Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Herbert Spencer - pedagogický obsah

Herbert Spencer - pedagogický obsah


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje popisu pedagogického odkazu tohoto anglického myslitele a filozofa na základě jeho knihy Výchova mravní, intelektuální a tělesná. V textu jsou představeny ideály vývoje, podněty k zvědečtění obsahu, i metody vzdělávání.

Obsah

1.
Herbert Spencer
2.
Obsah knihy
2.1.
Druhá kapitola
2.2.
Třetí kapitola
2.3.
Čtvrtá kapitola

Úryvek

" Nejdůležitější jsou činnosti sloužící přímo k sebezáchově: fyziologie
Do druhé skupiny řadil činnosti sloužící k sebezáchově nepřímo, potřebné pro výkon povolání: matematika, fyzika, chemie, astronomie, geologie, biologie a sociologie
Třetí skupinu tvoří vědění potřebné pro zachování rodu: psychologie
Na čtvrté místo staví studium připravující pro funkci občana: dějepis založený na sociologii, biologii a psychologii.
Teprve na poslední místo klade výchovu estetickou: malířství, sochařství, hudba, poezie, uznává však, že bez těchto oborů by život ztratil polovinu svého půvabu. Podle něj má být dokonce i studium estetických předmětů založeno na estetickém základě.
Spencer klade velký důraz také na tělesnou výchovu.

Druhá kapitola jeho knihy je oddíl o intelektuální výchově v němž vytyčil sedm zásad formulovaných ve shodě s jeho evoluční naukou:
1. postup od lehkého k těžkému - vyučování musí začínat jen s nemnoha předměty a teprve postupně jejich okruh rozšiřovat
2. postup od neurčitého k určitému
3. postup od konkrétního k abstraktnímu - co je jednoduché logicky nemusí být jednoduché psychologicky, induktivní metoda má přednost
4. výchova dítěte musí být v souladu s historicky pozorovanou výchovou lidstva
5. postup od empirického k racionálnímu - studium by mělo mít experimentální úvod, bohatý podklad pozorování
6. děti mají být vedeny k tomu, aby prováděly vlastní zkoumání a vyvozovaly vlastní závěry
7. otázka motivace, výchovný plán má poskytovat žákům žádoucí podněty

Třetí část spisu tvoří kapitola o mravní výchově, která je v podstatě knihou pro rodiče pojednávající o důležitém problému rodinné výchovy, totiž o metodě trestu. Spencer doporučuje zavést předmět „umění výchovy“ - rodičovství. Odsuzuje disciplínu tradičních trestů a je pro metodu přirozených trestů (př. za ušpiněné kalhoty si dítě musí samo vyčistit).¨

Čtvrtá kapitola Spencerova pedagogického spisu je dodnes považována za nejcenější prvek jeho pedagogiky. Obrací zde pozornost na otázku zdravé životosprávy, správnou dětskou výživu, odívání, s čímž spojuje i problém otužování. Velký význam přikládá též dostatečnému pohybu na zdravém vzduchu, kritizoval výchovu dívek trpící naprostým nedostatkem pohybu. Je jeho velkou zásluhou, že tyto problémy zdůraznil."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: pedx0018.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Spencer_pedagogicky_odkaz.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse