Historie sociální práceKategorie: Nauky o anglickém jazyce

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní,

Charakteristika: Práce obsahuje stručné výpisky z historie sociální práce.

Obsah

1.
19. století
2.
20. století

Úryvek

"Renesance a doba osvícenská
Později se městské úřady pokoušely žebráky dělit na „domácí“ a „přespolní“, ti druzí byli z města okamžitě vyhnáni.
Marie Terezie vybudovala rozsáhlou soustavu především obecného školství, škol vyššího stupně, učitelských ústavů a reorganizovala univerzitní studium.
Rakousko-uherská monarchie do první světové války
Upraven chudinský zákon - povinnost obce pečovat o občana, který se ocitl v nouzi.
Nemajetný občan obce mohl být ubytován v obecním domku (pastoušce), přičemž se postupně a určitý počet dní stravoval u obyvatel obce.
Občanský zákon jako první zákonná norma zabezpečoval právní postavení dítěte v rodině (nárok na výživu a výchovu, ochranu soudem) kterému byla uložena povinnost dozoru a zákroku v případě potřeby zvláštních výchovných opatření.
Od vzniku samostatného státu až po konec 2. světové války
Po první světové válce bylo potřeba se postarat o válečné veterány a invalidy
Vzniklo ministerstvo sociální péče.
Vznikala řada nových institucí např. Masarykova liga proti tuberkulose, Ústředí prázdninové péče a Československý červený kříž, Ústředí poraden pro volbu povolání.
V souvislosti s celosvětovou hospodářskou krizí vzrostl i výskyt sociálně patologických jevů (alkoholismus, prostituce, trestná činnost mladistvých, rodinné rozvraty).

Ústředním úřadem státní správy bylo ministerstvo sociální péče (MSP), vybavené následujícími působnostmi:
• sociálněpolitická problematika
• péče o mládež
• péče o válečné poškozence
• bytová a stavební péče
• ochrana spotřebitelů a družstevníků


Soukromoprávní oblast negarantovaná státem poskytovala následující služby:
• péče o mládež
• sociálně-zdravotní poradenství (např. protituberkulozní)
• péče hygienická a zdravotní Český červený kříž
• péče zaměřená na boj proti negativním sociálněpatologickým jevům – alkoholismus, prostituce, pohlavní choroby
• ochrana ženských zájmů
• ochrana matek a dětí
• poradenství pro volbu povolání
• volnočasové aktivity dětí a mládeže
• podpora studentů a chudé školní mládeže
Vývoj sociální práce v našem státě od druhé světové války do současnosti
V Československu byla silná předválečná tradice charitativní sociální péče"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52d811c1b48dc.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
AJ_historie_SP.doc (48 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse