale i v souvislosti s přípravou ČR na vstupu do EU. Zejména se pak jedná o návrh ustanovení umožňující urychlit proces aproximace, a to na základě pravomoci vlády přijmout za účelem harmonizace práva nařízení vlády s mocí zákona, tzv. evropské nařízení vlády (s právem ”veta” Parlamentu). Dne 17.5. 1999 vláda též schválila Zprávu o přípravě na vstup ČR do EU, v jejímž rámci vláda ukládá připravit návrh na změnu Legislativních pravidel vlády a projednat možnosti urychlení procesu projednávání legislativních návrhů Parlamentem.

Jednou z podmínek pro přijetí do Evropské unie je účinnost práva EU v České republice. Za tím účelem je nutno zpřístupnit znění legislativy EU překladem do češtiny. Svým usnesením č.645 ze dne 30.9.1998 schválila vláda návrh projektu na revidování překladů a zřízení Koordinačního a revizního centra.

Jedním z kroků v odstraňování našeho zaostávání při přípravě na vstup do EU je vypracování 37 návrhů zákonů. Ty by měly odstranit největší nesoulad mezi naším právem a předpisy EU. "V letošní hodnotící zprávě Evropské komise je na 64 místech použita věta: Pokrok je nulový nebo nedostatečný v oblasti legislativy. Proto odstranění 37 těchto zmínek již budeme považovat za pokrok," řekl vicepremiér Pavel Rychetský.

Změny se chystají například i v dani z nemovitostí. Klíčovou změnou by mělo být, že daň se v budoucnu vypočítá z ceny objektu či pozemku, a nikoli ze zastavěné plochy, jak je tomu dosud. Daň vycházející z hodnoty nemovitosti je zavedena ve všech zemích s vyspělou tržní ekonomikou. To může mnohé strojírenské podniky velmi ovlivnit, protože jsou to převážně ony, které mají mnoho budov a rozlehlé pozemky s velkou cenou, což by tedy zvyšovalo jejich daňové zatížení. Problém však je především ve velké regulaci nájemného, která zvýšení daně brání. Navíc je třeba dořešit negativní efekt daně počítané z hodnoty majetku, který by mohla mít na investiční činnost a rekonstrukce. Když majitel objektu vloží peníze, aby zrekonstruoval nemovitost, a zlepšil tak podmínky např. pracovníků, zvýší tím logicky cenu objektu. Tudíž bude muset zaplatit vyšší daň. Poslední podmínkou, která musí být před zvýšením daně z nemovitostí splněna, je snížení daňové zátěže někde jinde."

Poznámka

Práce je kompilačního charakteru. Částečně čerpá z: http://www.euroskop.cz/files/11/9FA02B69-1D95-4D7C-A8FC-A92655F4EB0E.pdf

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: eko_eu0001.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Harmoniz_prav_radu_CR_EU.rtf (51 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse