Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Hipoturistika, aktivní dovolená

Hipoturistika, aktivní dovolená

Kategorie: Cestovní ruch - teorie

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem diplomové práce je poskytnout ucelené nejaktuálnější informace o hipoturistice. Je určená zejména uživatelům hipostezek – jezdcům, ale i podnikatelům působícím v jejich blízkosti. Po představení situace hipoturistiky v České republice autor seznamuje s organizací provozování agroturistiky a s formami její propagace. Následuje charakteristika jezdecké turistiky v zahraničí. Dále popisuje tvorbu nové jezdecké stezky. Závěrečné kapitoly jsou věnovány tvorbě a výsledkům dotazníků, jimiž autor sledoval spokojenost uživatelů hipostezek se současným stavem těchto stezek.

Obsah

1.
Úvod
2.
Cíl práce
3.
Přehled literatury
3.1.
Historie hipostezek
3.2.
Česká republika jako turistická destinace - Národní strategie
3.3.
Venkovský cestovní ruch - turismus
3.3.1.
Rozdělení venkovského cestovního ruchu
3.3.2.
Význam venkovského turismu
3.3.3.
Doprovodné programy venkovského turismu
3.3.4.
Charakteristika doprovodných programů
3.3.5.
Hipoturistika
3.3.6.
Další pojmy spojené s hipoturistikou
3.4.
Charakteristika jezdecké turistiky v České republice
3.4.1.
Rozdělení jezdecké turistiky
3.4.2.
Formy jezdecké turistiky dle Hollého
3.4.3.
Komerční jezdecká turistika
3.4.4.
Jezdecká turistika a státní organizace
3.5.
Aspekty problematiky provozování agroturistiky
3.5.1.
Pozitivní aspekty
3.5.2.
Negativní aspekty
3.6.
Obecná problematika organizace provozování agroturistiky
3.6.1.
Problémy z pohledu místní správy
3.6.2.
Hodnocení pomalého rozvoje hipoturistiky v ČR
3.7.
Formy propagace hipoturistiky
3.7.1.
Úspěšné projekty
3.7.1.1.
Projekt Turistika na koni
3.7.2.
Projekt HYJE – koně Zlínského kraje
3.7.3.
Projekt Jezdecká stezka Lichtenberg – Telč
3.7.4.
Projekt Podpora jezdecké turistiky na jihozápadní Moravě
3.8.
Budoucnost rozvoje venkovského cestovního ruchu – hipoturistiky v ČR
3.9.
Jezdecká turistika v zahraničí
3.10.
Detaily provozu na hipostezce v ČR
3.10.1.
Doklady koně
3.10.2.
Mapy
3.11.
Tvorba nové jezdecké stezky
3.11.1.
Stručně z výše uvedených zákonů
3.11.2.
Návrh sítě některých stezek
3.11.3.
Pojmenování stezek
3.11.4.
Kritéria na napojení stanice na trasu stezky
3.11.5.
Řešení problematiky pohybu na hraničních přechodech
3.11.6.
Metodika vyhledávání a značení nových stezek
3.11.7.
Jezdecké stezky průběžné
3.11.8.
Jezdecké stezky okružní
3.11.9.
Metodika vyhledávání stezek dle požadovaných aspektů
3.11.10.
Kalkulace nákladů vyznačení jezdecké stezky
3.11.11.
Napojení stanice na trasu stezky
3.11.12.
Způsoby ježdění po stezkách ve skupině
3.12.1.
Dotace
3.12.1.1.
Program SAPARD
3.12.2.
Podpora nevládních organizací
4.
Materiál a metody
4.1.
Vlastní šetření
4.1.1.
Formulace předpokladů
4.1.2.
Metody výzkumu
4.1.3.
Respondenti a návratnost
4.1.4.
Pilotáž
5.
Výsledky
5.1.
Potvrzení či vyvrácení předpokladů
5.1.1.
Předpoklad č. 1
5.1.2.
Předpoklad č. 2
5.1.3.
Předpoklad č. 3
5.1.4.
Předpoklad č. 4
5.1.5.
Předpoklad č. 5
5.1.6.
Předpoklad č. 6
6.
Diskuse
6.1.
Analýza výsledků výzkumu
6.2.
Shrnutí výzkumného šetření
7.
Závěr
8.
Přílohy (fotografie, text)

Úryvek

"3.3.3 Doprovodné programy venkovského turismu
Jak již bylo výše uvedeno, lze venkovský turismus obecně chápat jako mnohostrannou činnost, zahrnující nejen dovolenou s ubytováním na farmách a jiných venkovských staveních, cesty za poznáním, uměním a dědictvím minulosti, zahrnuje také aktivity v přírodě, pěší turistiku, cykloturistiku, horolezectví, jezdectvím na koni atd., zkrátka činnosti provozované v klidném venkovském prostředí.
Vhodnou se pro rozvoj této netradiční formy cestovního ruchu jeví určitá specializace doplněná doprovodným programem. To umožňuje zkvalitnit a zatraktivnit dané aktivity, případně i stabilizovat klientelu. Doprovodný program zároveň kompletuje celý produkt cestovního ruchu. Podnikateli, nejen v ubytování, tak umožňuje určitou specializaci a tedy i výjimečnost v nabídce.

Jedná se např. o tyto doprovodné programy:
a) stravování nebo nabídka produktů zemědělského podniku (farmy),
b) doprovodné programy ve formě nabídky letních a zimních sportů (podle místních
podmínek – pěší turistika, koupání, cyklistika, horská cyklistika, lyžování, sáňkování,
bruslení), dále nabídka rekondičních akcí (jezdectví, projížďky na koních, lov zvěře a
rybaření, speciální zdravotní programy),
c) ostatní doprovodné programy ve vazbě na okolní krajinu, historii (pamětihodnosti,
zámky, hrady, muzea, poutní místa, kláštery atd.), místní atraktivní přírodní lokality
(krasové jeskyně, přírodní útvary, výskyt vzácných porostů a zvěře), tradiční řemesla
(mlýny, kovárny, sklářské hutě, krajkářství, bednářství, kolářství, výroba nábytku atd.),
historické průmyslové objekty (železnice, lihovary, větrné a vodní mlýny), národopis
(slavnosti, poutě, posvícení), suvenýry atd.,
d) u agroturismu zázemí farmy (usedlosti), tj. provozní prostředí podnikatele, ve kterém se turista volně pohybuje a účastní se případně zemědělských prací,
e) školy v přírodě (rekreace větších i málopočetných kolektivů školních dětí, zdravotně handicapované mládeže, alergie, dýchací potíže atd.).

3.3.4 Charakteristika doprovodných programů
Výše zmíněné druhy doprovodných programů v rámci venkovského turismu lze samozřejmě velmi efektivně kombinovat.

Vzhledem k marketingovým zásadám s ohledem na hlavní principy venkovského cestovního ruchu, by se však doprovodné programy měly vždy vyznačovat těmito charakteristikami:
• měly by mít vztah k venkovské mentalitě,
• měly by reprezentovat historické, kulturní a přírodní zázemí venkova,
• měly by těžit ze specifik daného venkovského území,
• měly by dané venkovské území prezentovat jako jedinečné turistické specifikum –
i jako dobrodružství,
• měly by zabezpečovat trvale udržitelný rozvoj venkovských oblastí atd.
• Z uvedené charakteristiky vyplývá, že význam doprovodných programů spočívá
zejména ve zvýraznění atraktivnosti nabízených služeb a zároveň kompletují celý produkt venkovského cestovního ruchu. Příkladem doplňkového programu či samotnou podnikatelskou aktivitou může být i provozování jezdecké turistiky neboli hipoturistiky.

3.3.5 Hipoturistika
Hipoturistika, nebo také jezdecký cestovní ruch, je typem venkovského cestovního ruchu, jehož hlavní náplní jsou vyjížďky na koních. Patří k tzv. měkké turistice, která se snaží při svém provozu harmonizovat potřeby turistů a místního obyvatelstva, neničit přírodu ani kulturní unikátnost místa. Jízda na koni může být i součástí léčebného cestovního ruchu ve formě hiporehabilitace, kterou lze definovat jako komplexní formu terapie prováděnou prostřednictvím koně. Často je tato metoda terapie nazývána jako léčebné ježdění na koni.
Rozdělení hiporehabilitace do přesně vymezených odvětví je obtížné. V současné době se u nás přijímá model vytvořený v Německu.

Základní dělení hiporehabilitace je na (Pipeková, 2001):
• hipoterapii
• léčebné pedagogicko-psychologické ježdění
sportovní a rekreační ježdění handicapovaných

Charakteristické složky:
• technická, spočívající v tréninku koní, kde je kladen důraz na výcvik, výkonnost a zdokonalení vztahu člověk / kůň
• pohybová neboli sportovní, základem je pohyb volno časovou aktivitou
• poznávací, která má za úkol zprostředkovat jezdci zážitek z navštívených míst, či ze samotné jízdy na koni

3.3.6 Další pojmy spojené s hipoturistikou
Hipostezka je značená trasa pro jezdce na koních, na této trase jsou domluveny stanice, kde můžete se svým koněm přenocovat nebo si jen odpočinout.
Trasy mohou být krajinou vedeny formou cest, stezek, ale i pouhými vyšlapanými liniemi napříč také jinými prostředky neprůjezdných sešlapaných luk poznáte díky nim odlehlá místa, která s civilizací nespojuje žádná silnice ani cyklotrasa."

Poznámka

Diplomová práce obsahuje tabulky, grafy, fotografie nebo mapu. Čistý text je cca 50 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23482
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse