Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Hygiena obecná a komunální - otázky ke SZZk

Hygiena obecná a komunální - otázky ke SZZk

Kategorie: Medicína, Ošetřovatelství

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: Ostravská univerzita Lékařská fakulta, Ostrava - Vítkovice

Charakteristika: Soubor 30 státnicových otázek se věnuje oblasti obecné a komunální hygieny. Seznamuje se souvisejícími legislativními předpisy, rozebírá vliv lidské činnosti na životní prostředí, upozorňuje na nebezpečí jeho poškozování i vyplývající zdravotní rizika. Rovněž se zabývá hygienou bydlení, charakterizuje vhodné i nevhodné světelné podmínky, či účinky ionizujícího záření. Seznam všech zpracovaných otázek je uveden níže v desetinném obsahu.

Obsah

1.
Veřejné zdraví a jeho legislativní ochrana ve světě (proces HIA)
1.1.
Posuzování vlivů na zdraví veřejnosti
1.2.
Ochrana veřejného zdraví v legislativě ČR
2.
Základní legislativní normy v ochraně životního prostředí
2.1.
17/1992 Sb. - ZÁKON o životním prostředí
2.2.
123/1998 Sb. - ZÁKON o právu na informace o životním prostředí
2.3.
100/2001 Sb. - ZÁKON o posuzování vlivu na životní prostředí
2.4.
114/1992 Sb. - ZÁKON o ochraně přírody a krajiny
2.5.
86/2002 Sb. - ZÁKON o ochraně ovzduší
3.
Interakce mezi živým organismem a prostředím
3.1.
Ovzduší
3.2.
Půda
3.3.
Voda
4.
Epidemiologická metodologie v environmentální epidemiologii
4.1.
Identifikace nebezpečnosti
4.2.
Zvýšeně vnímavé populační skupiny
4.3.
Obecný postup při hodnocení zdravotních rizik z prostředí
5.
Tvorba limitů
5.1.
Co je to limit
5.2.
Názvy limitních hodnot
5.3.
Metodické přístupy ke stanovení limitů
5.4.
Test akutní a subakutní toxicity
5.5.
Vztah dávka - efekt
6.
Zdravotní rizika na základě toxikologických a epidemiologických dat
6.1.
Hodnocení zdravotních rizik
6.2.
Řízení zdravotních rizik
7.
Legislativa EIA a její využití při ochraně životního prostředí člověka
7.1.
Legislativa EIA
7.2.
Politika životního prostředí (ŽP)
7.3.
O posuzování vlivů na životní prostředí
8.
Zvláštnosti vybraných skupin populace a zvláštnosti jejich ŽP
8.1.
Děti
8.2.
Senioři
8.3.
Zdraví menšin
8.4.
Pracující
9.
Životní styl
9.1.
Rizikové faktory životního stylu
9.2.
Vývoj rizikových faktorů neinfekčních onemocnění
10.
Zdravotní rizika sociální, prevence
10.1.
Definice sociálního rizika
10.2.
Riziko
10.3.
Sociální rizika
10.3.1.
Alkoholismus
10.3.2.
Drogová závislost
10.3.3.
Týrání a jakákoli forma násilí
10.3.4.
Počítačové hry
10.3.5.
Gamblerství
10.3.6.
Bezdomovectví
10.3.7.
Ztráta zaměstnání
10.3.8.
Nová sociální rizika
11.
Vliv lidské činnosti na atmosféru, skleníkové plyny
11.1.
Znečištění ovzduší
11.2.
Smog
11.3.
Skleníkové plyny
11.4.
Oxid uhličitý
11.5.
Prach
11.6.
Freony
11.7.
Ozón
11.8.
Vodní páry
11.9.
Skleníkový efekt
12.
Ovzduší
12.1.
Ovzduší
12.2.
Teplota
12.3.
Vlhkost vzduchu
12.4.
Atmosférický tlak
12.5.
UV záření
12.6.
Meteotropizmus
12.7.
Monitoring ovzduší
13.
Problematika alergenů v ovzduší
13.1.
Co je alergie
13.2.
Imunitní systém
13.3.
Alergeny
13.4.
Léčba alergie
13.5.
Rostlinné alergeny
13.6.
Zvířecí alergeny
14.
Pedosféra
14.1.
Složení půdy
14.2.
Funkce půdy
14.3.
Znečištění půdy
14.4.
Kontaminace půdy v městských aglomeracích
14.5.
Samočištění půdy
14.6.
Nitrifikace
14.7.
Humus, xenobiotika, asanace půdy
14.8.
Nebezpečí ze znehodnocené půdy pro člověka
15.
Radonové riziko a staré zátěže (skládky)
16.
Biologický monitoring (BM)
16.1.
Biologické monitorování a biologické expoziční testy
16.2.
Princip, základní pojmy
16.3.
Výhody a nevýhody BM ve srovnání s analýzou pracovního ovzduší
16.4.
Oblasti využití BM a BET
16.5.
Poznámky
16.6.
Metody analýzy
16.7.
Předpisy
17.
Pitná voda
17.1.
Hygienické požadavky
17.2.
Souvislost zdraví a životního prostředí
17.3.
Ochranná pásma vodních zdrojů
17.4.
§ 3 Hygienické požadavky na vodu
17.5.
Zdroje pitné vody
18.
Užitková voda a odpadní vody
19.
Hygiena bydlení
19.1.
Aténská charta
19.2.
Hygiena bydlení
19.3.
Zdravotní kritéria bytu
19.4.
Negativní vlivy
19.5.
Hluk
19.6.
Pracovní činnost
19.7.
Plochy
19.8.
Zdravotní nevhodnost bytu
19.9.
Rozloha bytu
19.10.
Vnitřní klima bytů
20.
Kontaminanty ovzduší bytů
20.1.
Kvalita ovzduší uvnitř budov
20.2.
Syndrom nemocných budov
20.3.
Prevence
20.4.
Formaldehyd
20.5.
Prevence
20.6.
Další organické látky
20.7.
Oxidy dusíku, síry, azbest a další minerální vlákna
20.8.
Domácí prach
21.
Oxid uhelnatý a oxid uhličitý
22.
Dioxiny a Stockholmská úmluva
22.1.
Stockholmská úmluva
22.2.
Regulované chemické látky
22.3.
Látky prověřované v rámci úmluvy
23.
Pasivní kouření
24.
Hluk
24.1.
Zdravotní účinky hluku
24.2.
Poškození sluchového aparátu
24.3.
Poruchy spánku
24.4.
Vliv hluku na kardiovaskulární systém
24.5.
Hluk a duševní onemocnění
24.6.
Obtěžování hlukem
24.7.
Vliv hluku na celkovou nemocnost
24.8.
Monitoring hluku
24.9.
Zdroje hluku a jeho měření
24.10.
Legislativa
25.
Světlo a osvětlení
25.1.
Světlo a osvětlení
25.2.
Nervus opticus
25.3.
Nevhodné světelné podmínky
25.4.
Zraková práce v nevhodných světelných podmínkách
25.5.
Zhoubné bujnění, psychogenní onemocnění, zimní měsíce
25.6.
Sezónní deprese, imunita, stres
25.7.
Pohlavní orgány
25.8.
Nedostatek denního světla
25.9.
Prevence
25.10.
Osvětlení
25.11.
Denní světlo, umělé osvětlení, rozložení jasů
25.12.
Přímé, polopřímé, smíšené a nepřímé osvětlení
25.13.
Barevná úprava vnitřního prostředí
26.
Ionizující záření
26.1.
Účinek
26.2.
Biologické účinky
26.3.
Ochrana pracovníků a monitorování expozice
27.
Elektromagnetické pole (EMP)
27.1.
Biologické účinky
27.2.
Jak se posuzují zdravotní rizika EMP
28.
Nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení
29.
Nejvýznamnější poznatky a trendy monitoringu ŽP
29.1.
Monitoring životního prostředí
29.2.
Monitorovací systémy
29.3.
Klasifikace monitoringu
29.4.
Integrovaný monitoring životního prostředí
29.5.
Monitoring ovzduší
29.6.
Ovzduší
29.7.
Monitoring vod
29.8.
Pitná voda
29.9.
Monitoring půdy
29.10.
Biologický monitoring
29.11.
Zdravotní důsledky
29.12.
Za nejvýznamnější poznatky lze označit
29.13.
Trendy
30.
Globální problémy životního prostředí
30.1.
Obecné informace
30.2.
Význam tropických deštných pralesů
30.3.
Důsledky likvidace deštných pralesů
30.4.
ENSO (El Niño Southern Oscillation)
30.5.
Hurikány v Karibské oblasti
30.6.
Ozónová vrstva
30.7.
Environmentální problémy, jejich příčiny a následky
30.8.
Hlavní environmentální problémy ČR

Úryvek

"3. Interakce mezi živým organismem a prostředím
Člověk je nedílně svázán s prostředím. Tvoří s ním dynamický systém spojený výměnou látek, zprostředkovanou jak příjmem potravy a vody, tak ovzduším. Prostředí působí zejména svým vlivem na zdravotní stav somatický či psychický, na hospodářské činnosti, na civilizační a kulturní úroveň i na vytváření jeho životního stylu jako jedince, sociálních skupin i populačních celků. Prostředí je podle Unesco ta část světa, se kterou žije člověk ve vzájemné interakci, tzn. Kterou používá, ovlivňuje ji, zdůrazňuje se zde aktivní podíl člověka. Životní prostředí člověka je integrovaný dynamický systém, v němž se uplatňuje mnoho faktorů (fyzikální – teplota, tlak, hluk, záření, vibrace, osvětlení; sociální – v prostředí rodiny, v interpersonálních vztazích; chemické – jednotlivé složky ovzduší, vody a potravin, do organismu pronikají kůží, sliznicí, dýchacím a zažívacím ústrojím, můžou být škodlivé i toxické; biologické vlivy – flora, fauna, původci infekčních chorob), které působí na jednotlivce, ale také i na populaci). Jednotlivé složky mohou být příznivé a prospěšné, jiné škodlivé (rizikové a mohou poškozovat zdraví). Péče o zachování a tvorbu životního prostředí se týká celé společnosti, cílem je snížit vliv škodlivin nebo je zcela eliminovat.
Člověk jako každý organismus je s prostředím neustále v interakci. Ovlivňuje ho prostředí kladně a záporně a člověk také kladně, ale hlavně záporně.Člověk přizpůsobuje prostředí svým potřebám. Člověk si vytváří vhodné podmínky pro svou existenci ve velmi rozdílných geografických, klimatických a ekologických situacích, umožnilo mu osvobození z bezprostřední závislosti na přírodě, ovládl prostředky, kterými mění podmínky v lokálním, ale i globálním měřítku (např. gigantická vodní díla, která zejména v aridních oblastech dříve či později ztrácí svůj původní zavodňovací význam díky zasolování půdy; získávání zemědělské půdy kácením a pálením, zejména tropické pralesy; populační exploze – podvýživa a hlad v rozvojových zemích – zvýšená úroveň zdravotní péče, snižující se úmrtnost; dále urbanizace, hrozba vyčerpání přírodních zdrojů).
Prostředí se projevuje ve svém působení na člověka mnoha stránkami (funkcemi). Je to např. stránka zdravotní, estetická, psychologická, ekonomická, užitková apod. Zdravotní stránka odráží negativní vlivy vyvolané znečištěním základních složek prostředí, v úzké souvislosti se zvyšováním neuropsychické zátěže.
Mnohým vlivům prostředí se člověk dovede přizpůsobit, je schopen adaptace díky adaptačním mechanismům (umožňují člověku přizpůsobit se nepříznivým vlivům, organismus si zachovává vnitřní prostředí; aklimatizace, adaptace homeopatická, imunitní děje, adaptace civilizační). Adaptační schopnost má své hranice, ohrožují-li zevní vlivy zdraví nadměrnou intenzitou nebo druhém škodliviny, adaptace selhává a může vzniknout porucha zdraví. Nemoc je opakem zdraví, je to stav charakterizovaný narušením rovnováhy mezi organismem a prostředím, škodlivé vlivy získávají převahu (nemoc postihuje určitý orgán, ale promítá se do celého těla). Dispozice je sklon k onemocnění, podkladem je snížená adaptace na vliv prostředí. Imunita je schopnost neonemocnět. Zdraví plné tělesné, duševní a sociální pohody a nikoliv pouze absence nemoci čí invalidity.
Negativní – např. sociální faktory – drogy, alkohol, ve městě vystavení smogu (náchylnější k nemocem dýchacích cest), v práci vystavení škodlivinám
Pozitivní – zalesňování přírody, ochrana přírody

Ovzduší:
Ovzduší v průmyslových krajinách je výrobní činností člověka znehodnocováno, vliv znečištěného vzduchu na zdraví populace je středem zájmu obyvatel zejména proto, že se znečišťující látky dostávají snadno do dýchacích cest člověka.
Zvláštní formou kyslíku je ozón, je toxický, v nízkých koncentracích způsobuje bolest hlavy, pálení očí a únavu a ve vyšších koncentracích může poškodit plíce.
Oxid uhličitý může dráždit dýchací centrum, způsobovat bolest hlavy a únavu."

Poznámka

Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta zdravotnických studií, Ochrana veřejného zdraví. Otázky číslo 7, 10, 11, 13, 22 a 24 jsou částečně zkopírovány z internetu. Práce obsahuje několik schémat, vzorců a tabulek, čistý text dosahuje cca 97 stran. Rozsah jednotlivých otázek je 1 až 8 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22143
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse