Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Hygiena práce a pracovního lékařství - otázky ke SZZk

Hygiena práce a pracovního lékařství - otázky ke SZZk

Kategorie: Medicína

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: Ostravská univerzita Lékařská fakulta, Ostrava - Vítkovice

Charakteristika: Státnicové otázky zpracovávají problematiku hygieny práce a pracovního lékařství. Věnují se prevenci a dozoru v pracovním lékařství a rozebírají onemocnění vznikající v souvislosti s pracovní činností. Zabývají se osvětlením pracovišť, druhy prachů, hlukem, vibracemi a jejich účinky na lidský organismus. Dále charakterizují chemické rizikové faktory, popisují základní principy při zařizování pracovních ploch, či seznamují se závodní preventivní péčí. Podrobný seznam zpracovaných otázek naleznete níže.

Obsah

1.
Struktura hygienické služby
1.1.
Model
1.2.
Povinnosti a pravomoci
2.
Onemocnění vznikající v souvislosti s pracovní činností
2.1.
Specifická a nespecifická onemocnění
2.2.
Nemoc z povolání
2.3.
Zásady správného posuzování a uznávání nemoci z povolání
3.
Prevence v pracovním lékařství
3.1.
Zásady ochrany zdraví při práci
3.2.
Zdravotní prevence – periodické preventivní prohlídky
3.3.
Technická prevence
3.4.
Organizační opatření
3.5.
Kolektivní, individuální opatření
3.6.
Povinnosti zaměstnavatele v oblasti ochrany veřejného zdraví
4.
Dozor a dohled v pracovním lékařství
4.1.
Dozor a dohled nad pracovním prostředím
4.2.
Dozor a dohled nad zdravotním stavem
5.
Preventivní hygienický dozor
5.1.
Zahrnuje
6.
Běžný hygienický dozor
7.
Posuzovaní rizikovosti pracovního prostředí
7.1.
Podklady k hodnocení rizika a kategorizaci a legislativní podklady
7.2.
Role zdravotních ústavů a SZÚ (státní zdravotní ústav)
8.
Osvětlení pracovišť
8.1.
Světlo
8.2.
Světelné zdroje
8.3.
Druhy světelných zdrojů
8.4.
Osvětlování na pracovišti
8.5.
Požadavky na umělé osvětlení pracovišť
8.6.
Sdružené osvětlení
8.7.
Viditelnost předmětu
8.8.
Zraková práce v nevhodných světelných podmínkách
8.9.
Oslnění
8.10.
Zraková únava
8.11.
Hodnocení zrakové zátěže dle následujících kritérií
9.
Vytápění a větrání
9.1.
Vytápění
9.2.
Větrání
10.
Druhy prachů, měření, posuzování rizika
10.1.
Zdroje a základní charakteristiky prachu
10.2.
Účinky prachu na lidský organismus
10.3.
Expozice prašným částicím a její zdravotní účinky
10.4.
Stanovení prašnosti v pracovním prostředí
10.5.
Základní definice a termíny pro hodnocení prachu
10.6.
Pracovní ovzduší a příslušná legislativa
10.7.
Vdechovatelná, thorakální a respirabilní konvence
11.
Hygienická problematika prachů s fibrogenním účinkem
12.
Biologické účinky prachu s fibrogenním účinkem
12.1.
Fibrogenní účinky
12.2.
Silikóza
12.3.
Uhlokopská pneumokonióza (dále PNC)
12.4.
Asbestóza
12.5.
Pleurální hyalinóza
12.6.
Svářečská plíce
13.
Azbest a jeho hygienická problematika
13.1.
Co je azbest?
13.2.
Jaké jsou fyzikálně - chemické vlastnosti azbestu?
13.3.
Kde se lze s azbestem setkat?
13.4.
Jakým způsobem působí azbest na lidský organizmus?
13.5.
Které nemoci způsobuje expozice azbestovému prachu?
13.6.
Jaké jsou možnosti prevence poškození zdraví z azbestu?
14.
Biologické účinky prachu s dráždivým účinkem
14.1.
Prach
14.2.
Prach s dráždivým účinkem
14.3.
Biologický účinek prachů
14.4.
Hypersensitivní pneumonitidy- patofyziologický základ
14.5.
Hypersensitivní pneumonitidy- klinický obraz
14.6.
Etiologické faktory hypersenzitivní pneumonitidy
15.
Hluk, druhy, měření, posuzování
15.1.
Hluk
15.2.
Druhy hluku
15.3.
Metody stanovení a limity hluku
15.4.
Měřící metody a technika
15.5.
Měření a hodnocení
15.6.
V pracovním prostředí
16.
Biologické účinky hluku
16.1.
Vliv hluku na sluchový orgán
16.2.
Základní typy poruch
16.3.
Účinek hluku na sluch – rozdělení závažnosti nálezu
16.4.
Prevence poškození
16.5.
Doporučený standard pro riziko hluku
16.6.
Nemoc z povolání – porucha sluchu způsobená hlukem
16.7.
Kritéria pro přiznání ohrožení nemocí z povolání a nemoci z povolání
17.
Hygienická problematika vibrací
17.1.
Podle způsobu přenosu dělíme vibrace
18.
Biologické účinky vibrací
18.1.
Zdravotní účinky
18.2.
Ochrana před působením vibrací
18.3.
Technická prevence
18.4.
Organizační opatření
18.5.
Náhradní opatření
18.6.
Zdravotní prevence
18.7.
Nemoci z povolání
18.8.
Diferenciální diagnostika
18.9.
Posouzení profesionality
19.
Hygienická problematika pracovišť s lasery
19.1.
Co to je laser
19.2.
Důležité fyzikální charakteristiky
19.3.
Technická dokumentace laserů
19.4.
Základní fyzikální vlastnosti
19.5.
Uplatnění laserů
19.6.
Biologické účinky
19.7.
Zařazení laserů do tříd
19.8.
Kategorizace laserů
19.9.
Prevence
20.
Elektromagnetické záření a pole
20.1.
Druhy elektromagnetického záření, řazeno sestupně dle vlnové délky
20.2.
Optické záření
20.3.
Biologické účinky
20.4.
Ultrafialové záření
20.5.
Infračervené záření
20.6.
Lasery
20.7.
Zdroje
20.8.
Měření
20.9.
Hodnocení
20.10.
Profesionální poškození zdraví neionizujícím zářením (NzP)
20.11.
Ochrana zdraví před nepříznivými účinky
20.12.
Doporučený standard preventivní prohlídky pro praxi
21.
Dlouhodobá, nadměrná a jednostranná zátěž
21.1.
Definice
21.2.
Jako nemoc z povolání
21.3.
Hodnocení
21.4.
Nemoci z povolání
21.5.
Nejdůležitější zásady ochrany zdraví při fyzické pracovní zátěži
22.
Hodnocení mikroklimatických podmínek
22.1.
Charakteristika a působení mikroklimatu na člověka
22.2.
Teplota vzduchu
22.3.
Vlhkost vzduchu vnitřního prostředí
22.4.
Rychlost proudění vzduchu
22.5.
Expozice mikroklimatu – měření
22.6.
Hodnocení pracovně tepelné zátěže
22.6.1.
Hodnocení fyziologické
22.6.2.
Hodnocení predikční
23.
Reakce organismu na práci v horku a chladu
23.1.
Teplota těla
23.2.
Měření teploty tělesného jádra
23.3.
Produkce tepla
23.4.
Termoregulace
23.5.
Proces termoregulace vyjadřuje rovnice tepelné bilance
23.6.
Suchá výměna tepla
23.7.
Mokrá výměna tepla
23.8.
Reakce organismu na práci v horku
23.9.
Adaptace na práci v horku
23.10.
Poškození organismu z práce v horku
23.11.
Poškození organismu z chladu
23.12.
Ochrana zdraví před nepříznivým mikroklimatem
24.
Působení biologických činitelů na člověka
24.1.
Ochrana zdraví před biologickými činiteli
24.2.
Požadavky na pracoviště
24.3.
Charakteristika a klasifikace biologických činitelů
24.4.
Právní rámec problematiky biologických činitelů
24.5.
Klasifikace biologických činitelů
24.6.
Zásady hodnocení zdravotního rizika při práci s biologickými činiteli
24.7.
Nejčastější práce spojené s expozicí biologickým činitelům
24.8.
Vědomé a nevědomé zacházení s biologickými činiteli
24.9.
Kategorizace prací
24.10.
Základní požadavky na ochranu zdraví při práci s biologickými činiteli
24.11.
Hlášení
24.12.
Profesionální onemocnění způsobená biologickými činiteli
24.13.
Svrab
24.14.
Závěr
25.
Chemické rizikové faktory, podstata účinku na živé organismy
25.1.
Charakteristika
25.2.
Působení chemických látek na člověka
25.3.
Expoziční vstup
25.4.
Účinky chemických látek
25.5.
Expozice chemickým látkám (měření a hodnocení)
25.6.
Hodnocení expozice, strategie měření škodlivin v ovzduší pracovišť
25.7.
Požadavky na měřící postupy
25.8.
Kriteria kategorizace prací pro chemické látky
25.9.
Kategorie druhá
25.10.
Kategorie třetí
25.11.
Kategorie čtvrtá
25.12.
Obecný postup pro hodnocení zdravotní způsobilosti k práci
25.13.
Obecné kontraindikace pro práci s chemickými látkami
25.14.
Obecná náplň preventivních prohlídek pro práci s chemickými látkami
25.15.
Biologické monitorování expozice chemickým látkám a jejich účinku
25.16.
Stanovení škodliviny nebo jejího metabolitu v moči pomocí vzorků
26.
Význam ergonomie pro řešení pracovního místa
26.1.
Pracovní místo a pracovní poloha
26.2.
Práce vsedě
26.3.
Požadavky na pracovní místo
26.4.
Hodnocení zdravotního rizika, požadavky na způsob organizace práce
26.5.
Hodnocení pracovních poloh
26.5.1.
Trup
26.5.2.
Hlava-krk
26.5.3.
Horní končetiny
26.5.4.
Dolní končetiny
26.5.5.
Ostatní části těla
26.5.6.
Kategorizace prací
27.
Psychická a senzorická zátěž související s prací
27.1.
Psychická zátěž
27.2.
Jiné faktory ovlivňující psychickou zátěž
27.3.
Kategorizace podle vyhlášky č. 89/2000Sb.
28.
Základní principy závodní preventivní péče, její preventivní význam
28.1.
Co to je závodní preventivní péče
28.2.
Kdy a proč vznikla potřeba ZPP (zdravotní preventivní péče)
28.3.
Úmluva 161/85
28.4.
Rozdělení odpovědnosti za péči o bezpečnost a zdraví pracovníků
29.
Úkoly ZPP ve smyslu úmluvy ILO
29.1.
Podmínky pro činnost ZLP
29.2.
Preventivní prohlídky – specifikace cílových skupin směrnice 17/70
29.3.
Úkoly ZLP (podle ILO 161)
29.4.
Legislativa

Úryvek

"Povinnosti a pravomoci KHS:
Dle § 82 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů KHS náleží:
- vydávat rozhodnutí, povolení, osvědčení a plnit další úkoly státní správy s ochraně veřejného zdraví vč. státního zdravotního dozoru
- vykonávat SZD
- rozhodovat na návrh ZL ve věcech kategorizace prací
- stanovit rizikové práce
- stanovit zaměstnavateli pro výkon rizikových prací, s ohledem na expozici zaměstnanců rizikovým faktorům pracovních podmínek
o minimální rozsah a termíny sledování faktorů pracovních podmínek
o minimální náplň a termíny periodických lék. prev. proh. a minimální náplň vstupních a výstupních lék, prev. proh., pokud je nestanoví zvláštní právní předpis
o lék. prev. proh. po skončení rizikové práce, jde. li o takové vlivy prac. podmínek, kt se mohou nepříznivě projevit i po delší době, následné lék, prev. proh. pracovníků se zdroji ionizujícího záření kategorie A stanoví za podmínek upravených zvláštním právním předpisem
- stanovit ZL způsob a minimální četnost sledování zátěže organismu ZCů vykonávajících rizikové práce faktory prac. podmínek, pokud je nestanoví zvláštní právní předpis
- provádět ověření podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování pro účely posuzování NzP
- zřizovat v případech stanovených tímto zákonem komise
- plnit úkoly dotčeného správního úřadu podle § 77
- uplatňovat stanoviska k územně plánovací dokumentaci z hlediska ochrany veřejného zdraví vč. hodnocení a řízení zdrav. rizik
- projednávat přestupky na úseku OVZ podle zvláštního právního předpisu
- nařizovat, organizovat, řídit a popřípadě i provádět opatření k předcházení vzniku a zamezení šíření infekčních onemocnění a v tomto rozsahu též usměrňovat činnost zdravotnických zařízení a kontrolovat ji; určovat, s výjimkou § 68 odst. 2, zdravotnická zařízení, která provedou opatření k předcházení vzniku a zamezení šíření infekčních onemocnění, a plnit s tím související úkoly,
- nařizovat mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a mimořádná opatření k ochraně zdraví fyzických osob při výskytu nebezpečných26a) a z nebezpečnosti podezřelých výrobků a nejakostních či z porušení jakosti podezřelých vod, při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, pokud není příslušné Ministerstvo zdravotnictví, a rozhodovat o jejich ukončení včetně uvolnění výrobků na trh nebo do oběhu. Mimořádné očkování podle § 69 odst. 1 písm. g) stanoví jen s předchozím povolením Ministerstva zdravotnictví,
- stanovit hygienický limit faktoru pracovních podmínek, neupraveného právním předpisem, a metodu jeho stanovení v pracovních podmínkách; stanovit způsob, minimální rozsah a četnost jeho sledování a opatření k ochraně zdraví zaměstnanců, osob uvedených v § 43 a jejich spolupracujících rodinných příslušníků v riziku takového faktoru; zařadit práci s tímto faktorem z vlastního podnětu do kategorie, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak,
- vykonávat státní zdravotní dozor nad plněním povinnosti zajistit závodní preventivní péči uloženou zvláštním právním předpisem47) a nad plněním povinností zaměstnavatele poskytovat zařízením vykonávajícím závodní preventivní péči informace nutné k ochraně zdraví při práci, uložené zvláštním právním předpisem,
- na návrh zaměstnavatele přezkoumávat opatření zařízení vykonávajícího závodní preventivní péči vydané podle § 39; při přezkoumání opatření zařízení vykonávajícího závodní preventivní péči se nepostupuje podle zvláštního právního předpisu38) ani podle správního řádu,
- nařídit osobě provozující stravovací službu odběr a uchovávání vzorků podávaných pokrmů, je-li to potřebné pro zajištění zdravotní nezávadnosti podávaných pokrmů nebo z důvodů podezření na vznik infekčního onemocnění z pokrmů, a určit rozsah a dobu plnění této povinnosti; postup při odběru a uchovávání vzorků pokrmů upraví prováděcí právní předpis,
- provádět epidemiologické šetření podle § 62a,
- usměrňovat činnost osob poskytujících péči (§ 15 odst. 1) v oblasti hygieny provozu a předcházení nemocničním nákazám a kontrolovat ji,"

Poznámka

Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta zdravotnických studií, Ochrana veřejného zdraví.
Práce je psaná částečně formou odrážek. Rozsah jednotlivých otázek je cca 0,5 - 9,5 stran. Obsahuje několik tabulek, grafů a schémat, čistý text dosahuje cca 114,5 stran. Velká část práce je převzata z volně dostupných internetových zdrojů - v kompletní podobě jsou zkopírovány otázky 7, 9, 10, 17 a 24, částečně pak otázky 3, 15, 21, 22, 26 a 27. Rozsah nepřevzatého textu je cca 76 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22142
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse