Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Helmut Müller: Dějiny Německa

Helmut Müller: Dějiny Německa


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce stručně charakterizuje zaměření knihy Helmuta Müllera Dějiny Německa a na většině prostoru popisuje, z jakých částí se kniha skládá a jaké informace a údaje obsahuje.

Obsah

1.
Helmut Müller: Dějiny Německa

Úryvek

"Dějiny Německa

Autoři: Helmut Müler ve spolupráci s Karlem Friedrichem Kriegerem, Hannou Vallroth a redakcí Meyers Lexikon

Nakladatelství: Lidové noviny, 1995, 589 stran, Praha, ISBN 80-7106-125-5

Autor se snaží srozumitelným způsobem předložit laickému čtenáři dějiny Německa. Nesnaží se zacházet do zbytečných extrémů, ale snaží se o plastický a pochopitelný obraz německé společnosti. Autoři se v knize pokouší o přehledný a objektivní popis dějin Německa od nestarších dob po současnost.

Autoři knihu rozdělili na 16 hlavních podkapitol. Z mnoha kapitol se může jednat například o: 1. kapitola: Od doby římsko-germánské až do rozdělení franské říše v letech 843 - 870 je rozdělena na několik podkapitol (například Germáni, Franská říše Karla Velikého nebo Dělení říše v letech 843 - 870), které se rozkládají se na stranách 5 až 27. Sedmá kapitola: Restaurace a revoluce (1815 - 1850) se rozkládá na stránkách 144 až 161. Z mnoha zapsaných podkapitol by se daly vybrat například Hambašská slavnost, Německý cení spolek nebo Komunistický manifest. Nebo také 14. kapitola: Od stavby berlínské zdi k uzavření smlouvy o zásadách vztahů SRN a NDR (1961 - 1972). Například podkapitoly Walter Scheel, Varšavská smlouva nebo Smlouva o dopravě se nachází mezi stranami 377 a 407.

Na konci knihy jsou autory zařazeny Dodatky. Tyto jsou rozděleny na Chronologický přehled významných dat, Přehled panovníků, prezidentů a říšských kancléřů, Literaturu, Seznam zkratek, Rejstřík a Obsah.

V Chronologickém přehledu významných událostí jsou autory uvedeny významné události od nejzazších časů (například 113 - 101 př. Kr. - boje Římanů s Cimbry a Teutony) až po moderní současnost (26. června 1995 - kompromis mezi frakcemi CDU/CSU a FDP ve Spolkovém sněmu v kontroverzní otázce přerušení těhotenství (paragrafy 218, 219)). Tyto významné události jsou uvedeny na stranách 477 až 500.

Přehled panovníků, prezidentů a říšských kancléřů začíná na straně 500 a končí na straně 540. Na začátku je tato část knihy rozdělena na několik hlavních bloků. Tyto jsou uvedeny několika základními historickými daty, poté jsou chronologicky uvedeni vládci, kteří na tom kterém území vládli od historicky nejstaršího. Lze uvést například „blok“ Franská říše, Německá říše nebo Německá demokratická republika.

Literatura k dějinám Německa uvádí v abecedním pořádku podle hlavního autora všechny knižní publikace, které autoři při psaní knihy využili. Citovaná literatura se skládá ze dvou základních částí. V první z nich je uvedena česká a slovenská literatura k dějinám a kultuře Německa vydaná zhruba v průběhu posledního půlstoletí. Druhá část je omezena jen knihy německy píšících autorů. S ohledem na omezené místo není uvedena literatura mimoněmecká. Dvě výše uvedené základní části se dále dělí například na „bloky“ s názvy Souborné práce, Středověk nebo Současné dějiny (od roku 1918).

Ve Zkratkách jsou uvedeny všechny důležité zkratky, které se vyskytly v průběhu celého obsahu knihy. Jedná se například o zkratky politických stran; státních a politických úřadů nebo mezinárodních organizací. U německých organizací je uveden jak původní německý výklad zkratky, tak český překlad.
Do Rejstříku nejsou zaneseny obsahy mapek chronologických přehledů, seznamu panovníků, prezidentů a říšských kancléřů. Není zde z pochopitelných důvodů uvedeno heslo Německo pro jeho příliš častý výskyt. Jsou zde abecedně seřazena jména osob, národů, místní a zeměpisné názvy, nebo názvy věcí. Rejstřík se rozkládá na stránkách 553 až 583.

Na konci knihy je jako poslední uvedený klasický obsah knihy. Tento je sestavený z jednotlivých částí knihy, a to od první do poslední kapitoly a jednotlivých dodatků. Zabírá posledních šest stránek knihy (strany 583 až 589).

Celou knihu doprovází velmi bohatá obrazová dokumentace. Jedná se především o fotografie (osob, různých momentek, apod.), mapky (vysvětlující nastalou situaci na určitém území), kresby, obrazy apod."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51c97344a0bb0.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
H_Muller_Dejiny_Nemecka.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse