Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Historický vývoj nepominutelného dědice

Historický vývoj nepominutelného dědice


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce sleduje historický vývoj nepominutelného dědice. Zaměřuje se na období počínající vydáním Všeobecného zákoníku občanského z roku 1811. Následně si všímá dané problematiky v rámci občanských zákoníků od roku 1951 do roku 1964.

Obsah

1.
Vývoj právní úpravy
1.1.
Všeobecný občanský zákoník
1.2.
Občanský zákoník (1951 - 1964)
1.3.
Občanský zákoník z roku 1964
1.3.1.
Původní znění od 1. 4. 1964 do 31. 3. 1983
1.3.2.
Změny podle zákona č. 131/1982 Sb.
1.3.3.
Změny podle zákona č. 509/1991 Sb.

Úryvek

"Občanský zákoník (1951-1964)
Platil od roku 1.1.1951 do 31.3.1964. Tento zákoník v oblasti dědického práva přinesl podstatné zjednodušení ( obecný zákoník občanský věnoval dědickému právu 293 paragrafů ve své části o dědickém právu, tento zákoník se spojil s 52 paragrafy), ale také i určité novinky.3 Nejvýznamnější změnou, proklamovanou již v úvodu, bylo, že dědictví se nabývá smrtí zůstavitele.
Mezi další významné změny patřilo:
 omezení odkazů
 zrušení institutu darování pro případ smrti
 stanovení zásady preference dědění ze zákona oproti dědění ze závěti ( nedocházelo tedy k přirůstání uvolněného dílu ostatním dědicům ze závěti)
 omezení pořizovací volnosti zůstavitele, který pod sankcí neplatnosti nemohl uvést v závěti podmínky omezující dědice
 změny v důvodech vydědění

Občanský zákoník z roku 1964
Tento občanský zákoník, který byl až do nepodstatné výjimky zrušen občanský zákoník č. 141/1950 sb., nabyl účinnosti 1.4.1964 a platí dodnes. Jeho aktuální podoba je však výsledkem desítek změn.
Následující přehled se dotkne pouze zkoumané problematiky.
1) Původní znění od 1.4.1964 do 31.3.1983
Nová právní úprava převzala základní principy dědění dle zákona č. 141/1950 Sb., zejména nabývání dědictví dnem úmrtí zůstavitele. 4
Nejvýznamnější změnou bylo
 zrušení institutu vydědění
 omezení forem závěti
 odlišná koncepce potvrzení dědictví a vypořádání dědiců
 zúžení skupiny nepominutelných dědiců
2) Změny podle zákona č.131/1982 Sb.
S účinností od 1.4.1983 došlo k těmto změnám:
 opětovné zavedení institutu vydědění
 rozšíření započitatelného majetku na dědický podíl osob dle § 473 odst.2 o zápočty darů, které od zůstavitele obdrželi předci těchto osob 5"

Poznámka

Práce má zčásti heslovitou formu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47f205ed6781f.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Historie_nepominutelneho_dedice.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse