Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Informační systém měst

Informační systém měst


Kategorie: Informační systémy

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: .

Obsah

Ohlašovny - evidence obyvatel, registr trvalého pobytu, registr přechodného pobytu, registr nesvéprávných, číselníky. Adresa - registr územní identifikace. Evidence obyvatel - prohlížení databá ze občanů s trvalým pobytem na území města. Majetek - přehled nemovitého majetku obce, pozemk. parcely, stavební parcely, technické údaje, majetkové pohyby, nájmy. Informační systém evidence nemovitosti - evidence nemovitostí - evidence dle Katastrál. úřadu, registr parcel, registr vlastníků a uživatelů. Památky - evidence kulturních památek ve městě. Evidence HIM, DHIM - 16 číselníků, evidence hmotného investičního majetku, evidence drobného investičního majetku, statistika. Registr organizací - seznam firem a organizací, data obnovována 2 x ročně ze statistiky. Stavební úřad - evidence stavebního řízení , evidence územního řízení, generování textových výstupů podle předloh s vazbou na textový editor. Sociální dávky - evidence uchazečů o sociální dávky, dávky soc.potřebným, výkazy, složenky. Matrika - evidence narozených, evidence zemřelých, statistika. Kniha ulic - evidence názvů a rozmístění ulic v rámci města. Účetnictví - účetní deník, hlavní kniha, sestavy, kontroly zaúčtování, kniha došlých faktur, rozpočet, informace pro ekonomy odborů. Poplatky - poplatky ze psů, poplatky ze vstupného, poplatky z hracích automatů, poplatky za užívání veřej.prostranství, poplatky z reklamního zařízení, poplatky za povolení vjezdu motor. vozidlem do vybraných částí města, poplatky za rekreační pobyt, poplatky z ubyt.kapacit v rekreačních a vzdělávacích zařízeních, poplatky ostatní dle městské
vyhlášky. Pokuty - evidence pokut, evidence pokutovaných. Přestupky - evidence přestupků dle přestup.řízení. Nájemné z pozemků - evidence plátců, výměr nájemného, rozpis plateb, sledování průběhu plateb, upomínky,penalizace, tisky složenek. INVAS - sledování čerpání městského rozpočtu v rámci investič. akcí města, vazba mezi odbory, FaR, INV, LEP a vedení.

Úryvek

.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43d2719415a49.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
IS-mest.doc (47 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse